Home

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een integrale regeling te treffen voor de materiële en formele rechtspositie ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt door verblijf in een justitiële jeugdinrichting dan wel door deelname aan een scholings- en trainingsprogramma en in verband daarmede het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de jeugdhulpverlening te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 2. b.

  inrichting: justitiële jeugdinrichting als bedoeld in artikel 3a;

 3. c.

  particuliere inrichting: een inrichting die door Onze Minister wordt gesubsidieerd;

 4. d.

  rijksinrichting: een inrichting die door Onze Minister in stand wordt gehouden;

 5. e.

  afdeling: een afdeling van een inrichting als bedoeld in artikel 8, tweede lid;

 6. f.

  afdelingshoofd: een personeelslid dat of medewerker die namens de directeur is belast met de verantwoordelijkheid voor het beheer van een afdeling;

 7. g.

  jeugdige: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt in een inrichting;

 8. h.

  bestuur: het bestuur van een rechtspersoon die een particuliere inrichting beheert;

 9. i.

  directeur: de directeur van de inrichting, of diens plaatsvervanger, bedoeld in artikel 3b, derde lid, dan wel 3c, tweede lid;

 10. j.

  personeelslid of medewerker: een persoon die een taak uitvoert in het kader van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting;

 11. k.

  Raad: Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;

 12. l.

  commissie van toezicht: een commissie als bedoeld in artikel 7, eerste lid;

 13. m.

  beklagcommissie: een commissie als bedoeld in artikel 67, eerste lid;

 14. n.

  beroepscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid;

 15. o.

  [vervallen;]

 16. p.

  vrijheidsstraf: jeugddetentie en vervangende jeugddetentie;

 17. q.

  vrijheidsbenemende maatregel: voorlopige hechtenis, vreemdelingenbewaring en gijzeling voor zover de leeftijd van achttien jaren nog niet is bereikt, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, alsmede de tenuitvoerlegging van een machtiging in een geval als bedoeld in artikel 6.2.2, tweede lid, van de Jeugdwet;

 18. r.

  strafrestant: het gedeelte van een opgelegde vrijheidsstraf dan wel van het samenstel van dergelijke straffen dat nog moet worden ondergaan;

 19. s.

  perspectiefplan: een plan als bedoeld in artikel 20;

 20. t.

  scholings- en trainingsprogramma: een programma als bedoeld in artikel 3;

 21. u.

  huisregels: regels als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 22. v.

  groep: drie of meer jeugdigen;

 23. w.

  kamer: de aan de jeugdige ingevolge artikel 17, tweede lid, toegewezen verblijfsruimte;

 24. x.

  activiteiten: activiteiten ingevolge hoofdstuk IX;

 25. ij.

  afzondering: het insluiten van een jeugdige in een van de groep afgescheiden ruimte;

 26. z.

  tijdelijke overplaatsing: de overplaatsing als bedoeld in artikel 27;

 27. aa.

  reclasseringswerker: een reclasseringswerker als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995;

 28. bb.

  rechtsbijstandverlener: de advocaat of de medewerker van een stichting, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand;

 29. cc.

  gecertificeerde instelling: gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 30. dd.

  raad voor de kinderbescherming: de raad als bedoeld in artikel 238 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 31. ee.

  behandeling: een samenstel van handelingen, gericht op het bij jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden;

 32. ff.

  adviescommissie: de adviescommissie individuele trajectafdelingen, bedoeld in artikel 22c, vijfde lid.

Hoofdstuk II. Doelstelling, beheer en toezicht

Paragraaf 1. Doelstelling

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Paragraaf 2. Beheer

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Paragraaf 3. Toezicht

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Hoofdstuk III. De inrichting

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Plaatsing en plaatsingsprocedure

Paragraaf 1. Plaatsing en overplaatsing

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Paragraaf 2. Bezwaar- en verzoekschriftprocedure

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk IVa. Vervoer

Artikel 19a

Artikel 19b

Hoofdstuk V. Perspectiefplan

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2011]

Hoofdstuk VI. Bewegingsvrijheid

Paragraaf 1. Bewegingsvrijheid binnen de inrichting

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 22b

Artikel 22c

Artikel 22d

Artikel 23

Artikel 23a

Paragraaf 2. Ordemaatregelen

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Artikel 27

Paragraaf 3. Verlaten van de inrichting

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2011]

Hoofdstuk VII. Controle en geweldgebruik

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk VIII. Contact met de buitenwereld

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Hoofdstuk IX. Verzorging, onderwijs en andere activiteiten

Paragraaf 1. Verzorging

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Paragraaf 1a. Verblijf in een bijzondere zorgafdeling in verband met de geestelijke gezondheidstoestand

Artikel 51a

Artikel 51b

Artikel 51c

Artikel 51d

Artikel 51e

Paragraaf 2. Onderwijs en andere activiteiten

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk X. Disciplinaire straffen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk XI. Informatie, hoor- en mededelingsplicht en dossier

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Hoofdstuk XII. Bemiddeling

Artikel 64

Hoofdstuk XIII. Beklag

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Hoofdstuk XIIIa. Beklag inzake vervoer

Artikel 73a

Artikel 73b

Hoofdstuk XIV. Beroep tegen de uitspraak van de beklagcommissie

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Hoofdstuk XIVa. Beroep inzake vervoer

Artikel 76a

Hoofdstuk XIVb. Beroep tegen medisch handelen

Artikel 76b

Artikel 76c

Artikel 76d

Artikel 76e

Artikel 76f

Hoofdstuk XV. Beroep inzake plaatsing, overplaatsing, verlof, deelname aan een scholings- en trainingsprogramma en strafonderbreking

Artikel 77

Artikel 78

Hoofdstuk XVI. Medezeggenschap en vertegenwoordiging

Artikel 79

Artikel 80

Hoofdstuk XVIa. Experimenten

Artikel 80a

Artikel 80b

Hoofdstuk XVII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91