Home

Regeling luchtverkeersdienstverlening

Geldig van 31 oktober 2009 tot 5 november 2009
Geldig van 31 oktober 2009 tot 5 november 2009

Regeling luchtverkeersdienstverlening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-10-2009 tot 05-11-2009]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aerodrome control tower (TWR):

  verlener van luchtverkeersdiensten belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten aan luchthavenverkeer;

 • aerodrome flight information service (AFIS):

  onderdeel van het verlenen van luchtverkeersdiensten dat voorziet in vluchtinformatieverstrekking en alarmering voor het luchthavenverkeer van de luchthaven waar de diensten worden verleend;

 • AFIS-unit:

  vluchtinformatiedienst, belast met het geven van AFIS;

 • AFIS-unit Budel:

  het onderdeel van de LVNL dat op grond van artikel 10 belast is met het geven van AFIS op de luchthaven Budel;

 • AFIS-unit Lelystad:

  het onderdeel van de LVNL dat op grond van artikel 10 belast is met het geven van AFIS op de luchthaven Lelystad;

 • aerodrome flight information zone (AFIZ):

  luchtruimte met vastgestelde begrenzingen waarbinnen AFIS wordt verstrekt;

 • aerodrome traffic zone (ATZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied aangewezen rondom een luchthaven;

 • Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS Nieuw Milligen):

  dienstonderdeel van het Ministerie van Defensie, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten;

 • airway (AWY):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied of een deel daarvan, vastgesteld in de vorm van een corridor, uitgerust met radionavigatiehulpmiddelen;

 • AIS-unit:

  vluchtvoorlichtingsdienst die is belast met het geven van luchtvaartinlichtingen vóór de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht;

 • approach control office (APP):

  verlener van luchtverkeersdiensten, belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten aan luchtverkeer dat een gecontroleerde luchthaven nadert, dan wel daarvan vertrekt;

 • Area Control Centre Amsterdam (ACC Amsterdam):

  verlener van luchtverkeersdiensten belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten, vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten en adviesdiensten voor het luchtverkeer;

 • control area (CTA):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied;

 • control zone (CTR):

  plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied;

 • Essential traffic:

  gecontroleerd luchtverkeer dat door een verlener van luchtverkeersdiensten gesepareerd wordt, waarbij minder dan de voorgeschreven separatie wordt toegepast;

 • General Air Traffic (GAT):

  vluchten die worden uitgevoerd overeenkomstig de ICAO-regelgeving en -procedures;

 • Global Navigation Satellite System (GNSS):

  wereldwijd positie- en tijdbepalingsysteem bestaande uit een of meer satellietconstellaties, vliegtuigontvangers en controlemiddelen op systeemintegriteit, waar nodig uitgebreid om de vereiste navigatieperformance te ondersteunen voor de voorgenomen operatie;

 • grondkoers:

  projectie op het aardoppervlak van de vliegbaan van een luchtvaartuig waarvan de richting op enig punt wordt uitgedrukt in graden ten opzichte van het ware (T), het magnetische (M) of het kaartnetnoorden (G);

 • helicopter main route (HMR):

  luchtverkeersroute, waar burgerhefschroefvliegtuigen opereren op een geregelde en herhaalde basis;

 • helicopter protected zone (HPZ):

  gebied ingesteld rond twee of meer boor- of produktieplatforms ter bescherming van hefschroefvliegtuigen, die manoeuvres uitvoeren, verbonden aan de nadering of het vertrek en voor hefschroefvliegtuigen die interplatform vluchten uitvoeren;

 • helicopter traffic zone (HTZ):

  gebied ingesteld rond een boor- of produktieplatform ter bescherming van hefschroefvliegtuigen, die manoeuvres uitvoeren, verbonden aan de nadering of het vertrek;

 • hoogte:

  verticale afstand tussen een vlak, een punt of als een punt te beschouwen voorwerp en een referentievlak, referentiepunt of als referentiepunt te beschouwen voorwerp;

 • luchtvaartgids:

  de luchtvaartgids, bedoeld in artikel 60, onderdeel a, onder 1, van het Luchtverkeersreglement;

 • luchtverkeersmeldingspost:

  verlener van luchtverkeersdiensten, belast met het ontvangen van vliegplannen vóór de vlucht en rapporten betreffende de verlening van luchtverkeerdiensten;

 • militaire vlucht:

  vlucht uitgevoerd onder militair gezag;

 • North Sea Area Amsterdam (NSA Amsterdam):

  gebied, als aangegeven in bijlage A, onder verwijzing naar de luchtvaartgids, volume I, hoofdstuk ENR 6;

 • RVSM-luchtruim:

  het luchtruim vanaf FL290 tot en met FL410 waarin een reductie van de verticale separatie van 2000 naar 1000 voet tussen vliegtuigen wordt toegepast (reduced vertical separation minimum);

 • Security flight:

  vlucht uitgevoerd door een staatsluchtvaartuig in het kader van nationale veiligheid;

 • Shaded Area:

  gebied binnen Amsterdam UTA, als aangegeven in bijlage H;

 • Special Rules Zone (SRZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied;

 • Temporary Segregated Area (TSA):

  luchtruimte met vastgestelde begrenzingen, waarvoor reserveren van luchtruim vereist is, voor het exclusief gebruik door specifieke gebruikers gedurende een vastgestelde tijdsperiode;

 • terminal control area (TMA):

  naderingsluchtverkeersleidingsgebied;

 • Transponder Free Zone (TFZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied waarin het gebruik van een werkende SSR-transponder, in afwijking van het gestelde in de regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties, niet verplicht is gesteld;

 • Transponder Mandatory Zone (TMZ):

  een bijzonder luchtverkeersgebied waarin het gebruik van een werkende SSR-transponder verplicht is gesteld voor al het luchtverkeer;

 • Upper Area Control Centre Maastricht (UAC Maastricht):

  verlener van luchtverkeersdiensten voor de hogere luchtruimte, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten, vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten en adviesdiensten voor het luchtverkeer;

 • upper control area (UTA):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied in de hogere luchtruimte;

 • voet (ft):

  gelijke lengte aan 0,3048 m.

Artikel 1a. AFIS-vluchtinformatie

De instantie, belast met het geven van AFIS, verstrekt in ieder geval de volgende vluchtinformatie:

 1. meteorologische inlichtingen voor startende en landende vliegtuigen, inclusief de ongecodeerde waarschuwing voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering, over:

  1. 1º.

   de actuele windrichting en snelheid op de grond, inclusief belangrijke wisselingen,

  2. 2º.

   de hoogtemeterinstelling ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau en, standaard wanneer dat ter plaatse gebruikelijk is of anders op verzoek, de hoogtemeterinstelling ten opzichte van het terrein,

  3. 3º.

   de luchttemperatuur op de in gebruik zijnde baan, bij een start van een vliegtuig met turbinemotor(en),

  4. 4º.

   het actuele zicht, representatief voor de startrichting en eerste klim, of in de naderings- en landingsfase, wanneer dit minder is dan 10 km of, indien beschikbaar, de zichtbare baanlengte op de te gebruiken baan,

  5. 5º.

   een aanduiding van belangrijke meteorologische omstandigheden in het start- en uitklimgebied, of in het naderings- en landingsgebied,

  6. 6º.

   het huidige weer en de hoeveelheid en hoogte van de basis van lage wolken, wanneer een vliegtuig een nadering uitvoert onder instrumentweersomstandigheden;

 2. inlichtingen die de vlieger in staat stellen de best bruikbare start- of landingsbaan te kiezen, inclusief de aanbevolen baan en het luchtverkeerscircuit en, op verzoek van de vlieger, de lengte van de baan en de afstand tussen een snij- of kruispunt en het eind van de baan;

 3. inlichtingen over bekend luchtverkeer, voertuigen of personeel op of bij dat deel van de luchthaven dat is bedoeld om van op te stijgen, om op te landen en met luchtvaartuigen op te taxiën, met uitzondering van de platforms, of over luchtvaartuigen in de omgeving van de luchthaven die een risico voor het betrokken luchtvaartuig zouden kunnen vormen;

 4. inlichtingen over de omstandigheden op de luchthaven die essentieel zijn voor een veilige vluchtuitvoering, waaronder in ieder geval informatie over:

  1. 1º.

   bouw- en onderhoudswerkzaamheden op en in de directe omgeving van het deel van het terrein dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën, met uitzondering van de platformen;

  2. 2º.

   hobbelige of oneffen delen van een baan of taxibaan, al dan niet gemarkeerd,

  3. 3º.

   sneeuw, half gesmolten sneeuw of ijs op een baan of taxibaan,

  4. 4º.

   water op een baan,

  5. 5º.

   sneeuwbanken of jachtsneeuw op een baan of taxibaan,

  6. 6º.

   andere tijdelijke gevaren, inclusief geparkeerde luchtvaartuigen en vogels op de grond of in de lucht,

  7. 7º.

   het niet of niet volgens de regels werken van de verlichting van de luchthaven;

 5. inlichtingen over de status of veranderingen in de gebruiksmogelijkheden van de elektronische navigatiehulpmiddelen en visuele hulpmiddelen die essentieel zijn voor het luchthavenverkeer;

 6. inlichtingen over peilingen en peillijnen, wanneer daarvoor apparatuur beschikbaar is en is voorgeschreven en toegelaten op basis van de daarvoor geldende eisen uit bijlage 10 bij het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1954, 18);

 7. berichten, inclusief klaringen, ontvangen van andere luchtverkeersdiensten en bestemd voor het betreffende luchtvaartuig;

 8. andere inlichtingen die bijdragen aan vliegveiligheid.

Artikel 2. Algemene luchtverkeersleidingsgebieden en naderingsluchtverkeersleidingsgebieden

1.

Als algemeen luchtverkeersleidingsgebied zijn aangewezen:

 1. Amsterdam UTA;

 2. Amsterdam CTA Oost;

 3. Amsterdam CTA Zuid 1;

 4. Amsterdam CTA Zuid 2;

 5. Amsterdam CTA West;

 6. Nieuw Milligen CTA Noord;

 7. AWY L179.

2.

Als naderingsluchtverkeersleidingsgebied zijn aangewezen:

 1. Schiphol TMA’s;

 2. Rotterdam TMA’s;

 3. Maastricht TMA’s;

 4. Eelde TMA;

 5. Nieuw Milligen TMA’s.

3.

De gebieden, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden lateraal en verticaal begrensd als aangegeven in de bijlage B, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, hoofdstuk ENR 2 en 6, waar deze luchtverkeersleidingsgebieden worden gepubliceerd.

Artikel 3. Luchtverkeersroutes

Artikel 4. Helicopter main routes, helicopter protected zones en helicopter traffic zones

Artikel 5. Gecontroleerde luchthavens en plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden

Artikel 6. Het verlenen van luchtverkeersdiensten in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied buiten de openstellingsuren van een gecontroleerde luchthaven

Artikel 7. Aerodrome Trafffic Zones op militaire luchthavens

Artikel 7a. Aerodrome Traffic Zone op luchthaven Budel

Artikel 7b. Aerodrome Traffic Zone (ATZ) op luchthaven Lelystad

Artikel 7c. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Schinveld en Special Rules Zone Schinveld

Artikel 7d. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Veendam en Special Rules Zones Veendam

Artikel 7e. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Valkenburg en Special Rules Zones Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland

Artikel 7f. Aerodrome Traffic Zone op militaire luchthaven Soesterberg

Artikel 8. Aerodrome Flight Information Zones (AFIZ) op burgerluchtvaartterreinen

Artikel 9. Transponder Mandatory Zones (TMZ’s)

Artikel 10. Luchtverkeersdiensten

Artikel 11. ACC Amsterdam

Artikel 12. UAC Maastricht

Artikel 13. AOCS Nieuw Milligen

Artikel 14. North Sea Area Amsterdam (NSA Amsterdam)

Artikel 15. Overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot het verlenen van luchtverkeersdiensten van AOCS Nieuw Milligen aan ACC Amsterdam/UAC Maastricht

Artikel 16. Plaatselijke en naderingsluchtverkeersleidingsdiensten

Artikel 17. Overdracht van verantwoordelijkheid

Artikel 18. Classificatie van Luchtverkeersdienstverleningsgebieden

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 22a. Verticale separatie

Artikel 23. Wijzigingen luchtvaartgids

Artikel 23a

Slotbepalingen

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Bijlage A. behorende bij de artikelen 1 en 14 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage B. behorende bij de artikelen 2, derde en vierde lid , en 16, eerste lid , van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage B1 [Vervallen per 12-03-2009]

Bijlage C. , behorende bij artikel 3, eerste lid , van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage D. , behorende bij artikel 4 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage E. , behorende bij de artikelen 5, derde, vierde en vijfde lid , en 16, tweede lid , van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage E1 [Vervallen per 12-03-2009]

Bijlage F. , behorende bij artikel 7, tweede en derde lid van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage G. , behorende bij de artikelen 7a, tweede lid , 7b, tweede lid , 7c, tweede en vierde lid , 7d, tweede en vijfde lid , 7e, tweede lid , en 7f, tweede lid , van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage G1. behorende bij artikel 9, eerste en derde lid , van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage H. Shaded Area, behorende bij de artikelen 1 , onderdeel Shaded Area, 3, tweede lid , 11, derde lid , en 13, eerste lid

Bijlage I. , behorende bij artikel 23a van de Regeling luchtverkeersdienstverlening