Home

Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996

Geldig van 1 oktober 1997 tot 1 januari 2013
Geldig van 1 oktober 1997 tot 1 januari 2013

Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/U1602;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1997, no WO4.97.0323);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/2742;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

1.

Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van het Besluit bezoldiging politie, wordt over 1996 een eindejaarsuitkering verleend ter grootte van 4,2% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

2.

De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, is het salaris, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van het Besluit bezoldiging politie, dat over de maand november 1996 is genoten mede met inachtneming van de bepalingen in het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie ter zake van buitengewoon verlof, ouderschapsverlof, ziekte of schorsing, vermindering van bezoldiging in geval van non-activiteit en militaire dienst.

3.

De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

4.

De eindejaarsuitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL II

[Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug voor wat betreft artikel II tot en met 1 juli 1996.