Home

Inkomstenbesluit militairen

Geldig van 24 november 2018 tot 1 januari 2019
Geldig van 24 november 2018 tot 1 januari 2019

Inkomstenbesluit militairen

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 11 augustus 1995, nr. PAV 6011/95014842;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nr. W07.95.0432);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 20 december 1995, nr. PAV 6011/95023787;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Arbodienst: een voor de militair aangewezen arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;

 • bezoldiging: het salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de overbruggingstoelage, bedoeld in artikel 9, en de garantietoelage minimumloon, bedoeld in artikel 10;

 • commandant: een bij ministeriële regeling aan te wijzen functionaris;

 • de commandant operationeel commando: de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten en de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

 • deskundige persoon: een voor de militair aangewezen deskundige persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;

 • gewezen militair: de ontslagen militair, voor zover hij heeft behoort tot degenen die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel of daarmee gelijk zijn gesteld;

 • gezin en gezinsleden: de echtgenoot, respectievelijk echtgenote van de militair en de kinderen, stief- en pleegkinderen van de militair of van de echtgenoot respectievelijk echtgenote;

 • hoofd defensieonderdeel:

  1. 1°.

   de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  2. 2°.

   de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;

  3. 3°.

   de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie, met uitzondering van het deel ondergebracht in de Bestuursstaf;

  4. 4°.

   de commandant van het Commando Dienstencentra, voor zover het betreft het Commando Dienstencentra;

 • inkomsten: alle bedragen waarop de militair aanspraak kan maken bij of krachtens dit besluit;

 • maand: een kalendermaand;

 • militair: de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1, eerste en tweede lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931;

 • Nagelaten betrekkingen:

  1. De echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden militair;

  2. De achtergebleven partner die door de militair als partner is aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds ABP en door het bestuur van dat fonds als zodanig is aangemerkt;

  3. Minderjarige kinderen of minderjarige pleegkinderen;

 • Officier: de militair met de rang van luitenant ter zee der derde klasse, tweede luitenant of met een hogere rang;

 • Onze Minister: Onze Minister van Defensie;

 • Pensioengevend inkomen: de in de berekeningsgrondslag pensioenen opgenomen inkomensbestanddelen dat met inachtneming van de bepalingen van dit besluit voor de militair is vastgesteld op grond van artikel 23a;

 • rang: een militaire rang en stand of klasse, voor zover niet titulair toegekend;

 • salaris: het bedrag dat met inachtneming van de bepalingen van dit besluit voor de militair is vastgesteld op grond van artikel 5;

 • salarisschaal: een reeks van salarissen, behorende bij een bepaalde rang;

 • salarisnummer: het getal dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld;

 • werknemersverzekering: Werkloosheidswet, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel de Ziektewet.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder militair: degene die is aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger werkzaam te zijn.

3.

Met inachtneming van artikel 1, derde en vierde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement wordt in dit besluit en de daarop berustende bepalingen mede verstaan onder echtgenote of echtgenoot:

 1. 1°.

  de geregistreerde partner;

 2. 2°.

  degene die door de militair als partner is aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds ABP en door het bestuur van dat fonds als zodanig is aangemerkt, op voorwaarde dat de militair een bewijs van die aanmelding heeft overgelegd aan de commandant;

4.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. fase één: fase één als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

 2. fase twee: fase twee als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

 3. fase drie: fase drie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

Artikel 2. Afwijking van dit besluit

1.

Onze Minister kan in geval van buitengewone omstandigheden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, tijdelijk afwijken van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald, indien en voor zolang dit met het oog op de goede uitvoering van de operationele taken van de krijgsmacht noodzakelijk wordt geacht.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen voorts afwijkende regelen worden gesteld ten aanzien van militairen, die zijn tewerkgesteld of ingezet:

 1. onder leiding of toezicht van een orgaan van de Verenigde Naties;

 2. bij of ten behoeve van een bondgenootschappelijk orgaan of bondgenootschappelijke strijdkrachten;

 3. ten behoeve van operaties in het kader van internationale overeenkomsten of andere verplichtingen door Nederland aangegaan;

 4. buiten het Ministerie van Defensie anders dan in de gevallen, bedoeld onder a, b en c.

Artikel 3. Vaststelling inkomsten

Artikel 3a [Vervallen per 13-09-2002]

Artikel 3b. Berekening pensioen gevend inkomen

Hoofdstuk 2. Bezoldiging

Artikel 4. Vaststelling salarisschalen

Artikel 5. Salaris

Artikel 5a [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel 6. Bijzondere bepalingen militairen met de rang van kapitein ter zee/kolonel of hoger

Artikel 7. Salarisnummer bij aanstelling, verhoging salarisnummer

Artikel 8. Salarisnummer bij bevordering

Artikel 8a [Vervallen per 16-08-2006]

Artikel 9. Overbruggingstoelage

Artikel 10. Garantietoelage minimumloon

Hoofdstuk 3. Andere inkomsten

Artikel 11. Waarnemingstoelage

Artikel 11a [Vervallen per 01-12-2012]

Artikel 11b. Vaste vergoeding extra beslaglegging

Artikel 12. Bindingspremie

Artikel 12a. Functioneringstoelage

Artikel 12b. Behoudpremie

Artikel 12c. Stimuleringspremie

Artikel 13. Beloningen

Artikel 13a. Aanstellingspremie

Artikel 14. Vakantie-uitkering

Artikel 15. Eindejaarsuitkering

Artikel 15a [Vervallen per 02-08-2006]

Artikel 16. Overige inkomsten

Hoofdstuk 4. Inkomsten tijdens bijzondere situaties

Artikel 17. Ziekte

Artikel 17a. Samenloop tijdens ziekte van inkomsten en uitkering op grond van een werknemersverzekering, de Wet arbeid en zorg of een bovenwettelijke regeling

Artikel 17b. Inkomsten tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel 17c. Inkomsten tijdens adoptieverlof

Artikel 17d [Vervallen per 01-12-2012]

Artikel 18. Ongeoorloofde afwezigheid

Artikel 19. Schorsing

Artikel 20. Uitkering bij vliegongeval

Artikel 21. Krijgsgevangenschap en internering

Artikel 22. Vermissing

Artikel 23. Samenloop

Hoofdstuk 4a. Inhoudingen en berekeningsgrondslagen pensioenen

Artikel 23a. Berekeningsgrondslag pensioenen

Artikel 23b. Eigen bijdrage en tijdelijke aanvullende eigen bijdrage

Artikel 23c [Vervallen per 12-04-2017]

Artikel 23d. Pseudo-pensioenpremietoelage officieren-medisch specialist

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24 [Vervallen per 02-08-2006]

Artikel 24a. Overgangsbepaling overbruggingstoelage

Artikel 25. Vakantie-uitkering

Artikel 25a. Mandaatverlening

Artikel 26. Hardheidsclausule

Artikel 27 [Vervallen per 24-12-1997]

Artikel 28 [Vervallen per 24-12-1997]

Artikel 29. Inwerkingtreding

Artikel 30. Citeertitel

Bijlage A. (IBM, artikel 4 )

Bijlage B. (IBM, artikel 4 )

Bijlage C [Vervallen per 02-08-2006]