Home

Rechtspositiebesluit gedeputeerden

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018

Rechtspositiebesluit gedeputeerden

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 28-03-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 14 september 1993, nr. BW93/U1933, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 43, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Provinciewet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 februari 1994, nr. W04.93.0630.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 18 maart 1994, nr. BW94/273, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

  2. bezoldiging: de bezoldiging, bedoeld in artikel 3;

  3. tijdstip van beëindiging van het ambt van gedeputeerde: het tijdstip van aftreden, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Provinciewet, de dag van ingang van het ontslag, bedoeld in artikel 42, tweede lid, en artikel 46, eerste lid, van de Provinciewet, de dag van ingang van het ontslag, bedoeld in artikel 49 van de Provinciewet of de dag volgende op die van het overlijden;

  4. voormalig gedeputeerde: de gedeputeerde die is afgetreden of ontslagen of die het lidmaatschap van provinciale staten heeft verloren, dan wel is overleden.

Artikel 2

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de gedeputeerde die ingevolge artikel 35a, derde en vierde lid, van de Provinciewet de betrekking in deeltijd uitoefent, tenzij anders is bepaald.

Hoofdstuk 2. De bezoldiging

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Vergoeding bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen

§ 1. Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met zwangerschap en bevalling of ziekte

Artikel 7

Artikel 8

§ 2. Voorzieningen in verband met ziekte, een dienstongeval of een structurele functionele beperking

Artikel 9 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 10 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 11 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 12 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 13 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 14 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 15 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 16

Artikel 17

§ 2a. Voorzieningen in verband met bewaken en beveiligen

Artikel 17a

§ 3. Vergoeding onkosten

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 01-03-2006]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 24a

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 26

Artikel 27