Home

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldig van 1 februari 2004 tot 4 februari 2004
Geldig van 1 februari 2004 tot 4 februari 2004

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2004 tot 04-02-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de versterking van de kwaliteit, het vernieuwend vermogen alsmede de maatschappelijke gerichtheid van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wenselijk is de zelfstandigheid van de instellingen te vergroten en daartoe de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid en de desbetreffende instellingen te herzien;

dat het voorts gewenst is dat de bestuurlijke betrekkingen die de rijksoverheid onderhoudt met die instellingen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;

dat het daarvoor wenselijk is de afzonderlijke regelingen op het gebied van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen te voegen tot een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Titel 1. Definities en taakomschrijving

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voorzover het betreft het onderwijs en het onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 2. hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs;

 3. wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert;

 4. hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk;

 5. initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a;

 6. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.2;

 7. instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder a of b ;

 8. openbare instelling: een instelling die uitgaat van de overheid;

 9. bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 10. instellingsbestuur:

  • voorzover het een bijzondere instelling betreft: het bestuur van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan die instelling uitgaat;

  • voorzover het een openbare instelling, uitgaande van een gemeente, betreft: het college van burgemeester en wethouders voorzover de raad niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk acht, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • voorzover het een openbare instelling betreft, uitgaande van een openbaar lichaam ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling: het krachtens de desbetreffende regeling bevoegde orgaan;

  • voorzover het een openbare instelling, uitgaande van het Rijk, betreft: Onze minister;

  • voorzover het een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid betreft: het ingevolge deze wet terzake bevoegde orgaan;

 11. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar;

 12. inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

 13. opleiding: een bacheloropleiding of een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3;

 14. duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, ;

 15. faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleidingen voor het beroep van arts zijn ingesteld;

 16. waarborgfonds: het fonds bedoeld in artikel 2.15;

 17. Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

 18. accreditatieorgaan: accreditatieorgaan hoger onderwijs als bedoeld in artikel 5a.2;

 19. accreditatie: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld;

 20. toets nieuwe opleiding: de toets die tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een nieuwe opleiding positief is beoordeeld;

 21. studiepunt: een studiepunt in de zin van artikel 7.4, eerste lid.

Artikel 1.2. Reikwijdte

Artikel 1.3. Universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit

Artikel 1.4. Academische ziekenhuizen

Artikel 1.5. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 1.6. Academische vrijheid

Artikel 1.7. Richtlijnen ethiek

Titel 2. De instellingen

Paragraaf 1. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 1.8. Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs
Artikel 1.9. Bekostiging en graadverlening
Artikel 1.10. Aard bepalingen

Paragraaf 2. Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 1.11. Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs
Artikel 1.12. Graadverlening aangewezen instellingen

Paragraaf 2a. Postinitiële masteropleidingen

Artikel 1.12a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen

Paragraaf 3. Academische ziekenhuizen

Artikel 1.13. Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid
Artikel 1.14. Bekostiging academische ziekenhuizen
Artikel 1.15. Aard bepalingen

Paragraaf 4. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 1.16. Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB
Artikel 1.17. Bekostiging

Titel 3. Kwaliteitszorg

Artikel 1.18. Kwaliteitszorg

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

Artikel 2.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

Titel 1. Planning

Artikel 2.2. Instellingsplan

Artikel 2.2a. Procedure en inhoud instellingsplan onderzoekinstellingen

Artikel 2.3. Hoger onderwijs- en onderzoekplan

Artikel 2.4. Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan

Titel 2. Bekostiging

Artikel 2.5. Rijksbijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 2.6. Algemene berekeningswijze

Artikel 2.6a. Rijksbijdrage aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 2.7. Mededeling geraamde en bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage

Artikel 2.7a [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 2.8. Begroting

Artikel 2.9. Verslaglegging

Artikel 2.10. Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant

Artikel 2.11. Bijzondere bepaling universitaire eerstegraadslerarenopleidingen

Artikel 2.12. Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen

Artikel 2.13. Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen

Titel 3. Richtlijn

Artikel 2.14. Richtlijn

Titel 4. Bijzondere bepalingen in verband met investeringen en leningen

Artikel 2.15. Waarborgfonds hogescholen

Artikel 2.16. Opheffing instellingen

Artikel 2.17. Beheer van de middelen

Titel 5. Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening

Artikel 2.18. Subsidie educatieve voorziening

Artikel 2.19. Begroting en verslaglegging

Artikel 2.20. Controle en terugvordering

Hoofdstuk 3. Overleg

Artikel 3.1. Algemeen overleg

Artikel 3.2. Overleg met afzonderlijke instellingen

Artikel 3.3. Overleg met studentenorganisaties

Hoofdstuk 4. Het personeel

Artikel 4.1. Reikwijdte

Artikel 4.2. Personeelsbeleid

Artikel 4.3. Georganiseerd overleg

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 4.5. Regeling van de rechtspositie

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 4.7. Commissies van beroep personeel bijzondere instellingen

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.4 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-09-2002]

Hoofdstuk 5a. Accreditatie in het hoger onderwijs

Artikel 5a.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 5a. Accreditatie in het hoger onderwijs

Titel 1. Accreditatieorgaan

Artikel 5a.2. Instelling en taken accreditatieorgaan

Artikel 5a.3. Samenstelling accreditatieorgaan

Artikel 5a.4. Bezoldiging of schadeloosstelling

Artikel 5a.5. Bestuursreglement

Artikel 5a.6. Begroting

Artikel 5a.7. Jaarverslag

Titel 2. Accreditatie en toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.8. Accreditatiekaders en toetsingskaders

Artikel 5a.8a. Bekendmaking beoordelende instanties

Artikel 5a.9. Accreditatie opleiding

Artikel 5a.10. Accreditatierapport

Artikel 5a.11. Toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.12. Gevolgen verlies accreditatie

Artikel 5a.12a. Herstelperiode accreditatie

Titel 3. Overige bepalingen

Artikel 5a.13. Goedkeuring tarieven

Artikel 5a.14. Inlichtingen

Artikel 5a.15. Vernietiging van besluiten

Artikel 5a.16. Taakverwaarlozing

Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod

Artikel 6.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod

Titel 1. Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 6.2. Onderwijsaanbod

Artikel 6.3 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.4 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.5. Ontneming rechten aan opleidingen

Artikel 6.6. Procedure ontneming rechten aan opleidingen

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6.8 [Vervallen per 26-09-2003]

Titel 2. Aanwijzing en intrekking aanwijzing van niet bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 6.9. Aanwijzing van instellingen

Artikel 6.10. Ontneming rechten verbonden aan de aanwijzing van opleidingen

Artikel 6.11 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.12. Intrekking aanwijzing instelling

Titel 3. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Artikel 6.12a. Begripsbepalingen titel 3

Artikel 6.13. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Artikel 6.14. De registratieprocedure

Artikel 6.15. Beëindiging registratie

Titel 4

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-09-2002]

Hoofdstuk 7. Onderwijs

Artikel 7.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 7. Onderwijs

Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties

Paragraaf 1. Het onderwijs en de examens

Artikel 7.2. Taal
Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden
Artikel 7.3a. Bachelor- en masteropleidingen
Artikel 7.3b. Postinitiële masteropleidingen
Artikel 7.3c. Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.4. Studielast en studiepunten
Artikel 7.4a. Studielast opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.4b. Studielast opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 7.5 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.6. Beroepsvereisten
Artikel 7.7. Voltijdse, deeltijdse en duale inrichting van opleidingen
Artikel 7.7a [Vervallen per 25-01-2003]
Artikel 7.8. Propedeutische fase en propedeutisch examen
Artikel 7.8a [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.8b. Studieadvies propedeutische fase
Artikel 7.9. Verwijzing in postpropedeutische fase
Artikel 7.9a. Studievoortgangscontrole tempobeurs
Artikel 7.9b. Studievoortgangscontrole eerste jaar prestatiebeurs
Artikel 7.9ba [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.9bb [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.9c. Ontbreken van gegevens bij studievoortgangscontrole
Artikel 7.9d. Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen
Artikel 7.9e. Aanleveren gegevens vrijstelling op grond van artikel 7.31a
Artikel 7.9f [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.10. Examens en tentamens
Artikel 7.10a. Verlening van graden
Artikel 7.11. Getuigschriften en verklaringen
Artikel 7.12. Examencommissie en examinatoren
Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.14. Beoordeling onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.15. Openbaarheid onderwijsaanbod
Artikel 7.16. Bijzondere voorschriften lerarenopleidingen

Paragraaf 2. Gemeente van vestiging

Artikel 7.17. Gemeente van vestiging

Paragraaf 3. De promoties

Artikel 7.18. Verlening van graad Doctor; toegang en inrichting promotie
Artikel 7.19. Promotiereglement; eredoctoraat

Paragraaf 4. Graden en titulatuur

Artikel 7.19a. Graden Bachelor en Master
Artikel 7.20. Titels ir., mr., drs., ing. en bc.
Artikel 7.20a [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.21 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.22. Graad Doctor
Artikel 7.22a. Handhaving titels oude stijl
Artikel 7.23. Buiten Nederland verkregen graden en titels

Titel 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen

Paragraaf 1. Vooropleidingseisen bacheloropleidingen

Artikel 7.23a. Begripsbepaling paragraaf 1
Artikel 7.24. Vooropleidingseisen
Artikel 7.25. Nadere vooropleidingseisen
Artikel 7.26. Aanvullende eisen
Artikel 7.26a. Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst
Artikel 7.27. Eisen werkkring
Artikel 7.28. Vrijstelling op grond van andere diploma’s
Artikel 7.29. Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek
Artikel 7.30. Postpropedeutische fase

Paragraaf 2. Toelatingseisen masteropleidingen

Artikel 7.30a. Toelatingseisen aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.30b. Toelatingseisen overige masteropleidingen
Artikel 7.30c. Wegnemen tekortkoming bij niet voldoen aan toelatingseisen
Artikel 7.31. Bekendmaking procedure; procedureregels

TITEL 2A. VRIJSTELLING VAN HET AFLEGGEN VAN TENTAMENS OP GROND VAN HET BEZIT VAN EEN DIPLOMA BEROEPSONDERWIJS

Artikel 7.31a. Vrijstelling op grond van verwante opleidingen in het beroepsonderwijs

Artikel 7.31b. Toegang tot onderdelen van het afsluitend examen

Titel 3. Studenten en extraneï

Paragraaf 1. Inschrijving

Artikel 7.32. Algemene bepaling inschrijving
Artikel 7.33. Procedure inschrijving
Artikel 7.34. Rechten inschrijving als student
Artikel 7.35 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.36. Rechten inschrijving als extraneus
Artikel 7.37. Voorwaarden inschrijving
Artikel 7.38 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.39 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.40 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.41 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.42. Procedure beëindiging inschrijving

Paragraaf 2. Eigen bijdragen

Artikel 7.43. Collegegeld voor voltijdse opleidingen
Artikel 7.44. Collegegeld voor deeltijdse en duale opleidingen
Artikel 7.45. Examengeld extraneus
Artikel 7.46. Overige bijdragen
Artikel 7.47. Voldoening collegegeld
Artikel 7.48. Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld
Artikel 7.49. Terugbetaling wettelijk collegegeld
Artikel 7.50. Cursusgeld Open Universiteit
Artikel 7.51. Financiële ondersteuning studenten (afstudeerfonds)
Artikel 7.51a. Financiële ondersteuning studenten (studiefonds)

Paragraaf 3. Centraal register inschrijving hoger onderwijs

Artikel 7.52. Centraal register inschrijving hoger onderwijs

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen inschrijving

Artikel 7.52a. Begripsbepalingen paragraaf 4
Artikel 7.53. Beperking eerste inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit
Artikel 7.54. Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase
Artikel 7.54a
Artikel 7.55. Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit
Artikel 7.56. Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt
Artikel 7.56a [Vervallen per 01-12-2002]
Artikel 7.57. Identificatie opleidingen

Paragraaf 4a. Regels voor de selectie van studenten voor opleidingen met een toelatingsbeperking

Artikel 7.57a. Algemeen
Artikel 7.57b. Voorbereiding afgifte bewijzen van toelating
Artikel 7.57c. Afgifte bewijzen van toelating
Artikel 7.57d. Afgifte bewijzen van toelating voor dezelfde opleiding aan meer dan een universiteit
Artikel 7.57e. Selectie door instellingen
Artikel 7.57f. Beperkingen van deelname aan de selectieprocedure
Artikel 7.57g. Afwijkende bezwaar- en reactietermijnen

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 7.57h. Huisregels en ordemaatregelen
Artikel 7.57i. Ondersteuning ter bevordering van goede doorstroming van hoger beroepsonderwijs naar een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.58. Afgifte getuigschrift
Artikel 7.59. Studentenstatuut

Titel 4. Rechtsbescherming van studenten en extraneï

Paragraaf 1. College van beroep voor de examens

Artikel 7.60. College van beroep voor de examens
Artikel 7.61. Bevoegdheid college van beroep voor de examens
Artikel 7.62. Reglement van orde
Artikel 7.63. Inlichtingenplicht

Paragraaf 2. College van beroep voor het hoger onderwijs

Artikel 7.64. College van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 7.65. Benoeming en ontslag leden en plaatsvervangende leden
Artikel 7.66. Bevoegdheid college van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 7.67. Griffierecht

Paragraaf 3. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

Artikel 7.68. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

Hoofdstuk 8. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 8.1. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten

TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Artikel 9.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten

TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit

Artikel 9.2. Algemene bevoegdheden college van bestuur
Artikel 9.3. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden
Artikel 9.4. Bestuurs- en beheersreglement
Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen
Artikel 9.6. Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur
Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht
Artikel 9.8. Taken en bevoegdheden raad van toezicht
Artikel 9.9. Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht
Artikel 9.10. College voor promoties

Paragraaf 2. Onderwijs en wetenschapsbeoefening

Artikel 9.11. Faculteiten en opleidingen
Artikel 9.12. Faculteit; decaan
Artikel 9.13. Benoeming en ontslag decaan
Artikel 9.14. Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement
Artikel 9.15. Overige taken en bevoegdheden decaan
Artikel 9.16. Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan
Artikel 9.17. Bestuur opleidingen
Artikel 9.18. Opleidingscommissies
Artikel 9.19. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

Paragraaf 3. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Artikel 9.20. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit
Artikel 9.21. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit
Artikel 9.22. Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen
Artikel 9.23. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten

Paragraaf 4. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit

Artikel 9.24. Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies
Artikel 9.25 [Vervallen per 11-05-2001]
Artikel 9.26 [Vervallen per 11-05-2001]
Artikel 9.27. Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan

Paragraaf 5. Klachtrecht studenten

Artikel 9.28. Collectief recht van beklag voor studenten

TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Artikel 9.29. Reikwijdte

Artikel 9.30. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

Artikel 9.30a. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Paragraaf 1. Medezeggenschap binnen de universiteit

Artikel 9.31. Universiteitsraad
Artikel 9.32. Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden
Artikel 9.33. Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad
Artikel 9.34. Reglement universiteitsraad
Artikel 9.35. Advies
Artikel 9.36. Bijzondere bevoegdheden

Paragraaf 2. Medezeggenschap binnen de faculteit

Artikel 9.37. Faculteitsraad
Artikel 9.38. Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad
Artikel 9.38a. Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden
Artikel 9.38b. Faculteitsreglement

Paragraaf 3. Geschillen inzake medezeggenschap

Artikel 9.39. Commissie voor geschillen
Artikel 9.40. Competentie commissie voor geschillen
Artikel 9.41. Geschil instemmingsbevoegdheid
Artikel 9.42. Geschil inhoud reglement voor de universiteitsraad
Artikel 9.43. Geschil adviesbevoegdheid
Artikel 9.44. Geschil interpretatie
Artikel 9.45. Nadere geschillen

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 9.46. Procesbevoegdheid universiteitsraad
Artikel 9.47. Commissies
Artikel 9.48. Voorzieningen en scholing

Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Artikel 9.49. Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Paragraaf 6. Medezeggenschap binnen centrale diensten

Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten

Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2

Artikel 9.50a. Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2

Titel 3. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN EN DE MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE BIJZONDERE UNIVERSITEITEN

Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan openbare universiteiten

Paragraaf 1. De kerkelijke hoogleraren

Artikel 9.52. Kerkelijke hoogleraren

Paragraaf 2. De bijzondere leerstoelen

Artikel 9.53. Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel
Artikel 9.54. Indiening verzoek bevoegdverklaring
Artikel 9.55. Vereisten bijzonder hoogleraarschap
Artikel 9.56. Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar
Artikel 9.57. Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar
Artikel 9.58. Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel
Artikel 9.59. Bijzondere leerstoel bij faculteit die het onderwijs in opleidingen in de godgeleerdheid verzorgt

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan openbare universiteiten

Artikel 9.60 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.61 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.62 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.63 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.64 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.65 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.66 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.67 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.68 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.69 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.70 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.71 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.72 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.73 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.74 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.75 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.76 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.77 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.78 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.79 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.80 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.81 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.82 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.83 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.84 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.85 [Vervallen per 19-03-1997]

Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen

Artikel 10.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van hogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Paragraaf 1. Het bestuur en de inrichting van de hogeschool

Artikel 10.2. Centrale directie of college van bestuur
Artikel 10.3. Delegatie taken en bevoegdheden
Artikel 10.3a. Faculteiten en andere organisatorische eenheden
Artikel 10.3b. Bestuursreglement
Artikel 10.3c. Opleidingscommissies

Paragraaf 2. Geschillenregeling

Artikel 10.4 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 10.5. Geschillenregeling

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een openbare hogeschool

Artikel 10.6. Inlichtingenplicht
Artikel 10.7. Schorsing en ontslag personeelslid tevens gemeenteraadslid

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool

Artikel 10.8. Bestuur bijzondere hogeschool
Artikel 10.8a. Afwijking bestuursreglement

Titel 2. Het bestuur en de inrichting van hogescholen met rechtspersoonlijkheid

Artikel 10.9. Bestuursorganen

Artikel 10.10. College van bestuur

Artikel 10.11. Bestuursraad

Artikel 10.12. Bestuursreglement

Artikel 10.13. Van overeenkomstige toepassingverklaring afwijkende bevoegdheidsverdeling en geschillenregeling

Artikel 10.14. Schorsing en vernietiging besluiten van bestuursorganen

Artikel 10.15 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 10.16. Voorziening bij verwaarlozing van het bestuur

Titel 3. Medezeggenschap

Artikel 10.17. Medezeggenschapsraad

Artikel 10.18. Voorzitter medezeggenschapsraad

Artikel 10.19. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden

Artikel 10.20. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

Artikel 10.21. Medezeggenschapsreglement

Artikel 10.22. Inhoud medezeggenschapsreglement

Artikel 10.23. Advies

Artikel 10.24. Bijzondere bevoegdheden

Artikel 10.25. Deelraden

Artikel 10.26. Commissie voor geschillen

Artikel 10.27. Competentie commissie voor geschillen

Artikel 10.28. Geschil instemmingsbevoegdheid

Artikel 10.29. Geschil inhoud medezeggenschapsreglement

Artikel 10.30. Geschil adviesbevoegdheid

Artikel 10.31. Geschil interpretatie

Artikel 10.32. Nadere geschillen

Artikel 10.33. Procesbevoegdheid medezeggenschapsraad

Artikel 10.34. Commissies

Artikel 10.35. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Artikel 10.36. Gemeenschappelijke commissies

Artikel 10.37. Afwijking bij bijzondere omstandigheden

Artikel 10.38. Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging

Artikel 10.39. Voorzieningen en scholing

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

Paragraaf 1. Het bestuur van de Open Universiteit

Artikel 11.1. Algemene bevoegdheden van het college van bestuur

Artikel 11.2. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

Artikel 11.3. Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling

Artikel 11.4. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur

Artikel 11.5. Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden

Artikel 11.6. Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

Artikel 11.7. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht

Paragraaf 2. Onderwijs

Artikel 11.8. Opleidingen Open Universiteit

Artikel 11.9. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

Artikel 11.10. College voor promoties

Artikel 11.11. Opleidingscommissies

Paragraaf 3. Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 11.12. Schorsing en vernietiging van besluiten examencommissie

Paragraaf 4. Medezeggenschap studenten

Artikel 11.13. Studentenraad

Artikel 11.14. Reglement voor de studentenraad

Artikel 11.15. Adviesbevoegdheid

Artikel 11.16. Geschil instemmingsbevoegdheid

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

Artikel 11.17 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.18 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.19 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.20 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.21 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.22 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.23 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.24 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.25 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.26 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.27 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.28 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.29 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.30 [Vervallen per 11-07-1997]

Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

Artikel 12.1. Reikwijdte

Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 12.2. Algemene bepalingen

Paragraaf 2. De openbare academische ziekenhuizen

Artikel 12.3. Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht
Artikel 12.4. Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden
Artikel 12.5. Rechtspositie leden raad van bestuur
Artikel 12.6. Taken raad van bestuur
Artikel 12.7. Bestuursreglement
Artikel 12.8. Verantwoordingsplicht raad van bestuur
Artikel 12.9. Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis
Artikel 12.10. Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden
Artikel 12.11. Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht
Artikel 12.12. Taken raad van toezicht
Artikel 12.13. Verantwoordingsplicht raad van toezicht
Artikel 12.14 [Vervallen per 01-09-1997]
Artikel 12.15. Afdelingen en andere onderdelen
Artikel 12.16. Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel
Artikel 12.17. Stafconvent, taak en samenstelling

Paragraaf 3. De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten

Artikel 12.18. Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis

Titel 2. Het gemeenschappelijk beleidsorgaan

Artikel 12.19. Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

Artikel 12.20. Gemeenschappelijke regeling

Artikel 12.21. Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

Titel 3. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

Artikel 12.22. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

Titel 4. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

Artikel 12.23. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

Hoofdstuk 13. Het bestuur en de inrichting van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Artikel 13.1. Het algemeen bestuur en de algemene vergadering

Artikel 13.2. Het reglement

Titel 2. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek

Artikel 13.3. Het algemeen bestuur

Artikel 13.4. Verantwoordingsplicht algemeen bestuur

Artikel 13.5. Bibliothecaris

Artikel 13.6. Reglement

Titel 3. Overige bepalingen

Artikel 13.7 [Vervallen per 26-06-1996]

Artikel 13.8. Openbaarheid

Artikel 13.9. Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 13.10. Taakverwaarlozingsregeling

Artikel 13.11 [Vervallen per 11-05-2001]

Hoofdstuk 14. Beroep op de administratieve rechter

Artikel 14.1. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Artikel 14.2. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep

Hoofdstuk 15. Inhouding bekostiging, schadevergoeding en strafbepalingen

Artikel 15.1. Inhouding bekostiging

Artikel 15.2. Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs

Artikel 15.3. Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs

Artikel 15.4. Geldboete niet-nakoming identificatieplicht

Artikel 15.5. Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften

Artikel 15.6. Geldboete niet-gerechtigde verlening graden en titels

Artikel 15.7. Karakter strafbare feiten

Hoofdstuk 16. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

Titel 1. Intrekking wetten en besluiten

Artikel 16.1. Intrekking wetten en besluiten

Titel 2. Voorzieningen voor bepaalde en onbepaalde tijd

Artikel 16.2. Getuigschriften, titulatuur

Artikel 16.3 [Vervallen per 01-12-2002]

Artikel 16.4. Aanspraken gewezen personeel instellingen hoger onderwijs

Artikel 16.5 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.6. Overgangsbepaling Abp-wet

Artikel 16.6a. Overgangsrecht studieadvies en verwijzing in postpropedeutische fase

Artikel 16.7. Voorbereidende perioden voor opleidingen muziek en dans

Artikel 16.8. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

Titel 3. Tijdelijke handhaving voorschriften oude stijl

Artikel 16.9. Afwijkende vooropleidingseisen

Artikel 16.9a. Overgangsrecht selectieprocedure bij opleidingen met een toelatingsbeperking

Artikel 16.9b. Aanvullende afstudeersteun voor tempobeursstudenten

Artikel 16.10. Tijdelijke regeling lerarenopleidingen en bevoegdheden van docenten

Artikel 16.10a. Tijdelijke garanties voor door academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening over te nemen personeel

Titel 4. Voorschriften i.v.m. invoering wet

Paragraaf 1. Voorschriften betreffende de instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 16.11. Overgangsrecht hogescholen
Artikel 16.12. Overgangsrecht met betrekking tot gemeente van vestiging universiteiten
Artikel 16.13. Tijdelijke handhaving erkenningen WEO
Artikel 16.14. Overgangsrecht aangewezen onderwijs
Artikel 16.15. Indeling bestaand onderwijs in Centraal register opleidingen hoger onderwijs; handhaving vooropleidingseisen
Artikel 16.15a. Tijdelijke handhaving titel drs. bij opleidingen op het gebied van het recht
Artikel 16.16. Overgangsvoorziening opleiding tweede fase
Artikel 16.17. Eerste onderwijs- en examenregeling
Artikel 16.18. Staatsexamens
Artikel 16.19. Omzetting eerder afgelegde examenonderdelen in studiepunten
Artikel 16.20. Overgangsrecht aanvang studiejaar hoger beroepsonderwijs
Artikel 16.21. Eerste toepassing capaciteitsbeperking
Artikel 16.22. Tijdelijke regeling arbeidsmarktfixus
Artikel 16.23. Tijdelijke handhaving regeling overleg en rechtspositieregelingen
Artikel 16.24. Opleidingen godgeleerdheid, opleidingen gericht op een godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt
Artikel 16.25. Start HOOP-cyclus
Artikel 16.26. Eerste toepassing bekostigingsbepalingen; afwijkende bekostiging
Artikel 16.27. Opheffing PAO-organen
Artikel 16.28. Overgangssamenstelling college van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 16.29. Tijdelijke voorziening reglement van orde
Artikel 16.30. Tijdelijke handhaving procesrecht colleges van beroep
Artikel 16.31. Verhoging college- en examengeld
Artikel 16.32. Extraneusinschrijving bij lerarenopleidingen
Artikel 16.33. Tijdelijke handhaving Reglement CRIHO
Artikel 16.34 [Vervallen per 23-11-1994]
Artikel 16.35 [Vervallen per 23-11-1994]
Artikel 16.36 [Vervallen per 23-11-1994]
Artikel 16.37 [Vervallen per 23-11-1994]

Paragraaf 2. Voorschriften betreffende de onderzoekinstellingen

Artikel 16.38. Voortbestaan rechtspersoon KNAW
Artikel 16.39. Tijdelijke handhaving reglement KNAW
Artikel 16.40. Voorziening in reglement KNAW door minister
Artikel 16.41. Overgangssamenstelling bestuur KNAW
Artikel 16.42. Overgangsvoorziening besluiten KNAW
Artikel 16.42a. Overgangsregeling registergoederen KNAW
Artikel 16.42b. Vrijstelling overdrachtsbelasting KNAW
Artikel 16.43. Omzetting dienstcommissies KNAW en KB
Artikel 16.44. Tijdelijke voorziening in reglement KB
Artikel 16.45. Voorziening in reglement KB door minister
Artikel 16.46. Overgangssamenstelling bestuur KB
Artikel 16.47. Overgangsvoorziening besluiten KB
Artikel 16.48. Overgangsregeling zittend personeel KB
Artikel 16.49. Overgangsregeling lasten, plichten, rechten, goederen KB
Artikel 16.50. Vrijstelling overdrachtsbelasting KB

Paragraaf 3. Aanhangige beroepen

Artikel 16.51. Aanhangige beroepen

Titel 5. [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.52 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.53 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.54 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.55 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.56 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.57 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.58 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.59 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.60 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.61 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.62 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.63 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.64 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.65 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.66 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.67 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.68 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.69 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.70 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.71 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.72 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.73 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.74 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.75 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.76 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.77 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.78 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.79 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.80 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.81 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.82 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 16.83 [Vervallen per 19-03-1997]

Titel 6. Evaluatie, inwerkingtreding, citeertitel

Artikel 16.84. Evaluatie

Artikel 16.85. Inwerkingtreding

Artikel 16.86. Citeertitel

Hoofdstuk 17. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten

Titel 1. Overgangsrecht wet van 6 juni 2002 houdende wijziging van onder meer de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs

Artikel 17.1. Overgangsrecht begroting accreditatieorgaan

Artikel 17.2 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 17.3. Aanpassing CROHO

Artikel 17.4. Overgangsrecht onderzoek op grond van artikel 1.18, tweede lid

Artikel 17.5 [Vervallen per 26-02-2003]

Artikel 17.6. Bezwaar en beroep

Artikel 17.7. Evaluatie accreditatie in het hoger onderwijs

Hoofdstuk 17a. Overgangs- en invoeringsbepalingen van de wet betreffende de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs

Titel 1. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303)

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 17a.1. Beëindiging mogelijkheid tot instelling van nieuwe ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw

Artikel 17a.2. Instelling van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.2a. Instelling van brede bacheloropleidingen
Artikel 17a.2b. Instelling van masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad
Artikel 17a.2c. Instemmingsbevoegdheid invoeringsdatum bachelor-masterstructuur
Artikel 17a.3. Registratieprocedure voor het studiejaar 2002–2003; bekendmaking van het CROHO invoering bachelor-masterstructuur
Artikel 17a.4. Registratieprocedure voor het studiejaar 2003–2004; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO 2003–2004
Artikel 17a.5. Registratieprocedure voor het studiejaar 2004–2005 en latere studiejaren
Artikel 17a.6. Opleidingen in afbouw

Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

Artikel 17a.7. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.7a. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen
Artikel 17a.8. Gevolgen beëindiging van de ongedeelde opleidingenstructuur
Artikel 17a.9. Toepasselijke voorschriften; aanvullende voorschriften

Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen

Artikel 17a.10. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 17a.10a. Voortzetting van bestaande voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 17a.10b. Gevolgen beëindiging van opleidingen; toepasselijke voorschriften
Artikel 17a.11. Registratieprocedure; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO 2002–2003

Paragraaf 5. Invoering studiepuntensysteem «nieuwe stijl»

Artikel 17a.11a. Invoering studiepunten «nieuwe stijl» voor bachelor- en masteropleidingen en gehandhaafde opleidingen
Artikel 17a.11b. Wijziging onderwijs- en examenregeling
Artikel 17a.11c. Omrekenfactor voor omzetting studiepunten; afronding
Artikel 17a.11d. Omzetting studiepunten

Paragraaf 6. Overgangsrecht accreditatieplicht

Artikel 17a.12. Overgangsrecht accreditatieplicht voor bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.13. Overgangsrecht accreditatieplicht voor ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.14. Overgangsrecht accreditatieplicht voor bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 17a.15. Overgangsrecht accreditatieplicht voor voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

Paragraaf 7. Overig invoerings- en overgangsrecht

Artikel 17a.16. Afwijzing na bindend studieadvies
Artikel 17a.17. Eerste onderwijs- en examenregeling bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.18. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl»
Artikel 17a.19. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift
Artikel 17a.20. Handhaving van de titel kandidaat
Artikel 17a.21. Aanmelding voor opleidingen «oude stijl»
Artikel 17a.22. Beperking inschrijving voor opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 17a.23. Opleidingscommissie

Paragraaf 8. Overige bepalingen

Artikel 17a.24. Bezwaar en beroep
Artikel 17a.25. Evaluatie

Hoofdstuk 17b. Overgangsbepaling van de Wet betreffende onder meer de uitvoering van de in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen

Artikel 17b.1. Overgangsbepaling bezwaar en beroep

Hoofdstuk 17c. Overgangs- en invoeringsbepaling van de wet betreffende versnelde invoering toets nieuwe opleiding

Artikel 17c.1. Overgangsrecht aanvragen adviescommissie onderwijsaanbod

Hoofdstuk 17d. Overgangsbepalingen van de wet ter uitvoering van de in het wetenschapsbudget 2000 opgenomen voornemens en tot het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen

Artikel 17d.1. Eerste toepassing artikel 2.2a op het instellingsplan van de KNAW en de KB

Artikel 17d.2. Overgangsregeling geschillen

Hoofdstuk 17e. Overgangsrecht Wet van 2 juli 2003 (Stb. 287)

Artikel 17e.1. Aanmelding en registratie bacheloropleiding klinische technologie in het CROHO 2003–2004

Artikel 17e.2. Accreditatie van rechtswege

Artikel 17e.3. Beperking eerste inschrijving studiejaar 2003–2004 voor de bacheloropleiding klinische technologie o.g.v. de beschikbare onderwijscapaciteit

Inhoudsopgave

Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek