Home

Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

Geldig van 1 januari 2007 tot 1 april 2007
Geldig van 1 januari 2007 tot 1 april 2007

Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

Opschrift

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

Het percentage van de heffingsrente, bedoeld in artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede het percentage van de invorderingsrente, bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990, bedraagt voor het eerste kwartaal 2007: 4,70.

Artikel 2

Aan artikel VI van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 mei 1990, nr. WDB90/180, houdende wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 (Stcrt. 103) wordt toegevoegd:

Bij de toepassing van het in de vorige volzin bedoelde artikel 8 moet met ingang van 1 oktober 1992 artikel 1 van de in genoemd artikel 8 bedoelde regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 1970, nr. B70/7509, houdende wijziging van de interest verschuldigd wegens uitstel van betaling van belastingen en premies (Stcrt. 78) als volgt worden gelezen:

De interest, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926, 334), is voor de kalenderkwartalen gelegen na 30 september 1992 gelijk aan de rente die voor deze kalenderkwartalen in artikel 1 van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen is vermeld.

Artikel 3

1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1992.

2.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen.