Home

Wet luchtvaart

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet luchtvaart

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede ter uitvoering van het Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109), het Eurocontrol Verdrag (Trb. 1961, 62 gewijzigd Trb. 1981, 182) en de Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route" heffingen (Trb. 1981, 181), nieuwe regels te stellen omtrent de bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige, ordelijke en vlotte afwikkeling van het luchtverkeer;

dat het tevens wenselijk is om de burgerlijke luchtverkeersbeveiliging onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Titel 1.1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • algemene luchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor gecontroleerde vluchten;

 • AOC: door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten (Air Operator's Certificate);

 • artikel 83bis-overeenkomst: overeenkomst waarbij ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op de naleving van luchtverkeersregels, eisen of bepalingen met betrekking tot het bezit van het bewijs van luchtwaardigheid annex radiovergunning behorende bij het betreffende luchtvaartuig, eisen of bepalingen met betrekking tot het bezit van het bewijs van bevoegdheid, alsmede bevoegdverklaringen van het stuurhutpersoneel, door de staat van registratie van een luchtvaartuig functies en taken zijn overgedragen aan de staat van exploitatie;

 • basisverordening: Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad of een verordening die daarvoor in de plaats treedt;

 • besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven: besluit als bedoeld in artikel 8a.54;

 • burgerexploitant: houder van een vergunning voor burgermedegebruik die is afgegeven voor burgerluchtvaart van commerciële aard onder vaststelling van een grenswaarde voor de geluidbelasting door dat luchthavenluchtverkeer, anders dan in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen;

 • burgermedegebruik: gebruik van een militaire luchthaven door andere dan militaire luchtvaart;

 • communicatiediensten: vaste en mobiele diensten ten behoeve van de luchtvaart voor grond-tot-grond, lucht-tot-grond en lucht-tot-lucht-communicatie voor luchtverkeersleidingsdoeleinden;

 • EASA: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart;

 • Eurocontrol-organisatie: de Organisatie, ingesteld bij het op 13 december 1960 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart «Eurocontrol» (Trb. 1961, 62), zoals gewijzigd bij Protocol van 12 februari 1981 (Trb. 1981, 182);

 • functioneel luchtruimblok: ongeacht de staatsgrenzen, op operationele behoeften gebaseerd luchtruimblok waarbinnen de luchtvaartnavigatiediensten en aanverwante functies op prestatiegerichte en optimale wijze worden verleend met het oogmerk in ieder van die blokken versterkte samenwerking tussen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten of naargelang, een geïntegreerde dienstverlener, in te voeren;

 • gevaarlijke stoffen:

  1. 1°.

   ontplofbare stoffen of voorwerpen;

  2. 2°.

   samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen;

  3. 3°.

   brandbare vloeistoffen;

  4. 4°.

   brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen, die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen;

  5. 5°.

   stoffen, die de verbranding bevorderen en organische peroxyden;

  6. 6°.

   giftige of infectueuze stoffen;

  7. 7°.

   radioactieve stoffen;

  8. 8°.

   bijtende stoffen;

  9. 9°.

   andere stoffen of voorwerpen, die bij vervoer door de lucht gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

  indien zij krachtens artikel 6.51 of artikel 10.7, eerste lid, zijn aangewezen;

 • gezagvoerder: degene, die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de vlucht;

 • houder van een luchtvaartuig: degene, op wiens naam een luchtvaartuig in het register, bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, dan wel in een buitenlands register van luchtvaartuigen is ingeschreven;

 • interoperabiliteitsverordening: verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PbEU L 96);

 • kaderverordening: verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PbEU L 96);

 • klaring: machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder door een verlener van luchtverkeersleiding gestelde voorwaarden;

 • lid van het boordpersoneel: lid van het cockpitpersoneel en ieder, die aan boord van een luchtvaartuig ten behoeve van de inzittenden of de lading werkzaamheden verricht of heeft te verrichten, onder welke werkzaamheden mede wordt verstaan de voorbereidingshandelingen voorafgaande aan de vlucht;

 • lid van het cockpitpersoneel: ieder, die aan boord van een luchtvaartuig werkzaamheden verricht, welke van direct belang zijn voor de bediening van het luchtvaartuig tijdens de vlucht, onder welke werkzaamheden mede wordt verstaan de voorbereidingshandelingen voorafgaande aan de vlucht;

 • luchthaven: een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen met inbegrip van:

  1. 1°.

   de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond,

  2. 2°.

   de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer, of

  3. 3°.

   bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer;

 • luchthavenbesluit: het besluit, bedoeld in de artikelen 8.43, eerste en tweede lid, 8.70, eerste lid, of 10.15;

 • luchthavengebied: het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • luchthavenindelingbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 8.4;

 • luchthavenluchtverkeer: het onder het begrip luchthaven, in de aanhef en onder 1°, bedoelde luchtverkeer;

 • luchthavenregeling: de regeling, bedoeld in de artikelen 8.64, eerste lid, 8.77, eerste lid, of 10.39, eerste lid;

 • luchthavenverkeerbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 8.15;

 • luchtruim van Bonaire, Sint Eustatius en Saba: delen van het vluchtinformatiegebied Curaçao en het vluchtinformatiegebied San Juan, bedoeld in artikel 1 van de Luchtvaartwet BES, die zich boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden dan wel die delen waarvoor Onze Minister van Infrastructuur en Milieu de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van luchtverkeersdiensten heeft aanvaard;

 • luchtruimbeheer: een planningsfunctie met als belangrijkste doel een maximale benutting van beschikbaar luchtruim door dynamische timesharing en, bij gelegenheid, scheiding van luchtruim tussen verschillende categorieën luchtruimgebruikers op basis van kortetermijnbehoeften;

 • luchtruimgebruikers: exploitanten van luchtvaartuigen die als algemeen luchtverkeer opereren;

 • luchtruimverordening: verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

 • luchtvaartgebied: het deel van de luchthaven dat bestemd is voor luchthavenluchtverkeer;

 • luchtvaartinlichtingendienst: een binnen het vastgestelde gebied opgerichte dienst die verantwoordelijk is voor het verstrekken van luchtvaartinformatie en gegevens die nodig zijn voor de veiligheid, regelmaat en efficiency van luchtvaartnavigatie;

 • luchtvaartmaatschappij: onderneming, welke geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;

 • luchtvaartnavigatiediensten: luchtverkeersdiensten, communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten, meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie, en luchtvaartinlichtingendiensten;

 • luchtvaartnavigatiedienstenverordening: verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

 • luchtvaartuig: toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak;

 • luchtverkeer: het geheel der verplaatsingen van luchtvaartuigen in de lucht of op een luchthaven, alsmede het gebruik van het luchtruim door toestellen die geen luchtvaartuigen zijn;

 • luchtverkeersbeveiliging: de verzameling van functies in de lucht en op de grond, te weten luchtverkeersdiensten, luchtruimbeheer en de regeling van de luchtverkeersstroom, die nodig zijn om de veiligheid en de doeltreffendheid van de vliegtuigbewegingen in alle fasen te waarborgen;

 • luchtverkeersdiensten: vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten, adviesdiensten voor het luchtverkeer en luchtverkeersleiding, zijnde algemene luchtverkeersleiding, naderingsluchtverkeersleiding en plaatselijke luchtverkeersleiding;

 • luchtverkeersleidingsdienst: dienst die wordt verricht teneinde:

  1. 1.°

   botsingen te voorkomen:

   • tussen luchtvaartuigen en

   • tussen luchtvaartuigen en hindernissen op dat deel van de luchthaven dat is bedoeld voor het opstijgen, landen en taxiën met luchtvaartuigen, en

  2. 2.°

   een geordende luchtverkeersstroom tot stand te brengen en te handhaven;

 • luchtverkeerweg: een ten behoeve van geleiding van het luchthavenluchtverkeer afgebakend deel van het luchtruim;

 • LVNL: de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in artikel 5.22;

 • meteorologische diensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van weersverwachtingen, instructies en waarnemingen, alsmede andere meteorologische informatie en gegevens voor gebruik in de luchtvaart;

 • naderingsluchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor aankomende of vertrekkende gecontroleerde vluchten;

 • navigatiediensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van informatie op het gebied van positionering en timing;

 • Nederlands luchtvaartuig: een in het register, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, ingeschreven luchtvaartuig;

 • onderzoeksverordening: Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (PbEU 2010, L295);

 • opsporingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 11.3, eerste lid;

 • plaatsbepalingsdiensten: de faciliteiten en diensten voor het bepalen van de respectieve posities van luchtvaartuigen waarmee voor een veilige separatie wordt gezorgd;

 • plaatselijke verkeersleiding: luchtverkeersleidingsdienst voor luchtvaartterreinverkeer;

 • prestatie- en heffingsverordening: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56) of een uitvoeringsverordening die daarvoor in de plaats treedt;

 • regeling van luchtverkeersstromen: functie die tot doel heeft bij te dragen aan een veilige, ordelijke en vlotte doorstroming van het luchtverkeer door ervoor te zorgen dat de luchtverkeersleidingscapaciteit optimaal wordt benut en dat het verkeersvolume verenigbaar is met de door de betrokken luchtverkeersdienstverleners afgegeven capaciteit;

 • staat van exploitatie: staat waarin een luchtvaartuig ingevolge een lease-, charter-, of ruilovereenkomst of soortgelijke regeling wordt geëxploiteerd door een exploitant die zijn hoofdkantoor of, bij afwezigheid daarvan, zijn vaste woonplaats niet heeft in de staat waar het luchtvaartuig is ingeschreven;

 • staat van registratie: staat waarin een luchtvaartuig is ingeschreven overeenkomstig Bijlage 7 bij het Verdrag van Chicago;

 • STD: een trainingsinstrument zijnde een vluchtnabootser, een vliegtrainingsinstrument, een trainer voor vlieg- en navigatieprocedures of een ander trainingsinstrument (Synthetic Training Device);

 • timesharing: de verdeling in de tijd gezien van het beschikbaar luchtruim of een gedeelte daarvan over luchtruimgebruikers of verschillende categorieën luchtruimgebruikers;

 • veiligheidscertificaat: verklaring dat de exploitant van de luchthaven met het veiligheidsmanagementsysteem de veiligheidsrisico's op die luchthaven beheerst;

 • veiligheidsmanagementsysteem: een systeem voor het management van de orde en de veiligheid op de luchthaven;

 • Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109);

 • verleners van luchtvaartnavigatiediensten: de openbare of particuliere lichamen die luchtvaartnavigatiediensten voor het luchtverkeer verlenen;

 • verordening markttoezicht: Verordening (EU) nr. 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169);

 • verordening voorvallen: Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122);

 • vlucht: de verplaatsing van het luchtvaartuig gedurende het tijdsverloop dat het in beweging komt met de bedoeling om op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is gekomen na de landing;

 • vluchtinformatiegebied Amsterdam: het luchtruim boven het gebied, dat wordt begrensd door de rijksgrenzen en de kortste lijn op de ellipsoïde tussen de posities met de coördinaten 51°22'25" N 003°21'50" O en 51°30'00" N 002°00'00" O, 51°30'00" N 002°00'00" O en 55°00'00" N 005°00'00" O, de loxodroom tussen 55°00'00" N, 005°00'00" O en 55°00'00" N 006°30'00" O en de kortste lijn op de ellipsoïde tussen de posities met de coördinaten 55°00'00" N 006°30'00" O en 53°40'00" N, 006°30'00" O, uitgedrukt in het geografische referentiesysteem WGS 84;

 • voorval gevaarlijke stoffen: ongeval of incident met gevaarlijke stoffen als bedoeld in de als bijlage bij Annex 18 bij het Verdrag van Chicago behorende Technische Voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

2.

Onder lid van het cockpitpersoneel wordt ten aanzien van onbemande luchtvaartuigen mede verstaan ieder, die werkzaamheden verricht, welke van direct belang zijn voor het op afstand bedienen van het luchtvaartuig.

3.

Onder luchtvaartmaatschappij wordt mede verstaan de naar privaatrecht opgerichte rechtspersoon, die zich bezig houdt met het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen tegen vergoeding.

4.

Een wijziging van artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG, gaat voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel v, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 1.2

Artikel 1.2a

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Titel 1.2. EASA

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Artikel 1.7

Hoofdstuk 2. Personeel

Titel 2.1. Bewijzen van bevoegdheid

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.8a [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 2.9

Artikel 2.10

TITEL 2.2. ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND; VERBOD GEBRUIK ALCOHOL, DRUGS EN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

TITEL 2.3. ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Artikel 2.14

Hoofdstuk 3. Luchtvaartuigen

Titel 3.1. Nationaliteitskenmerken en registratie van luchtvaartuigen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Titel 3.2. Luchtwaardigheids- en geluidseisen

§ 3.2.1. Type-certificaat, bewijs van luchtwaardigheid, geluidscertificaat, geluidsverklaring

Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.11 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.19a
Artikel 3.19b [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.19c
Artikel 3.19d
Artikel 3.19e
Artikel 3.19f
Artikel 3.20 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24

§ 3.2.2. Erkenningen

Artikel 3.25
Artikel 3.26
Artikel 3.27
Artikel 3.28
Artikel 3.29

§ 3.2.3. Diverse bepalingen

Artikel 3.30
Artikel 3.31

Hoofdstuk 4. Vluchtuitvoering

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Hoofdstuk 5. Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en luchtverkeersbeveiligingsorganisatie

Titel 5.1. Luchtverkeer

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Titel 5.2. Bepalingen met betrekking tot het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten

§ 5.2.1. Het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten

Artikel 5.12
Artikel 5.13
Artikel 5.13a
Artikel 5.14
Artikel 5.14a
Artikel 5.14b
Artikel 5.14c
Artikel 5.14d
Artikel 5.14e [Vervallen per 30-06-2021]
Artikel 5.15
Artikel 5.16
Artikel 5.17
Artikel 5.17a [Vervallen per 28-05-2008]
Artikel 5.18
Artikel 5.19

§ 5.2.2. Prestatie- en heffingsregeling

Artikel 5.20
Artikel 5.21
Artikel 5.21a

Titel 5.3. De luchtverkeersbeveiligings-organisatie

§ 5.3.1. De LVNL

Artikel 5.22

§ 5.3.2. Taken van de LVNL

Artikel 5.23

§ 5.3.3. Organen, inrichting en beheer van de organisatie

Artikel 5.24
Artikel 5.25
Artikel 5.26
Artikel 5.27
Artikel 5.28
Artikel 5.29
Artikel 5.30
Artikel 5.31
Artikel 5.32
Artikel 5.33

§ 5.3.4. Inrichting en bedrijfsvoering

Artikel 5.34
Artikel 5.34a [Vervallen per 28-05-2008]
Artikel 5.35

§ 5.3.5. Geïnstitutionaliseerd overleg met gebruikers

Artikel 5.36

§ 5.3.6. Personeel van de organisatie

Artikel 5.37

§ 5.3.7. Geldmiddelen en financieel beheer

Artikel 5.38
Artikel 5.39
Artikel 5.40

§ 5.3.8. Inlichtingen, verslaglegging en controle

Artikel 5.41
Artikel 5.42
Artikel 5.43
Artikel 5.44
Artikel 5.45 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 5.46 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Luchtvervoer

Titel 6.5. Vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 6.50

Artikel 6.51

Artikel 6.51a

Artikel 6.52

Artikel 6.53

Artikel 6.54

Artikel 6.55

Artikel 6.56

Artikel 6.57

Artikel 6.58

Artikel 6.59

Artikel 6.60

Artikel 6.61

Artikel 6.61a

Titel 6.6. Vervoer van dieren

Artikel 6.62

Hoofdstuk 7. Diverse bepalingen inzake luchtvaart

Titel 7.1. Melding van voorvallen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Titel 7.2. [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-04-2020]

Titel 7.3. Verzekering

Artikel 7.4

Titel 7.4. Exploitatieverbod

Artikel 7.5

Titel 7.5. Vergoedingen ter uitvoering van internationale verplichtingen

Artikel 7.6

Titel 7.6. Overdracht toezicht

Artikel 7.7

Titel 7.7. Bekendmaking internationale normen

Artikel 7.8

Hoofdstuk 8. Luchthavens

Titel 8.1. Algemeen

Artikel 8.1

Artikel 8.1a

Titel 8.2. De luchthaven Schiphol

Afdeling 8.2.1. Algemeen

Artikel 8.1b
Artikel 8.2
Artikel 8.2a
Artikel 8.3

Afdeling 8.2. De ruimtelijke indeling van en rond de luchthaven

§ 8.2.1. Het luchthavenindelingbesluit
Artikel 8.4
Artikel 8.5
Artikel 8.6
Artikel 8.7
Artikel 8.8
Artikel 8.9
Artikel 8.10
Artikel 8.11
Artikel 8.12 [Vervallen per 01-01-2024]
§ 8.2.2. Het voorbereiden en wijzigen van het besluit
Artikel 8.13
Artikel 8.14

Afdeling 8.3. Het luchthavenluchtverkeer

§ 8.3.1. Het luchthavenverkeerbesluit
Artikel 8.15
Artikel 8.16
Artikel 8.16a [Nog niet in werking]
Artikel 8.17
Artikel 8.17a [Nog niet in werking]
Artikel 8.17b [Nog niet in werking]
Artikel 8.18
Artikel 8.19
Artikel 8.20
Artikel 8.21
Artikel 8.22
Artikel 8.23
Artikel 8.23a
§ 8.3.2. Het voorbereiden en wijzigen van het besluit
Artikel 8.24

Afdeling 8.4. De exploitatie van de luchthaven

Artikel 8.24a
Artikel 8.25
Artikel 8.25a
Artikel 8.25b
Artikel 8.25c
Artikel 8.25d
Artikel 8.25da
Artikel 8.25db
Artikel 8.25dc
Artikel 8.25dd
Artikel 8.25de
Artikel 8.25df
Artikel 8.25dg
Artikel 8.25dh
Artikel 8.25di
Artikel 8.25dj
Artikel 8.25e
Artikel 8.25ea
Artikel 8.25f
Artikel 8.25fa
Artikel 8.25g
Artikel 8.25ga
Artikel 8.25h
Artikel 8.25ha [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 8.25i [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 8.25j

Afdeling 8.5. Informatievoorziening

§ 8.5.1. Algemeen
Artikel 8.26
§ 8.5.2. Het registreren van het veiligheidsrisico en de milieubelasting
Artikel 8.27
§ 8.5.3. Gegevensverstrekking, verslaglegging en openbaarmaking
Artikel 8.28
Artikel 8.29
Artikel 8.29a
Artikel 8.30
§ 8.5.4. [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30a [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30b [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30c [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30d [Vervallen per 01-11-2009]

Afdeling 8.6. Financiële aspecten

Artikel 8.31
Artikel 8.32
Artikel 8.33

Afdeling 8.7. De commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol

Artikel 8.34
Artikel 8.35
Artikel 8.36
Artikel 8.37
Artikel 8.38
Artikel 8.39
Artikel 8.40

Titel 8.2a. Tarieven en voorwaarden voor overige luchthavens en militaire luchthavens met burgermedegebruik

Artikel 8.40a

Artikel 8.40b

Artikel 8.40c

Artikel 8.40d

Artikel 8.40e

Artikel 8.40f

Artikel 8.40g

Artikel 8.40h

Artikel 8.40i

Titel 8.3. Luchthavens van regionale betekenis

Afdeling 8.3.1. Algemeen

Artikel 8.41

Afdeling 8.3.2. Luchthavens van regionale betekenis met luchthavenbesluit

§ 8.3.2.1. Algemeen
Artikel 8.42
§ 8.3.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 8.43
Artikel 8.44
Artikel 8.45
Artikel 8.46
Artikel 8.47
Artikel 8.47a
Artikel 8.48
Artikel 8.49
Artikel 8.49a [Vervallen per 01-10-2012]
§ 8.3.2.3. Vaststellen routes in de nabijheid van de luchthaven
Artikel 8.50
§ 8.3.2.4. De toegang tot en de exploitatie van de luchthaven
Artikel 8.51
Artikel 8.52
Artikel 8.53
§ 8.3.2.5. Informatievoorziening en gegevensverstrekking
Artikel 8.54
Artikel 8.55
§ 8.3.2.6. Financiële aspecten
Artikel 8.56
Artikel 8.57
§ 8.3.2.7. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.58
Artikel 8.59
§ 8.3.2.8. [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 8.60 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 8.61 [Vervallen per 01-10-2012]
§ 8.3.2.9. Bijzondere bepalingen in verband met gevolgen die een provinciegrens overstijgen
Artikel 8.62

Afdeling 8.3.3. Luchthavens van regionale betekenis met luchthavenregeling

§ 8.3.3.1. Algemeen
Artikel 8.63
§ 8.3.3.2. Luchthavenregeling
Artikel 8.64
§ 8.3.3.3. Informatievoorziening
Artikel 8.65
§ 8.3.3.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.66
§ 8.3.3.5. [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 8.67 [Vervallen per 01-10-2012]

Titel 8.4. Luchthavens van nationale betekenis

Afdeling 8.4.1. Algemeen

Artikel 8.68

Afdeling 8.4.2. Luchthavens van nationale betekenis met luchthavenbesluit

§ 8.4.2.1. Algemeen
Artikel 8.69
§ 8.4.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 8.70
Artikel 8.71
Artikel 8.71a
§ 8.4.2.3. Toegang tot en exploitatie van de luchthaven, informatievoorziening, financiële aspecten
Artikel 8.72
Artikel 8.73
Artikel 8.74
§ 8.4.2.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.75

Afdeling 8.4.3. Luchthavens van nationale betekenis met luchthavenregeling

§ 8.4.3.1. Algemeen
Artikel 8.76
§ 8.4.3.2. Luchthavenregeling
Artikel 8.77
§ 8.4.3.3. Toegang tot de luchthaven en informatievoorziening
Artikel 8.78
§ 8.4.3.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.79

Hoofdstuk 8a. Bijzondere bepalingen luchthavens

Titel 8A.1. Veilig gebruik van luchthavens

Artikel 8a.1

Artikel 8a.2

Artikel 8a.3

Artikel 8a.4

Artikel 8a.5

Artikel 8a.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel 8A.3. Heffingen

§ 8a.3.1. Heffingen luchthaven Schiphol

Artikel 8a.37
Artikel 8a.38
Artikel 8a.39
Artikel 8a.40
Artikel 8a.41

§ 8a.3.2. Heffingen burgerluchthavens van nationale betekenis

Artikel 8a.42

§ 8a.3.3. Heffingen burgerluchthavens van regionale betekenis

Artikel 8a.43

Titel 8A.4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.44 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.45 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.46 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.47 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.48 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8a.49 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel 8A.5. Overige bepalingen burgerluchthavens

Artikel 8a.50

Artikel 8a.50a

Artikel 8a.50b

Artikel 8a.51

Artikel 8a.52

Artikel 8a.53

Titel 8A.6. Gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied

§ 8a.6.1. Het besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Artikel 8a.54
Artikel 8a.55
Artikel 8a.56
Artikel 8a.57
Artikel 8a.58
Artikel 8a.59
Artikel 8a.60

§ 8a.6.2. Financiële aspecten

Artikel 8a.61

§ 8a.6.3. Commissie regionaal overleg luchthaven

Artikel 8a.62

Titel 8A.7. Taken, inrichting en financiering van ACNL

Artikel 8a.63

Artikel 8a.64

Artikel 8a.65

Artikel 8a.66

Artikel 8a.67

Artikel 8a.68

Artikel 8a.69

Artikel 8a.70

Hoofdstuk 9. Bijzondere of buitengewone omstandigheden

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3 [Nog niet in werking]

Artikel 9.4 [Nog niet in werking]

Artikel 9.5 [Nog niet in werking]

Artikel 9.6

Artikel 9.7

Artikel 9.8

Hoofdstuk 10. Militaire luchtvaart

Titel 10.1. Personeel en luchtvaartuigen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4 [Nog niet in werking]

Titel 10.2. Vluchtuitvoering en vervoer

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10

Titel 10.3. Luchthavens

Afdeling 10.3.1. Algemeen

Artikel 10.11
Artikel 10.12
Artikel 10.13

Afdeling 10.3.2. Militaire luchthavens met luchthavenbesluit

§ 10.3.2.1. Algemeen
Artikel 10.14
§ 10.3.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 10.15
Artikel 10.16
Artikel 10.17
Artikel 10.18
Artikel 10.19
§ 10.3.2.3. Luchthavenluchtverkeer
Artikel 10.20
Artikel 10.21
Artikel 10.22
§ 10.3.2.4. Informatievoorziening
Artikel 10.23
§ 10.3.2.5. Financiële aspecten
Artikel 10.24
§ 10.3.2.6. Commissie van overleg en voorlichting milieu
Artikel 10.25

Afdeling 10.3.3. Aanvullende bepalingen militaire luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik

§ 10.3.3.1. Algemeen
Artikel 10.26
§ 10.3.3.2. De vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.27
§ 10.3.3.3. Het luchthavenbesluit in geval van een vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.28
§ 10.3.3.4. Luchthavenluchtverkeer in geval van vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.29
Artikel 10.30
§ 10.3.3.5. De toegang tot en de exploitatie van de luchthaven voor burgerluchtvaart
Artikel 10.31
Artikel 10.32
§ 10.3.3.6. Informatievoorziening luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.33
Artikel 10.34
Artikel 10.35
Artikel 10.36
§ 10.3.3.7. Commissie van overleg en voorlichting milieu militaire luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.37

Afdeling 10.3.4. Militaire luchthavens met luchthavenregeling

§ 10.3.4.1. Algemeen
Artikel 10.38
§ 10.3.4.2. Luchthavenregeling
Artikel 10.39
Artikel 10.40
Artikel 10.41
Artikel 10.42
§ 10.3.4.3. Informatievoorziening
Artikel 10.43

Titel 10.4. Overige bepalingen met betrekking tot militaire luchtvaart

Artikel 10.44

Hoofdstuk 11. Toezicht en handhaving

Titel 11.1. Toezicht en strafrechtelijke handhaving

Artikel 11.1

Artikel 11.1a

Artikel 11.1b [Vervallen per 18-04-2014]

Artikel 11.2

Artikel 11.2a

Artikel 11.2b

Artikel 11.3

Artikel 11.4

Artikel 11.5

Artikel 11.6

Artikel 11.7

Artikel 11.8

Artikel 11.8a

Artikel 11.9

Artikel 11.10

Artikel 11.10a

Artikel 11.11

Artikel 11.12

Artikel 11.13

Artikel 11.14

Artikel 11.14a

Titel 11.2. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 11.2.1. Bestuursrechtelijke handhaving door Minister van Infrastructuur en Milieu

Artikel 11.15
Artikel 11.16
Artikel 11.16a
Artikel 11.17 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.18 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.19 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.20

§ 11.2.2. Bestuursrechtelijke handhaving door Minister van Defensie

Artikel 11.21
Artikel 11.22

§ 11.2.2a. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 11.22a [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 11.22b [Vervallen per 01-01-2024]

§ 11.2.3. Bestuursrechtelijke boete door gedeputeerde staten

Artikel 11.23

§ 11.2.4. Bestuursrechtelijke handhaving door de Autoriteit Consument en Markt

Artikel 11.24

Titel 11.3. Uitzonderingen

Artikel 11.25

Artikel 11.26

Artikel 11.27

Artikel 11.28

Titel 11.4. Toezicht ter uitvoering van de verordening markttoezicht

Artikel 11.28a

Artikel 11.28b

Artikel 11.28c

Artikel 11.28d

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12.2

Artikel 12.3

Artikel 12.3a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 12.4

Artikel 12.5

Artikel 12.6

Artikel 12.6a

Artikel 12.6b [Vervallen per 01-05-2018]

Artikel 12.7

Artikel 12.8

Inhoudsopgave