Home

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen betreffende de verlening van uitkeringen aan de slachtoffers van vervolging tijdens de oorlogsjaren 1940-1945;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

  3. de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 1a

1.

Voor de toepassing van deze wet wordt gelijkgesteld met:

  1. huwelijk: het geregistreerd partnerschap;

  2. gehuwd: als partner geregistreerd;

  3. echtgenoot of echtpaar: de geregistreerde partner of het geregistreerde paar;

  4. weduwe of weduwnaar: de achtergebleven partij bij het geregistreerd partnerschap;

2.

In deze wet en de daarop rustende bepalingen:

  1. worden als gehuwd of als echtgenoot aangemerkt, ongehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht, die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat;

  2. wordt als ongehuwd mede aangemerkt degenen die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

3.

Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het tweede lid kan slechts sprake zijn indien twee personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van de eerste volzin.

Artikel 1b

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk II. De aanspraken

§ 1. De uitkeringsgerechtigden

Artikel 7

§ 2. De grondslag voor de uitkering

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. De uitkering

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Vergoeding en tegemoetkoming

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b [Vervallen per 01-01-1992]

§ 5. De erkenning als vervolgde

Artikel 22

Hoofdstuk III. Advisering

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 24a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 26a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 29 [Vervallen per 21-02-1997]

Hoofdstuk IV. Aanvraag en toekenning

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 33

Hoofdstuk V. Ingang en einde van de uitkering

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk VI. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk VII. Voorzieningen tegen de beschikking

§ 1. Het bezwaarschrift

Artikel 42

Artikel 42a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 43

Artikel 43a [Vervallen per 01-01-1994]

§ 2. Het beroep

Artikel 44

Artikel 44a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 54 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 62

Artikel 63