Home

Wet ambulancevervoer

Geldig van 1 januari 2000 tot 1 mei 2004
Geldig van 1 januari 2000 tot 1 mei 2004

Wet ambulancevervoer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2000 tot 01-05-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen inzake het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, in het bijzonder voor zover dit geschiedt met daarvoor ingerichte motorvoertuigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

de inspecteur: de op grond van een aanwijzing krachtens artikel 20 ter plaatse bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid;

ambulance-auto: een in het bijzonder voor het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers ingericht motorvoertuig;

ambulancevervoer: vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met ambulance-auto's.

2.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder ambulancevervoer niet verstaan:

  1. vervoer met aan het Rijk toebehorende ambulance-auto's van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd;

  2. vervoer met militaire ambulance-auto's, alsmede - voorzover dit wordt verricht door daartoe bestemde diensten - vervoer in buitengewone omstandigheden.

Artikel 2

1.

Het is verboden ambulancevervoer te verrichten:

  1. zonder vergunning van gedeputeerde staten van de provincie waar de centrale post is gelegen voor het gebied waarop de aanvrage betrekking heeft;

  2. zonder opdracht, in het gegeven geval verstrekt door degene die belast is met de leiding van de in de vergunning aangewezen centrale post.

2.

De centrale posten zijn werkzaam voor bepaalde gebieden, welke tezamen het gehele land bestrijken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-1996]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-1996]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1984]

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 23

Artikel 24