Home

Internetconsultatie Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Internetconsultatie Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Gegevens

Nummer
2022/85
Publicatiedatum
3 augustus 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Op internetconsultatie.nl is een concept-besluit ter consultatie voorgelegd. In dit ‘Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie instrumenten’ is geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van re-integratie instrumenten, om te onderzoeken of op deze wijze de arbeidsparticipatie van personen die zijn aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, kan worden bevorderd.

UWV heeft geen wettelijke taak om personen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (hierna: IVA) of die Duurzaam Geen Arbeidsvermogen hebben in de Wajong (hierna: DGA) te ondersteunen naar werk. Ondanks de arbeidsongeschiktheidsstatus van deze personen neemt de individuele vraag vanuit deze groepen toe om in aanmerking te komen voor re-integratieondersteuning. Door middel van een experiment verwachten de Ministers van SZW (Van Gennip) en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (Schouten) vast te kunnen stellen of ondersteuning naar werk de arbeidsparticipatie van deze groep bevordert en of het huidige re-integratie-instrumentarium dat ingezet wordt voor uitkeringsgerechtigden met een re-integratieverplichting ook aansluit bij de behoeften van deze groep. Op basis van de uitkomsten van het experiment wordt een afweging gemaakt of de huidige wetgeving rondom re-integratieondersteuning voor deze groepen wijziging behoeft.

De einddatum van deze consultatie is 18 augustus 2022.

Bron: internetconsultatie.nl