Home

Raad van State, 14-11-2012, BY3068, 201203518/1/R3

Raad van State, 14-11-2012, BY3068, 201203518/1/R3

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14 november 2012
Datum publicatie
14 november 2012
ECLI
ECLI:NL:RVS:2012:BY3068
Zaaknummer
201203518/1/R3

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Efteling parkeerterrein K+" vastgesteld.

Uitspraak

201203518/1/R3.

Datum uitspraak: 14 november 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,

en

de raad van de gemeente Loon op Zand,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 9 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Efteling parkeerterrein K+" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft Efteling B.V. (hierna: de Efteling) een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 oktober 2012, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door M. van Merwijk, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting de Efteling, vertegenwoordigd door I. Sudmeier, bijgestaan door mr. J.A. Breur, advocaat in dienstbetrekking bij de Efteling, gehoord.

Overwegingen

1. Het plan voorziet in de aanleg van een parkeerterrein met een capaciteit van 3.500 auto's ten behoeve van recreatiepark de Efteling.

1.1. De bezwaren van [appellant] zijn gericht tegen het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" en de aanduiding "parkeerterrein" en de bijbehorende regeling in het plan. Daartoe voert hij aan dat het terrein in eerste instantie als overloopterrein voor drukke dagen zou worden ingezet, maar het terrein in het plan als regulier parkeerterrein wordt aangeduid. Voorts heeft het gebruik van het parkeerterrein overlast in de vorm van afval op zijn percelen tot gevolg. Verder is de omgeving overwegend agrarisch, waarin een dergelijke activiteit niet past. Tot slot worden de percelen van [appellant] ingeklemd tussen het hoofdparkeerterrein, het parkeerterrein K+ en de Efteling, hetgeen planologisch geen voorkeur geniet. Doordat het parkeerterrein K+ enkel via de Kinkenpolder vanaf het hoofdparkeerterrein bereikbaar is, wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zijn percelen ernstig beperkt.

1.2. De raad stelt zich op het standpunt dat het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" en de aanduiding "parkeerterrein" niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In het plan is voldoende onderbouwd waarom het terrein niet meer als overloopterrein wordt gebruikt, maar onderdeel wordt van de reguliere parkeercapaciteit van de Efteling. Voorts zijn er diverse maatregelen getroffen om overlast van afval tegen te gaan. Daarnaast zijn hierover nooit klachten ontvangen. De omliggende percelen hebben een agrarische bestemming, wat door dit plan niet wordt gewijzigd. Gelet op de aanwezigheid van de Efteling en de nabije ligging van Kaatsheuvel, kan de omgeving echter niet als overwegend agrarisch worden aangemerkt. Tot slot stelt de raad dat bij de situering van het plangebied rekening is gehouden met de belangen van omwonenden, waaronder het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de percelen van [appellant].

1.3. In paragraaf 1.1 en 4.1 van de plantoelichting wordt een onderbouwing voor de behoefte aan uitbreiding van de reguliere parkeercapaciteit gegeven. Hierin is opgenomen dat het aantal bezoekers van de Efteling vanaf 2009 aanzienlijk is gegroeid. Op basis van bestuurlijke afspraken mocht de Efteling de bermen van de Horst maximaal 4 dagen per jaar benutten voor parkeren op extreem drukke dagen. Hier werd echter vaker gebruik van gemaakt. Gezien de hierdoor ontstane overlast en de onveilige verkeerssituatie is besloten het reeds op basis van de vrijstelling van 6 november 1998 mogelijk gemaakte gebruik van het terrein als overloopparkeerterrein uit te breiden en dit terrein onderdeel te maken van de reguliere parkeercapaciteit. Hierdoor hoeft niet langer op de bermen van de Horst geparkeerd te worden. Het parkeerterrein K+ zal vooralsnog alleen worden gebruikt op drukke dagen waarbij ongeveer 17.000 bezoekers in een etmaal worden verwacht. Hiermee zal op drukke dagen de stagnatie op de Europalaan en de N261 zoveel mogelijk worden weggenomen, omdat het hoofdparkeerterrein en het parkeerterrein K+ gelijktijdig worden gevuld. De snelheid waarmee de parkerende bezoekers kunnen worden verwerkt wordt hiermee vergroot. Gelet op het voorgaande heeft de raad de wijziging van het gebruik van het terrein als overloopterrein naar regulier parkeerterrein voldoende onderbouwd.

1.4. Voor zover [appellant] betoogt dat het gebruik van het parkeerterrein overlast in de vorm van afval op zijn percelen tot gevolg heeft, overweegt de Afdeling dat dit een handhavingsaspect betreft dat in het kader van deze procedure niet aan de orde kan komen. Overigens zijn de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden tevens bestemd voor straatmeubilair, waardoor het plan het mogelijk maakt om afvalcontainers op het parkeerterrein te plaatsen. Voorts wordt het parkeerterrein door middel van een greppel van 2,5 meter gescheiden van de percelen van [appellant].

1.5. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de omgeving van het plangebied niet overwegend agrarisch is. Een aantal omliggende percelen, zoals de percelen van [appellant], hebben een agrarische bestemming. Het plangebied grenst echter aan de oostzijde aan het recreatiepark de Efteling, waar reeds een grootschalig parkeerterrein is aangelegd, en aan de noordzijde aan een woonwijk van Kaatsheuvel. Derhalve ligt het plangebied in een gebied met verscheidene functies en bestaat er geen grond voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het parkeerterrein in de omgeving past.

1.6. Met betrekking tot de situering van het parkeerterrein overweegt de Afdeling dat de gronden in eigendom zijn van de Efteling. Voorts liggen deze gronden op korte afstand van het huidige parkeerterrein en kunnen bezoekers die op het parkeerterrein K+ parkeren, gebruik maken van de huidige hoofdontsluiting op de Europalaan. Daarnaast is rekening gehouden met de belangen van [appellant] door de Kinkenpolder af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Hiermee wordt voorkomen dat bezoekers van de Efteling deze weg als ontsluiting gebruiken. Op de dagen dat het parkeerterrein K+ in gebruik is, zal de Kinkenpolder met tussenpozen geheel worden afgesloten, zodat parkerende bezoekers vanaf het hoofdparkeerterrein naar het parkeerterrein K+ kunnen rijden. Voor bestemmingsverkeer, waartoe [appellant] behoort, zal de Kinkenpolder echter wel toegankelijk blijven, waarbij maximaal 3 minuten oponthoud kan optreden. Gelet op het voorgaande heeft de raad het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de percelen van [appellant] voldoende in zijn afweging betrokken.

2. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestreden plandeel strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Het beroep is ongegrond.

3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.I.Y. Lap, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Lap

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 14 november 2012

288-758.