Home

Rechtbank 's-Gravenhage, 09-06-2011, BR4379, 09/748802-09

Rechtbank 's-Gravenhage, 09-06-2011, BR4379, 09/748802-09

Gegevens

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
9 juni 2011
Datum publicatie
8 augustus 2011
ECLI
ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4379
Zaaknummer
09/748802-09

Inhoudsindicatie

Beschikking op bezwaarschrift ex artikel 208 Wetboek van Strafvordering. Bezwaar tegen horen van getuigen door rechter-commissaris op Sri Lanka buiten aanwezigheid raadslieden. Verdachte niet-ontvankelijk in zijn bezwaar. Geen sprake meer van een gerechtelijk vooronderzoek. In het onderhavige geval heeft de behandeling ter terechtzitting reeds een aanvang genomen en zijn (regie)zittingen gehouden, waarop de rechtbank beslissingen heeft genomen omtrent te horen getuigen. Dat betekent dat er geen sprake meer is van een gerechtelijk vooronderzoek, zodat artikel 208 Sv geen toepassing meer vindt als het gaat om (al dan niet nadere) verzoeken van de verdachte tot het horen van getuigen en al hetgeen met de werkzaamheden van de r-c verband houdt, met inbegrip van de wijze waarop de getuigen worden gehoord en het maken van bezwaar tegen beslissingen van de r-c daaromtrent. Het is uitsluitend de rechtbank die daarover kan oordelen en niet de raadkamer.

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Parketnummer: 09/748802-09

Kenmerk RK: 11/1892

Beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage, raadkamer in strafzaken, op het bezwaarschrift ex artikel 208 van het Wetboek van Strafvordering van:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] in 1964 te [geboorteplaats],

wonende [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting [adres],

blijkens een daarvan opgemaakte akte op 1 juni 2011 ter griffie van deze rechtbank ingediend, houdende bezwaar dat naar de inhoud is gegrond op artikel 208 van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank beschikt over het strafdossier met bovengenoemd parketnummer, en heeft onder meer acht geslagen op:

- het proces-verbaal van de zitting van deze rechtbank op 19 en 24 januari 2011 in de zaak met bovengenoemd

parketnummer;

- de brief van de rechter-commissaris gedateerd 14 februari 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen van de rechter-commissaris van 13 april 2011;

- de brief van de rechter-commissaris gedateerd 23 mei 2011;

- de brief van de rechter-commissaris gedateerd 24 mei 2011;

- de brief van de rechter-commissaris gedateerd 26 mei 2011;

- de brief van de rechter-commissaris gedateerd 1 juni 2011.

De rechtbank heeft op 7 juni 2011 het bezwaar in raadkamer behandeld. Verdachte was daarbij niet aanwezig.

De raadsman van de verdachte, mr. V.L. Koppe, advocaat te Amsterdam, heeft het bezwaar in raadkamer toegelicht.

De officier van justitie mr. W.N. Ferdinandusse heeft in raadkamer primair geconcludeerd tot niet ontvankelijkheid van verdachte in zijn bezwaar subsidiair tot ongegrondverklaring van het bezwaar.

Gronden voor de beslissing

1. De raadkamer van de rechtbank is bevoegd tot afdoening van het bezwaar.

2. In de tegen verdachte aanhangige strafzaak heeft de rechtbank ter zitting van 24 januari 2011 beslist dat (onder meer) een aantal zich te Sri Lanka bevindende getuigen zal worden gehoord. De rechter-commissaris heeft vervolgens een rechtshulpverzoek opgesteld, zich in april 2001 te Sri Lanka bevonden en aldaar met de bevoegde autoriteiten overleg gepleegd teneinde te bevorderen dat de getuigen zoveel mogelijk zullen kunnen worden verhoord op een wijze die zich verstaat met de in Nederland gevolgde procedure, zoals het bieden van de gelegenheid aan verdediging en openbaar ministerie om vragen te stellen en het door de rechter-commissaris zelf kunnen opmaken van het proces-verbaal.

3. Bij brief van 23 mei 2011 heeft de rechter-commissaris aan (onder meer) de raadsman van verdachte bericht (samengevat) dat van de Sri Lankaanse autoriteiten toestemming is verkregen om in Sri Lanka getuigen te horen, dat de verhoren zullen plaatsvinden in de periode van 16 tot en met 29 juni 2011, en dat het openbaar ministerie zorg zal dragen voor de reis en het hotel ten behoeve van de verdediging.

4. Bij brieven van 24 en 26 mei 2011 heeft de rechter-commissaris aan (onder meer) de raadsman van verdachte bericht (samengevat en onder meer):

* dat gebleken is dat de door de Sri Lankaanse autoriteiten afgegeven toestemming slechts geldt voor de rechter-commissaris en niet voor de officier van justitie en de raadslieden;

* dat dit betekent dat de raadsman niet aanwezig kan zijn bij de verhoren;

* dat aan de bevoegde autoriteiten is verzocht de desbetreffende beslissing te heroverwegen doch

dat op dat verzoek nog geen beslissing is ontvangen;

* dat is besloten om, in afwachting van die beslissing, wel in de voorziene periode van 16 tot met 29 juni

in Sri Lanka de getuigen te horen omdat anders de mogelijkheid bestaat dat later in het geheel geen

toestemming voor het houden van die verhoren meer zal worden verkregen;

* dat de raadsman verzocht wordt schriftelijke vragen voor het verhoor op te geven.

5. Het bezwaar strekt er toe dat de raadkamer de rechter-commissaris zal gelasten de in Sri Lanka verblijvende getuigen uitsluitend te horen in het bijzijn van de raadsman van verdachte, en is gegrond op de stelling dat de beslissing van de rechter-commissaris om zonder de raadsman af te reizen naar Sri Lanka teneinde aldaar getuigen te gaan horen moet worden aangemerkt als een weigering van de rechter-commissaris om getuigen te horen als bedoeld in artikel 208 lid 2 Sv, waartegen bezwaar openstaat ingevolge het derde lid van dat wetsartikel.

6. Artikel 208 Sv biedt aan de verdachte de mogelijkheid om in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek aan de rechter-commissaris getuigen en deskundigen alsmede feiten ten onderzoek op te geven (lid 1). Indien de rechter-commissaris daartegen bezwaar heeft, deelt hij zijn weigering om tot een of ander over te gaan bij een met redenen omklede beschikking aan de verdachte en de officier van justitie mede (lid 2). De verdachte kan tegen die weigering een bezwaarschrift indienen (lid 3).

7. In het onderhavige geval heeft de behandeling ter terechtzitting reeds een aanvang genomen en zijn (regie)zittingen gehouden, waarop de rechtbank beslissingen heeft genomen omtrent te horen getuigen. Dat betekent dat er geen sprake meer is van een gerechtelijk vooronderzoek, zodat artikel 208 Sv geen toepassing meer vindt als het gaat om (al dan niet nadere) verzoeken van de verdachte tot het horen van getuigen en al hetgeen met de werkzaamheden van de rechter-commissaris verband houdt, met inbegrip van de wijze waarop de getuigen worden gehoord en het maken van bezwaar tegen beslissingen van de rechter-commissaris daaromtrent. Het is uitsluitend de rechtbank die daarover kan oordelen en niet de raadkamer.

8. Reeds hierom dient verdachte niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn bezwaar. In het midden kan blijven of inderdaad sprake is van enige beslissing tot weigering van het horen van getuigen door de rechter-commissaris.

Beslissing

De rechtbank verklaart verdachte niet ontvankelijk in zijn bezwaar.

Deze beschikking is gegeven in raadkamer te 's-Gravenhage op 9 juni 2011 door

mr. J.W. du Pon, voorzitter,

mr. G.H.M. Smelt en mr. J.J. Peters, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. F.A. Haijer, griffier.

Deze beschikking is ondertekend door de voorzitter en de griffier.