Home

Rechtbank Rotterdam, 09-01-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:198, C/10/516245 / HA ZA 16-1368

Rechtbank Rotterdam, 09-01-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:198, C/10/516245 / HA ZA 16-1368

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
9 januari 2019
Datum publicatie
24 januari 2019
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2019:198
Zaaknummer
C/10/516245 / HA ZA 16-1368

Inhoudsindicatie

Toepasselijke versie arbeidsongeschiktheidsverzekering en daaruit voortvloeiende einddatum verzekering, aanvang arbeidsongeschiktheid, geen tussentijdse herstelmelding. Beroep op klachtplicht, verjaring, rechtsverwerking afgewezen.

Uitspraak

vonnis

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/516245 / HA ZA 16-1368

Vonnis in hoofdzaak van 9 januari 2019

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te Rotterdam,

eiser,

advocaat mr. H.S. Snijders te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagde,

advocaat mr. A. Robustella te Ede Gld.

Partijen zullen hierna [eiser] en Achmea genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 2 december 2016, met producties 1 tot en met 43;

-

de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 9;

-

de brief van de rechtbank van 15 november 2017 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

-

de brief d.d. 4 april 2018 van Achmea;

-

de door [eiser] aan de rechtbank en de wederpartij toegezonden productie 44;

-

het proces-verbaal van comparitie van 16 april 2018;

-

de akte uitlating en overlegging producties aan de zijde van Achmea met 2 producties;

-

de antwoordakte overlegging producties aan de zijde van [eiser] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] was vanaf 1993 middels zijn vennootschap Negahnesew B.V. als maat verbonden aan (één van de rechtsvoorgangers van) de maatschap De Eglantier, handelend onder de naam BDO Accountants en Belastingadviseurs (hierna: BDO). BDO houdt zich bezig met accountancy en belastingadvies. [eiser] was werkzaam als belastingadviseur.

2.2.

De maten van BDO waren tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd via een door BDO bij Achmea afgesloten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanaf 1 januari 1996 gold een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een looptijd van vijf jaar (derhalve tot 1 januari 2001, hierna: Verzekeringsovereenkomst -1, productie 18 bij dagvaarding). In deze verzekeringsovereenkomst werd De Eglantier (BDO) als kontraktant aangeduid, Achmea als verzekeraar en onder meer de leden van de maatschap De Eglantier als verzekerden. Deze verzekeringsovereenkomst luidt - voor zover relevant - als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

(…)

4. beroepsarbeidsongeschiktheid : de gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid van de verzekerde tot het uitoefenen van het verzekerde beroep, als enig en rechtstreeks gevolg van een medisch vast te stellen en medisch erkende oorzaak van ziekte en/of ongeval;

5. eigen risicotermijn : - voor de leden van de maatschap De Eglantier: de periode van drie jaar, waarin de verzekerde onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest en geen uitkering krachtens deze verzekering ontvangt;

Deze periode begint bij aanvang van iedere arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

(…)

6. aanvang arbeidsongeschiktheid : de eerste dag waarop de arbeidsongeschiktheid door een arts is vastgesteld.

(…)

Artikel 7 Aanvang en einde van de dekking van een verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente

De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ten behoeve van een verzekerde, vangt aan op een met de kontraktant overeengekomen datum en eindigt:

a. op de dag, volgende op die, waarop het lidmaatschap van de verzekerde met de kontraktant eindigt;

(...)

c. voor de leden van de maatschap De Eglantier, uiterlijk met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;

(…)

Artikel 8 Voortzetting van de verzekering bij beëindiging van het lidmaatschap van de verzekerde met de kontraktan t

Ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van de verzekerde met de kontraktant, heeft de verzekerde de mogelijkheid om de op die datum verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente bij de verzekeraar voort te zetten, tegen betaling van de op dat moment geldende basispremie (...) en zonder het stellen van nieuwe medische waarborgen.

(…)

Artikel 9 Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid

1. De verzekerde is verplicht:

(…)

g. de verzekeraar direct te informeren over een geheel of gedeeltelijk herstel.

(…)

Artikel 11 Aanvang en einde van de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsrente

De uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente gaat in na het verstrijken van de eigen

risicotermijn (...) en eindigt zodra:

(...)

b. de einddatum is bereikt:

-voor de leden van de maatschap De Eglantier:

met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin de verzekerde de leeftijd van 60 jaar bereikt;

(...)

Artikel 14 Recht op uitkering na beëindiging van de overeenkomst

1. Voor de verzekerden die op het moment van beëindigen van de overeenkomst in de eigen

risicotermijn verkeren, blijven de aanspraken op een eventuele uitkering bestaan, mits voor deze verzekerden gedurende de wachttijd de premie wordt doorbetaald..

2. Voor de verzekerden die op het moment van beëindigen van de overeenkomst een geheel of gedeeltelijke uitkering ontvangen, blijven de rechten op deze uitkeringen bestaan, met dien verstande dat een gedeeltelijke uitkering alleen voor verhoging in aanmerking komt, als de premie voor dat gedeelte is doorbetaald.

2.3.

Op 29 december 1999 is bij [eiser] een hernia geconstateerd. Op 4 februari 2000 is [eiser] hieraan geopereerd. [eiser] wordt per 1 januari 2000 door het UWV arbeidsongeschikt geacht voor 25-35%.

2.4.

Bij formulier d.d. 12 december 2001 doet [eiser] een verzoek om uitkering wegens arbeidsongeschiktheid aan Achmea. Op dit formulier staan onder meer de volgende (getypte) vragen met (deels handgeschreven) antwoorden (productie 5 bij dagvaarding):

“(…)

hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week: 60-80 uren

(...)

is er sprake van ziekte: nee, technisch mankement

(...)

waaruit bestaat het letsel: (L4,L5) hernia operatie in feb 2000. in okt uitstulping S1 geconstateerd

alsmede littekenwe op de zenuw L5

wanneer werd voor de huidige arbeidsongeschiktheid voor het eerst doktershulp ingeroepen: 29 dec 1999 (...)

is voor u een WAZ-uitkering aangevraagd: ja

wanneer: dec 2000

toegekend vanaf: 1 januari 2000 klasse 25-35%”

2.5.

Op 18 juli 2002 heeft BDO opnieuw een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Achmea. Die arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: Verzekeringsovereenkomst -2) is op 1 januari 2001 in werking getreden en liep tot 1 januari 2004 (productie 19a bij dagvaarding).

Deze verzekeringsovereenkomst luidt - voor zover relevant - als volgt:

Artikel 1

Begrippen

(…)

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

(…)

Eigen risico-termijn de periode van 24 maanden waarin de verzekerde geen uitkeringen krachtens deze verzekering ontvangt. Deze periode begint bij aanvang van iedere arbeidsongeschiktheid. Als periode van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dezelfde oorzaak elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan een maand, worden deze perioden voor de vaststelling van de eigen risicotermijn als één onafgebroken periode aangemerkt.”

De bij deze verzekeringsovereenkomst behorende voorwaarden luiden onder meer als volgt.

Verlenging en einde van de verzekering

Artikel 4

(…)

4.2

De verzekering eindigt tevens door:

a. het bereiken van de overeengekomen einddatum;

b. het overlijden van de verzekerde.

2.6.

Op 9 december 2002 wordt [eiser] met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis.

2.7.

Het verzekeringsgeneeskundig claimrapport van het UWV d.d. 7 februari 2003 (productie 8 dagvaarding) luidt - voor zover relevant - als volgt:

Betrokkene werd vanaf 30-12-00 op basis van inkomsten 25-35% arbeidsongeschikt geacht. Er wordt toch nog anticumulatie toegepast, waardoor de uitkering niet tot uitbetaling komt. Recent deed betrokkene een melding van toegenomen problematiek, deels verergering van de reeds bestaande klachten en deels nieuwe problematiek. Daarom ligt nu nieuw medisch onderzoek voor. Betrokkene meldt nieuwe problematiek van het hart.”

2.8.

In opdracht van Achmea maakt de heer [naam] , arbeidsdeskundige, destijds in dienst van Achmea, een arbeidsdeskundige scan d.d. 19 mei 2003 (productie 9 bij dagvaarding)

Deze scan luidt - voor zover relevant - als volgt:

Verzekeringsgegevens

(…)

Einddatum verzekering: 01-01-2015

Wachttijd eerste jaar: 3 jaar

(…)

Vraagstelling

Gaarne een arbeidsdeskundig scanonderzoek instellen om inzicht te verkrijgen in de (kern)problematiek tengevolge van de gemelde arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.

(…)

Beloop tot nu toe

Betrokkene meldde zich a.o. ten gevolge van ‘technisch mankement’: hernia-operatie in februari 2000.

(…)

3. Gespreksgegevens:

Verzekerde deelt tijdens het gesprek mee vanaf oktober 1999 te tobben (ao-melding heeft plaatsgevonden in december 1999). (…) in december 1999 werd een hernia (HNP) geconstateerd (middels MRI).

(…)

Gevraagd naar het arbeidsverloop na december 1999 wordt het volgende beeld verkregen:

Jaar 2000 betrof een ‘revalidatiejaar’ met veel productieverlies. (…)

In 2001 en 2002 heeft verzekerde, naast niet geheel gelukte opbouw, door efficiency het productieverlies (op declarabele uren) redelijk kunnen opvangen (verlies <15%).

Toekomstvisie van verzekerde:

Verzekerde deelt mee dat dat proefondervindelijk is gebleken dat hij ca. 50% redelijk tot goed kan volhouden. Hij wil dit als het even kan geformaliseerd hebben, mede omdat in het maatschapscontract is opgenomen dat bij >55% arbeidsongeschiktheid de betreffende maat zal moeten uittreden. (…)

Vanwege de toename en uitbreiding (hart) van zijn klachten heeft de UWV zijn mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld in de ao-klasse 65-80% (…). Verzekerde wil zich bij de UWV-arts voor 50% hersteld melden. (…)

5 Arbeidsdeskundige visie:

Gelet op de vaststelling van de medisch adviseur dat eerst nog info bij de cardioloog moet worden opgevraagd en de mededeling van de verzekerde dat de combinatie van medische problemen hem beperkingen (beperken – rechtbank) in zijn arbeidspatroon, is een beoordeling naar de concrete mate van arbeidsongeschiktheid nog niet mogelijk. Dat verzekerde beperkt is in zijn gebruikelijke arbeidspatroon is echter wel voorstelbaar. Op basis van ‘productieverlies’ zou verzekerde tot december 2002 (gedurende de wachttijd van de overeenkomst) tussen 0 tot 15% ao geweest zijn. Voor de periode daarna dient de beoordeling plaats te vinden nadat de recente info van de cardioloog is ontvangen en door de medisch adviseur is beoordeeld.”

2.9.

Achmea bericht [eiser] bij brief van 16 juni 2003 (productie 28 bij dagvaarding) - voor zover relevant - als volgt:

Na medisch en arbeidskundig onderzoek is gebleken dat u na aanvraag van uw uitkering wegens arbeidsongeschiktheid tot 5 februari 2003 niet geheel en volledig arbeidsongeschikt bent geweest. Wel wordt vastgesteld dat u met ingang van 5 februari 2003 voor 45-55% arbeidsongeschikt te achten bent. Hierbij hoort een uitkering van 50%.

In verband met de wachttijd van 3 jaar zal uw uitkering ingaan op 5 februari 2003.”

2.10.

Een brief van Achmea aan [eiser] van 23 juni 2003 (productie 10 bij dagvaarding) luidt - voor zover relevant - als volgt:

“Tot 9 december 2002 beoordelen wij u op arbeidsdeskundige gronden voor minder dan

15 % arbeidsongeschikt.

Vanaf 9 december 2002 beschouwen wij u arbeidsongeschikt naar een mate van

arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Hierbij hoort een uitkering van 50%.

Aangezien u een eigen risico-termijn heeft van 24 maanden zal een uitkering eerst ingaan op 9 december 2004.”

.2.11. Bij brief van 13 augustus 2003 (productie 13 bij dagvaarding) heeft Achmea [eiser] - voor zover relevant - het volgende geschreven:

“Op 23 juni 2003 hebben wij u bericht inzake de vaststelling van de mate van

arbeidsongeschiktheid en de ingangsdatum van de uitkering.

Bij verwerking van de gegevens is komen vast te staan dat de arbeidsongeschiktheidsmelding in december 2000 is ontvangen en door onze afdeling accountmanagement (...) de ingangsdatum reeds is bepaald op 29 december 1999. Nadien zijn van u dan wel via BDO geen tussentijdse herstel- of wijzigingsmeldingen ontvangen. Hierom zijn wij genoodzaakt de eerder ambtshalve vastgestelde ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid te herroepen en deze vast te stellen op 29 december 1999.

Gelet op het geldende contract is er sprake van een eigen-risicotermijn van 3 jaar. Een eventuele uitkering dient dan in te gaan per 29 december 2002.

Ten aanzien van de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid delen wij u mee dat deze

ongewijzigd blijft, te weten:

- tot 9 december 2002 fluctueert deze en is op medische en arbeidsdeskundige gronden vast te stellen op minder dan 15 %;

- met ingang van 9 december 2002 is deze op medische en arbeidsdeskundige gronden vast te stellen naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%.

(…)

Gezien bovenstaande zullen wij u dan ook per 29 december 2002 een uitkering verlenen gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55 %. Hierbij hoort een uitkering van 50 %.”

2.12.

Namens [eiser] heeft zijn advocaat bij brief van 15 augustus 2003 (productie 14 bij dagvaarding) aan Achmea - voor zover relevant - het volgende geschreven:

“(…) bericht ik u hierbij dat cliënt niet geacht wordt definitief in te stemmen met het arbeidsongeschiktheidspercentage, zoals dat blijkt uit uw brief van 23 juni jl., (…) Dienaangaande worden formeel mitsdien alle rechten voorbehouden (…)”.

2.13.

Een brief van Achmea aan de advocaat van [eiser] van 2 september 2003 (productie 15 bij dagvaarding) luidt onder meer als volgt:

“U geeft aan dat de heer [eiser] niet geacht wordt in te stemmen met het

arbeidsongeschiktheidspercentage zoals aangegeven in onze brief van 23 juni 2003.

Uw verwijzing naar de verzekeringsvoorwaarden hierbij is niet correct. Van toepassing is de verzekeringsovereenkomst die in werking is getreden op 1 januari 1996. (...)

Overigens is onze brief van 23 juni 2003 reeds herzien middels een brief van 13 augustus 2003”.

2.14.

Een brief van de advocaat van [eiser] aan Achmea van 3 september 2003 luidt onder meer als volgt (productie 16 bij dagvaarding):

“Dank voor uw brief van 2 dezer; inderdaad heb ik inmiddels kennis genomen van de aan cliënt gerichte brief van 13 augustus jl., waarmee de inhoud van de eerder - d.d. 23 juni jl. - aan hem gerichte brief inmiddels achterhaald is.

Cliënt wenst zijn rechten voor te behouden ten aanzien van de bepaalde mate van

arbeidsongeschiktheid alsmede voor wat betreft de vastgestelde ingangsdatum (29 december 1999) (...)”.

2.15.

Bij brief van 21 januari 2004 (productie 1 bij akte uitlating – overlegging producties van Achmea) schrijft Achmea aan [eiser] voor zover relevant:

Onder verwijzing naar onze brief van 13 augustus 2003 berichten wij u als volgt.

Uit de beschikkingen van UWV GAK blijkt dat uw mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, maar dat in verband met gerealiseerde inkomsten geen uitkering wordt uitbetaald.

Volgens het geldende contract is de mate van arbeidsongeschiktheid minimaal gelijk aan de mate zoals deze geldt voor de uitkering krachtens de AAW (WAZ). Indien deze lager is dan onze eigen beoordeling, dienen wij het percentage van onze eigen beoordeling uit te keren.

Dit betekent dat wij u per 29 december 2002 een uitkering verlenen gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Hierbij hoort een uitkering van 50%.”

2.16.

Een brief van Achmea aan [eiser] van 27 oktober 2004 (productie 26 bij dagvaarding) luidt - voor zover relevant - als volgt:

U ontvangt van ons een arbeidsongeschiktheidsuitkering gebaseerd op een

arbeidsongeschiktheidspercentage van 45-55 %. Wij ontvingen de beslissing van de

uitvoeringsinstelling, waaruit blijkt dat uw WAZ-uitkering met ingang van 17 maart 2004 is herzien naar 80-100%.

BDO Accountants & Adviseurs heeft uw lidmaatschap per 31 december 2003 beëindigd. Conform artikel 7a van de verzekeringsovereenkomst wordt uw verzekering beëindigd en de premie aan BDO Accountants en Adviseurs gerestitueerd.”

2.17.

Het lidmaatschap van [eiser] van de maatschap is, na een uitgebreide juridische procedure, uiteindelijk niet per 31 december 2003 maar per 18 maart 2004 beëindigd.

2.18.

Bij brief van 14 december 2004 heeft Achmea [eiser] - voor zover relevant - als volgt bericht (productie 27 bij dagvaarding):

Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben wij met ingang van 1 april 2004 aangepast aan het dan geldende arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%. Vanaf 1 april 2004 bedraagt de uitkering € 168.046,04 bruto per jaar. Met ingang van 29 december 2004 hebben wij uw uitkering verhoogd en bedraagt € 173.087,52 bruto per jaar.

Wij hebben inmiddels tot 1 december 2004 aan u uitgekeerd op basis van 50%

arbeidsongeschiktheid. Na verrekening met de nog toekomende uitkering over de periode 1 december 2004 tot 1 januari 2005 heeft u nog recht op een bedrag van 69.865,21 bruto.”

2.19.

Achmea heeft een opgave van de stand van de verzekering gedateerd 2

februari 2005 aan [eiser] gestuurd (productie 21 bij dagvaarding). Dit stuk (hierna te noemen: de stand van verzekering) luidt onder meer als volgt:

Hieronder wordt een opgave van de stand van verzekering verstrekt zoals die per 29 december 2004 in de verzekeringsadministratie voorkomt.

Verzekerd is:

- Uitkering per jaar uit een arbeidsongeschiktheids-

pensioen, groot € 173.087,52

De uitkering stijgt jaarlijks op 29 december met

3,0% cumulatief.

De uitkering eindigt op 1 januari 2020, of bij eerdere volledige arbeidsgeschiktheid of bij

eerder overlijden.” “.

2.20.

Een brief van 9 januari 2015 (productie 35 bij dagvaarding) van Achmea aan [eiser] luidt onder meer als volgt:

Beëindiging uitkering

U heeft recht op een uitkering tot 1 januari 2015. Dit is de eerste dag van de maand waarop u de leeftijd van 60 bereikt. De laatste uitkering hebt u inmiddels ontvangen. (...) ‘

2.21.

Sinds 1 januari 2015 heeft Achmea geen uitkeringen uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan [eiser] meer gedaan.

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing