Home

Rechtbank Rotterdam, 02-02-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:921, 4677483 VV EXPL 15-613

Rechtbank Rotterdam, 02-02-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:921, 4677483 VV EXPL 15-613

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
2 februari 2016
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2016:921
Zaaknummer
4677483 VV EXPL 15-613

Inhoudsindicatie

Belemmert het non-concurrentiebeding de IT-werknemer om bij NS in dienst te treden?

Uitspraak

zaaknummer: 4677483 VV EXPL 15-613

uitspraak: 2 februari 2016

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te Rijswijk,

eiser,

gemachtigde: mr. E.M. Hoogeveen, advocaat te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Living-IT B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

gedaagde,

gemachtigde: mr. H.V. Hess, advocaat te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als “[eiser]” en “Living-IT”.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het exploot van dagvaarding van 18 december 2015;

- het faxbericht van 11 januari 2016 met producties van de zijde van Living-IT;

- het faxbericht van 11 januari 2016 met producties van de zijde van [eiser];

- de pleitaantekeningen van de gemachtigde van Living-IT;

- de pleitaantekeningen van de gemachtigde van [eiser];

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 januari 2016.

[eiser] is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Namens Living-IT is de heer [C.], directeur, verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. Partijen hebben hun standpunten mondeling toegelicht, mede aan de hand van de overgelegde pleitaantekeningen. Van het verhandelde ter zitting heeft de griffier aantekening gehouden.

1.3.

De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

In het kader van de onderhavige procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1.

[eiser], geboren op [geboortedatum] 1974, is op 1 november 2012 in dienst getreden bij Living-IT, in de functie van Senior Test Consultant.

2.2.

Living-IT is een onderneming die IT-werkzaamheden verricht. Zij kan zowel volledige (project)teams als individuele IT-specialisten leveren. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel houdt Living-IT zich bezig met de volgende activiteiten:

SBI-code:6201 - advisering op het gebied van informatietechnologie.

SBI-code: 78202 – Uitleenbureaus

Het – al dan niet op projectmatigde basis – verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen op het gebied van informatie en communicatie technologie (ICT). Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

2.3.

In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 20: Concurrentie/relatiebeding

Het is de werknemer verboden gedurende het bestaan der dienstbetrekking of bij beëindiging er van gedurende een jaar, direct of op enigerlei wijze indirect, in Nederland of elders, zelf voor, door of met anderen een onderneming te drijven, of op enigerlei wijze werkzaam of betrokken te zijn of belang te hebben bij een bestaande of nog te stichten onderneming, welke activiteiten of werkzaamheden verricht, dan wel daaromtrent adviezen geeft, soortgelijk of aanverwant aan die, welke verricht worden door Living-IT BV en/of haar dochterondernemingen.

Het hiervoor genoemde beding kan bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst worden beperkt tot een door Living-IT BV op te stellen lijst van concreet te benoemen zakelijke relaties. Werknemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de Directie van Living-IT BV. De lijst zal bestaan uitsluitend uit zakelijke relaties van Living-IT waar werknemer in de laatste 1 jaar direct of indirect werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Werknemer zal voor iedere begane overtreding van het bepaalde in artikel 20 in deze arbeidsovereenkomst, ten behoeve van Living-IT BV directe opeisbare boete van 15.000 en telkens een boete verbeuren van een bedrag ad Euro 250,- voor iedere dag, dat zulk een overtreding voortduurt, onverminderd her recht van Living-IT BV om te hare keuze in plaats van een boete de wettelijk bepaalde schadeloosstelling of vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

2.4.

Van november 2012 tot en met januari 2013 heeft [eiser] bij UWV werkzaamheden verricht. Vervolgens heeft [eiser] vanaf januari 2013 tot april 2014 bij KPN werkzaamheden verricht en sinds 1 april 2014 is [eiser] werkzaam bij NS.

2.5.

[eiser] verricht bij NS test werkzaamheden op het zogenoemde Test Competence Center van NS voor het Project ARA. [eiser] maakt deel uit van een team van 10 testers, 6 daarvan zijn in dienst van NS de andere testers zijn ingeleend. [eiser] is de enige die afkomstig is van Living-IT.

2.6.

Medio september 2015 heeft [eiser] gesolliciteerd naar de functie van Performance Consultant bij NS.

2.7.

Bij brief van 15 oktober 2015 heeft NS [eiser] aangeboden om per 1 januari 2016 bij NS als Performance Consultant in dienst te treden.

2.8.

[eiser] heeft zijn wens om bij NS in dienst te treden aan de heer [C.], directeur van Living-IT, kenbaar gemaakt. [eiser] en [C.] hebben met elkaar gesproken. Living-IT heeft echter te kennen gegeven dat het [eiser] niet vrij staat om bij NS in dienst te treden.

2.9.

Per e-mailbericht van 30 november 2015 heeft [eiser] zijn arbeidsovereenkomst per 1 januari 2016 opgezegd, onder de ontbindende voorwaarde dat de kortgedingrechter oordeelt dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (artikel 20) aan indiensttreding bij NS per 1 januari 2016 in de weg staat.

3 De stellingen van partijen

3.1.

[eiser] heeft gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1) Living-IT te verbieden [eiser] te houden aan het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst, c.q. dit beding te schorsen of op te heffen;

2) Living-IT te gebieden het [eiser] toe te staan in dienst te treden bij NS en/of een aan NS gelieerde vennootschap;

3) Het voorgaande op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- per dag dat Living-IT in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen;

4) Met veroordeling van Living-IT in de kosten van deze procedure.

3.2.

Aan zijn vordering heeft [eiser] naast de vaststaande feiten - zakelijk weergegeven - de volgende stellingen ten grondslag gelegd. Living-IT is een detacheringsbureau voor IT-werknemers en heeft [eiser] als individuele consultant achtereenvolgens aan UWV, KPN en NS uitgeleend om op locatie, performance testen uit te voeren. [eiser] is thans op basis van detachering werkzaam bij NS en voert zijn werkzaamheden onder toezicht en leiding van NS uit. [eiser] is primair van mening dat artikel 20 van de arbeidsovereenkomst (hierna: het concurrentiebeding) nietig is op grond van artikel 9a Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (hierna: Waadi). Indien het concurrentiebeding niet nietig is, stelt [eiser] zich subsidiair op het standpunt dat het concurrentiebeding, dan wel de redelijke uitleg ervan, indiensttreding bij NS niet verbiedt. Meer subsidiair is [eiser] van mening dat het belang van [eiser] bij indiensttreding bij NS dient te prevaleren boven het belang van Living-IT bij instandhouding van het concurrentiebeding. Voor zover het concurrentiebeding rechtsgeldig is en niet voor vernietiging in aanmerking komt, is [eiser] van mening dat de boete dient te worden gematigd tot nihil.

3.3.

Living-IT heeft de vordering gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. Kort samengevat heeft Living-IT het volgende aangevoerd. Het concurrentiebeding is rechtsgeldig; primair omdat de Waadi niet van toepassing is, immers er is niet voldaan aan het vereiste van artikel 1 lid1 sub c Waadi en subsidiair omdat het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi niet van toepassing is op de situatie van [eiser], zodat het concurrentiebeding niet op grond van artikel 9a Waadi nietig is. Daarnaast is Living-IT van mening dat de werkzaamheden bij NS onder het bereik van het concurrentiebeding vallen, zodat het [eiser] niet vrij staat bij NS in dienst te treden. Voorts is Living-IT van oordeel dat het concurrentiebeding [eiser] niet zodanig onbillijk benadeeld, dat dit vernietiging van het beding rechtvaardigt. Living-IT heeft belang bij handhaving van het concurrentiebeding.

4 De beoordeling van de vordering

5 De beslissing