Home

Rechtbank Overijssel, 08-03-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1162, C/08/197704 / KG ZA 17-35

Rechtbank Overijssel, 08-03-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1162, C/08/197704 / KG ZA 17-35

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
8 maart 2017
Datum publicatie
15 maart 2017
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2017:1162
Zaaknummer
C/08/197704 / KG ZA 17-35

Inhoudsindicatie

Afwijzing gevorderde verbod om ontruimings-arrest Hof ten uitvoer te laten leggen met betrekking tot de inboedel, waarover partijen nadien afspraken hadden gemaakt, afwijzing gevorderde verbod betrekken woning Toewijzing gevorderde vervangende toestemming verkoop woning, 3:300 BW, gebiedsverbod, contactverbond, verbod verspreiden negatieve uitlatingen, vordering meebetalen aan hypothecaire lasten

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/197704 / KG ZA 17-35

Vonnis in kort geding van 8 maart 2017 (fs)

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. I.L. Ortelee te Houten,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A.T. Bakker te Driebergen-Rijsenburg.

Partijen zullen hierna de vrouw en de man genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding met zes producties

-

de producties 7 tot en met 15 aan de zijde van de vrouw

-

de conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie met tien producties

-

de mondelinge behandeling op 27 februari 2017

-

de pleitnota van de vrouw

-

de pleitnota van de man.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben tot 2010 een relatie gehad.

2.2.

Partijen zijn samen eigenaar van de woning aan het [adres] te [woonplaats 1] (hierna: de woning). De overwaarde van de woning komt aan de vrouw toe. De vrouw is na de beëindiging van de relatie in de woning blijven wonen met de twee minderjarige kinderen van partijen.

2.3.

De maandelijkse hypothecaire lasten van de woning worden geheel door de man voldaan. De vrouw heeft geen eigen inkomsten.

2.4.

Bij vonnis in kort geding van 15 februari 2012 heeft de voorzieningenrechter te Utrecht de vrouw geboden om haar volledige medewerking te verlenen aan het verstrekken van een opdracht aan een makelaar tot verkoop van de woning. Tevens is de vrouw geboden om haar volledige medewerking te verlenen aan het te koop aanbieden van de woning, waaronder begrepen het mogelijk maken van bezichtiging van de woning door geïnteresseerden.

2.5.

Bij vonnis in kort geding van 11 november 2015 heeft de voorzieningenrechter te Utrecht vervangende toestemming verleend aan de man om een door hem in te schakelen makelaar namens partijen opdracht te geven de woning aan het [adres] te [woonplaats 1] te koop aan te bieden tegen een door die makelaar te bepalen marktconforme vraagprijs. Tevens heeft de voorzieningenrechter de vrouw verboden om gedurende een jaar na betekening van het vonnis, anders dan via haar advocaat, persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met de man. Daarnaast is de vrouw geboden zich op straffe van verbeurte van een dwangsom te onthouden van het verspreiden van negatieve uitlatingen over de man jegens zijn werkgever, zijn partner of derden.

2.6.

Bij arrest van 16 augustus 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het vonnis van de voorzieningenrechter te Utrecht van 11 november 2015 vernietigd, voor zover daarbij de vordering van de man tot ontruiming van de woning door de vrouw is afgewezen. Het hof heeft de vrouw veroordeeld om de woning uiterlijk op 1 november 2016 te ontruimen en ontruimd te houden, te verlaten en niet meer te betreden. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter te Utrecht van 11 november 2015 bekrachtigd.

2.7.

Het arrest van 16 augustus 2016 is op 7 september 2016 aan de vrouw betekend, waarbij haar tevens de ontruiming is aangezegd.

2.8.

In een op 15 november 2016 door de deurwaarder opgemaakt proces-verbaal heeft de deurwaarder vastgelegd dat in overleg met de man is afgesproken dat de feitelijke ontruiming zou plaatsvinden op 15 november 2016 en dat door partijen is afgesproken dat (een deel van) de inboedel in de woning mocht blijven staan. Voorts blijkt uit het proces-verbaal dat de vrouw -met medeneming van de meest noodzakelijke benodigdheden en onder afgifte van een tweetal huissleutels aan de deurwaarder- de woning in de staat zoals omschreven heeft verlaten.

2.9.

Sinds 14 december 2016 wordt de woning door de makelaar aangeboden voor een vraagprijs van € 695.000,- k.k.

2.10.

Op 11 januari 2017 heeft de makelaar de man bericht dat er een bod (€ 650.000,-) op de woning is gedaan. De makelaar heeft geadviseerd akkoord te gaan met het voorstel.

2.11.

De man wenst het bod te aanvaarden. De vrouw heeft laten weten niet met het bod in te stemmen.

2.12.

Bij vonnis in kort geding van 26 januari 2017 heeft de voorzieningenrechter te Utrecht de vordering van de man om vervangende toestemming te verlenen voor de verkoop van de woning en te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van de notariële akte tot levering van de woning, afgewezen.

2.13.

Bij e-mailbericht van 6 februari 2017 heeft een medewerkster van de politie aan de vrouw laten weten dat de man binnenkort de woning gaat betrekken.

2.14.

De advocaat van de man heeft de vrouw gesommeerd de woning voor

16 februari 2017 te ontruimen.

3 Het geschil in conventie

3.1.

De vrouw vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

a. de man te verbieden het ontruimingsvonnis van het Gerechtshof Arnhem d.d.

16 augustus 2016 ten uitvoer te leggen voor de ontruiming van de inboedel van de woning [adres] te [woonplaats 1] en dit meubilair af te voeren naar de gemeentelijke stort. Na de tenuitvoerlegging van het vonnis in november 2016 zijn daarover afspraken gemaakt, waar de man zich aan dient te houden;

de man te verbieden de woning [adres] te [woonplaats 1] te betrekken op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de man de woning gebruikt;

Subsidiair:

zou de man tot ontruiming zijn overgegaan voordat vonnis is gewezen, dan vordert de vrouw vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt, te weten de kosten van opslag van het meubilair voor welke kosten een voorschot wordt gevorderd;

Meer subsidiair:

als de man niet alleen het meubilair heeft ontruimd, maar het ook naar de stortplaats heeft gebracht, zoals aangekondigd, dan vordert de vrouw veroordeling van de schade die zij lijdt doordat de man zich niet aan de afspraak ter zake heeft gehouden. De vrouw vordert een voorschot op de schade;

Primair, subsidiair en/of meer subsidiair:

de man te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder de kosten van juridische bijstand, griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van executie.

3.2.

De man voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing