Home

Rechtbank Noord-Nederland, 16-10-2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:6127, 2263841 - EJ VERZ 13-5102

Rechtbank Noord-Nederland, 16-10-2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:6127, 2263841 - EJ VERZ 13-5102

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16 oktober 2013
Datum publicatie
4 november 2013
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2013:6127
Zaaknummer
2263841 - EJ VERZ 13-5102

Inhoudsindicatie

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Verweerder voert als enige chauffeur koerierswerkzaamheden voor verzoekster uit. Verzoekster maakt sinds eind 2012 deel uit van een internationale overkoepelende organisatie en wil - ten behoeve van harmonisatie van het beleid en kostenbesparing - (enkel) de functie van verweerder laten vervallen. Verweerder is arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van omstandigheden die verband houden met het werk en is thans nog steeds arbeidsongeschikt. Reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte. Volgt afwijzing van het verzoek.

Uitspraak

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 2263841 \ EJ VERZ 13-5102

in de zaak van

hierna te noemen: [verzoeker],

gevestigd te[plaats],

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. S. B. Bouthoorn,

tegen

hierna te noemen:[verweerder],

wonende te [adres],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. D.S. Verkerk.

Het procesverloop

1.1. [verzoeker] heeft bij verzoekschrift, binnengekomen ter griffie op 9 augustus 2013, verzocht de tussen haar en[verweerder] bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van gewichtige redenen in de zin van artikel 7: 685 BW.

1.2. Het verweerschrift van[verweerder] is binnengekomen op 25 september 2013.

1.3. De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2013.

1.4. De datum voor de beschikking is bepaald op vandaag.

De feiten

2.1. Bij de beoordeling van het verzoek zal de kantonrechter uitgaan van de volgende feiten en omstandigheden, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist.

2.2. [verzoeker] - een orthodontisch laboratorium dat in 1996 is opgericht - verzorgt orthodontische tandtechniek voor tandartsen en orthodontisten. [verzoeker] verzorgt tevens het transport van de werken van en naar haar klanten.

2.3. Sinds 17 februari 2010 wordt dit transport uitgevoerd door[verweerder].[verweerder], geboren op

[geboortedatum], voert dit werk 's nachts uit en is de enige chauffeur die dit koerierswerk voor [verzoeker] doet. Zijn salaris bedraagt laatstelijk € 2.188,46 bruto per maand, exclusief 8 % vakantietoeslag, op basis van een werkweek van 38 uur.

2.4. [verzoeker] is eind 2012 toegetreden tot de internationale overkoepelende organisatie Elysee Dental Group. Net als [verzoeker] verzorgt Elysee Dental Groep - als service voor haar klanten - het transport van werken van en naar de klanten. Sinds jaar en dag maakt zij hiervoor gebruik van externe specialistische koeriersbedrijven. Voor de regio waar [verzoeker] actief is, is dit[X]te [plaats].

2.5. Op 27 mei 2013 heeft [verzoeker][verweerder] medegedeeld dat zij zich in verband met kostenbesparing en harmonisatie van beleid met de Elysee Dental Group genoodzaakt ziet om de nachtdistributie uit te besteden aan [X] en dat de functie van[verweerder] als gevolg hiervan komt te vervallen.

2.6. Op 30 mei 2013 is[verweerder] tijdens het werk - door het oppakken van een bak - door zijn rug gegaan als gevolg waarvan hij zich die dag heeft ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft op

17 juli 2013 geconstateerd dat[verweerder] arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk. In augustus 2013 is[verweerder] geopereerd aan een hernia.[verweerder] is thans nog steeds arbeidsongeschikt.

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van [verzoeker]

3.

[verzoeker] verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verandering van de omstandigheden en onder toekenning van een vergoeding aan[verweerder] van € 4.727,07 bruto met compensatie van de kosten. [verzoeker] heeft ter onderbouwing van haar verzoek verwezen naar de huidige marktomstandigheden van de branche voor tandtechnische laboratoria.

Vanaf 2011/2012 laat deze een sterk dalende omzet zien, die onder meer te wijten is aan de crisis, de invoering van de vrije tarieven voor tandartsen en wijzigingen in het zorgpakket.

[verzoeker] kijkt vooruit en ziet zich gezien de huidige marktomstandigheden genoodzaakt een strategische keuze te maken tot het uitbesteden van de nachtdistributie aan [X] en haar interne koeriersdienst te beëindigen. Hiermee is sprake van een noodzakelijke organisatorische verandering en de ondernemersvrijheid om dergelijke beleidsbeslissingen te maken komt [verzoeker] naar haar stelling toe. Zij stelt dat met deze keuze in feite sprake is van harmonisatie van het beleid, aangezien geen van de bedrijven die tot de Elysee Dental Group horen nog een interne nachtdistributie heeft. [verzoeker] acht het noodzakelijk om te kunnen inspelen op de (negatieve) ontwikkelingen op de markt. De huidige formule van de nachtdistributie is voor [verzoeker] te kostbaar en onvoldoende efficiënt. Aansluiting bij [X] biedt flinke financiële voordelen en geeft daarnaast meer zekerheid.

Ook maakt het [verzoeker] minder kwetsbaar en biedt het vanuit commercieel oogpunt voordeel. Naar stelling van [verzoeker] is ten slotte geen sprake van strijd met het opzegverbod en is er voor[verweerder] binnen [verzoeker] en Elysee Dental Group geen ander passend werk voorhanden.

Het verweer van[verweerder]

De beoordeling

Beslissing