Home

Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4366, 328924

Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4366, 328924

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26 april 2023
Datum publicatie
16 juni 2023
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:4366
Zaaknummer
328924

Inhoudsindicatie

Partijen hebben een dienstenovereenkomst gesloten. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde de dienstenovereenkomst geldig heeft opgezegd maar dat zij een opzegtermijn van twee maanden in acht had moeten nemen. De rechtbank wijst de vordering af omdat er geen schade aan de kant van eiseres is. Gedaagde had namelijk geen verplichting om cliënten te plaatsen en mocht deze van de gemeente ook niet plaatsen. De tegenvordering van gedaagde tot schadevergoeding wegens het onrechtmatig gelegde conservatoire beslag wordt toegewezen. De tegenvordering van gedaagde om eiseres te veroordelen tot een contractuele boete wordt afgewezen. Eiseres heeft geen interne informatie van gedaagde aan cliënten verspreid.

Uitspraak

Civiel recht

Zittingsplaats Alkmaar

Zaaknummer: C/15/328924 / HA ZA 22-360

Vonnis van 26 april 2023

in de zaak van

LAMBERTUSGROEP B.V.,

te Grootschermer,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

hierna te noemen: Lambertusgroep,

advocaat: mr. J.B. Maliepaard te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING PLUZORG,

te Waarland,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

hierna te noemen: Pluzorg,

advocaat: mr. A.C.J. Hanrath te Alkmaar.

De zaak in het kort

Partijen hebben een dienstenovereenkomst gesloten. De rechtbank is van oordeel dat Pluzorg de dienstenovereenkomst geldig heeft opgezegd maar dat zij een opzegtermijn van twee maanden in acht had moeten nemen. De rechtbank wijst de vordering af omdat er geen schade aan de kant van Lambertusgroep is. Pluzorg had namelijk geen verplichting om cliënten te plaatsen en mocht deze van de gemeente ook niet plaatsen. De tegenvordering van Pluzorg tot schadevergoeding wegens het onrechtmatig gelegde conservatoire beslag wordt toegewezen. De tegenvordering van Pluzorg om Lambertusgroep te veroordelen tot een contractuele boete wordt afgewezen. Lambertusgroep heeft geen interne informatie van Pluzorg aan cliënten verspreid.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie met producties

- de conclusie van antwoord in reconventie met producties

- het tussenvonnis van 21 december 2022

- de brief van 13 februari 2023 met productie 17 van Pluzorg;

- de brief van 3 maart 2023 met producties 9 tot en met 12 van Lambertusgroep;

- het bericht van 10 maart 2023 met producties 18 en 19 en akte wijziging eis van Pluzorg.

1.2.

Op 15 maart 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden waar [bestuurder 1] (bestuurder) en [werknemer Lambertusgroep] namens Lambertusgroep, mr. Malipaard voornoemd, [bestuursadviseur financiën ] (bestuursadviseur financiën), [coördinator] (coördinator) en [bestuurder 2] (bestuurder) namens Pluzorg en mr. Hanrath voornoemd zijn verschenen. De advocaten hebben gebruik gemaakt van spreekaantekeningen en deze overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Lambertusgroep exploiteert de zorgboerderij “De Lambertushoeve”, waar zij dagbestedingen en overnachtingen voor jeugd en dementerende ouderen faciliteert.

2.2.

Pluzorg is een fusie van de stichtingen PROV Jeugd en Gezin, Het Zorgerf en Heemz.org en ondersteunt bij haar aangesloten zorgbedrijven. Pluzorg verzorgt de contractuele en financiële afhandeling tussen zorgaanbieder en de gemeente, waarvoor Pluzorg een percentage ontvangt van hetgeen de gemeente betaald voor de geleverde zorg.

2.3.

Op 15 mei 2019 is er tussen Heemz.org (thans Pluzorg) en Lambertusgroep een dienstenovereenkomst tot stand gekomen.

2.4.

In de dienstenovereenkomst is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

“(…)

D. Overige bepalingen

(…)

Zaken die intern binnen de Stichting worden verspreid (zoals de informatie in het gezamenlijk administratiesysteem), mogen door het aangesloten zorgbedrijf niet naar buiten/extern verspreid worden op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, welke boete per dag met € 5.000,- wordt verhoogd voor de duur dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,-.

Opzegging door een aangesloten zorgbedrijf kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, waarbij de Stichting zich zal inspannen voor het herplaatsen van cliënten.

Bij het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden kan het bestuur besluiten deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

(…)”

2.5.

Op 4 maart 2021 heeft Pluzorg via de gemeente Heerhugowaard een klacht over Lambertushoeve ontvangen. Vervolgens hebben Lambertusgroep en Pluzorg hierover een gesprek gehad en heeft Pluzorg haar meegedeeld dat Lambertusgroep voor onbepaalde tijd wordt geschorst als aangesloten zorgbedrijf.

2.6.

Lambertusgroep heeft Pluzorg bij brief van 10 maart 2021 gesommeerd de schorsing op te heffen en de cliënten terug te plaatsen. Daarnaast heeft Lambertusgroep een brief aan de ouders van de cliënten gestuurd. In reactie hierop heeft Pluzorg bij brief van 12 maart 2021 aan Lambertusgroep medegedeeld geen mogelijkheden te zien om de schorsing op te heffen. Er moet eerst een onderzoek worden gestart. Pluzorg wijst Lambertusgroep er op dat het versturen van een brief aan de ouders van cliënten in strijd is met de integriteitscode. Pluzorg verzoekt Lambertusgroep mee te werken aan het te starten onderzoek en tot die tijd geen cliënten te ontvangen.

2.7.

Lambertusgroep heeft bij brief van 23 maart 2021 aan de ouders medegedeeld dat de kinderen weer langs mogen komen “maar zolang er geen onderzoeksresultaten zijn, niet onder de vlag van Heemz.org. We doen dat in eigen beheer”.

2.8.

Bij e-mail van 1 april 2021 heeft Pluzorg de dienstenovereenkomst met Lambertusgroep per direct opgezegd.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Lambertusgroep vordert, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Pluzorg veroordeelt tot betaling aan Lambertusgroep van primair € 75.000,- , althans subsidiair € 37.500,-, indien naar het oordeel van de rechtbank slechts een opzegtermijn van twee maanden in acht had moeten worden genomen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 1 april 2021, althans vanaf 1 augustus 2021 en de buitengerechtelijke incassokosten,

II. Pluzorg veroordeelt in de proceskosten en de wettelijke rente daarover.

3.2.

Lambertusgroep legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Volgens Lambertusgroep was er geen sprake van een overtreding van de contractuele voorwaarden uit de dienstenovereenkomst en was Pluzorg daarom niet gerechtigd om de dienstenovereenkomst op te zeggen. Voor zover er wel een overtreding zou zijn geweest dan had Pluzorg een opzegtermijn van twee maanden in acht moeten nemen. Dat heeft Pluzorg niet gedaan.

3.3.

Pluzorg voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Pluzorg vordert, na eiswijziging, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, voor zo ver mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat de dienstovereenkomst tussen Pluzorg en Lambertusgroep is ontbonden, althans die dienstovereenkomst gerechtelijk te ontbinden en te verklaren voor recht dat Pluzorg dientengevolge geen bedrag aan Lambertusgroep verschuldigd is,

II. voor recht verklaart dat Lambertusgroep onrechtmatig jegens Pluzorg heeft gehandeld door op 11 mei 2022 conservatoir beslag te leggen op alle voor haar zodanig vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of roerende zaken,

III. Lambertusgroep veroordeelt tot betaling aan Pluzorg van € 1.064,07, te vermeerderen met de rentebetalingen na 16 februari 2023 tot de dag van opheffing van de bankgarantie,

IV. Lambertusgroep veroordeelt tot betaling van de verbeurde contractuele boete van

€ 55.000,-,

V. Lambertusgroep veroordeelt in de proceskosten.

3.6.

Pluzorg legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Lambertusgroep is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de dienstenovereenkomst. Zij heeft geen goede zorg geleverd en bleek geen vergunning te hebben voor een zorgboerderij met slaapfunctie. Er bestaat geen vergoedingsrecht omdat de zorg niet is geleverd en vanwege de opstelling van de gemeente ook niet meer geleverd kon worden. Daarnaast heeft Lambertusgroep door beslag te leggen onrechtmatig jegens Pluzorg gehandeld. Tot slot is Lambertusgroep de contractuele boetes (artikel D van de dienstenovereenkomst) verschuldigd omdat zij zaken die intern binnen Pluzorg zijn verspreid naar buiten heeft gebracht, aldus Pluzorg.

3.7.

Lambertusgroep voert verweer.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing