Home

Rechtbank Noord-Holland, 16-08-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6860, C/15/295815 / FA RK 19-6457

Rechtbank Noord-Holland, 16-08-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6860, C/15/295815 / FA RK 19-6457

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16 augustus 2021
Datum publicatie
31 augustus 2021
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:6860
Zaaknummer
C/15/295815 / FA RK 19-6457

Inhoudsindicatie

Adoptie van een inmiddels meerderjarig kind uit de Democratische Republiek Congo. IPR. Voornamen en geslachtsnaam. Inschrijving geboorteakte c.q. vaststelling geboortegegevens.

Uitspraak

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

zaak-/rekestnr.: C/15/295815 / FA RK 19-6457

beschikking van 16 augustus 2021 betreffende adoptie

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedatum] in de gemeente [gemeente] ,

en

[verzoekster] ,

geboren op [geboortedatum] in de gemeente [gemeente] ,

echtelieden,

beiden wonende te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. E.P.J. Appelman, kantoorhoudende te Alkmaar.

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoekers, ingekomen op 5 november 2019;

- de brieven van verzoekers, ingekomen op 14 februari 2020 met bijlagen, op 18 mei

2020 en op 21 juli 2020 met bijlagen;

- de schriftelijke reactie van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

[gemeente] (verder: ABS), ingekomen op 20 april 2020 en op 24 augustus 2020;

- het rapport en advies van de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad),

ingekomen op 12 augustus 2020.

1.2

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 25 augustus 2020. Bij die gelegenheid zijn verschenen: verzoekers en het te adopteren kind, [kind] , bijgestaan door mr. E.P.J. Appelman. Voorts is verschenen [vertegenwoordiger van de raad] namens de Raad. De ABS is, met bericht van verhindering, niet verschenen.

1.3

Naar aanleiding van de mondelinge behandeling op 25 augustus 2020 heeft mr. E.P.J. Appelman bij op 19 oktober 2020 ingekomen brief nadere informatie verstrekt en nog de volgende stukken overgelegd: het bij de geboorteakte van [kind] behorende jugement supplétif, voorzien van de nodige legalisaties.

1.4

De ABS heeft daarop gereageerd bij brief, ingekomen op 12 november 2020.

1.5

Naar aanleiding van een aan mr. E.P.J. Appelman gerichte brief van de griffier van 9 december 2020 heeft mr. Appelman bij op 25 januari 2021 ingekomen brief overgelegd: een “copie integrale d’acte de naissance” van 7 juni 2016 onder nummer [nummer] , een “jugement” afgegeven op 20 januari 2016 door de rechtbank te [plaats] onder nummer [nummer] , een ‘acte de signification d’un jugement’ van 20 januari 2016 en een “certificat de non appel No. [No.] ” van 7 juni 2016, alle voorzien van de vereiste legalisaties door de notaris te [plaats] en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Democratische Republiek Congo (DRC).

1.6

De ABS heeft daarop gereageerd bij op 1 maart 2021 ingekomen brief.

2 Feiten en omstandigheden

2.1

Blijkens een overgelegde geboorteakte is op [geboortedatum] te [plaats] , DRC, geboren [kind] (verder: [kind] ). Op de geboorteakte staat vermeld als biologische vader, [biologische vader] , en als biologische moeder, [biologische moeder] .

2.2

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de biologische vader en de biologische moeder van [kind] zijn overleden op [datum] te [plaats] , DRC.

2.3

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft bij beschikking van 20 februari 2018 de stichting Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen te Utrecht, belast met de tijdelijke voogdij over [kind] . Uit de stukken blijkt dat [kind] met ingang van 28 januari 2018 bij verzoekers als opvangouders is geplaatst voor onbepaalde tijd doch maximaal tot de meerderjarigheid van [kind] .

2.4

Blijkens de basisregistratie personen staat [kind] sinds 6 november 2019 ingeschreven op het adres van verzoekers.

2.5

Verzoekers zijn op [datum] in de gemeente [gemeente] met elkaar gehuwd.

2.6

Verzoekers hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. [kind] is burger van de DRC.

2.7

Bij de stukken bevindt zich een gewaarmerkt afschrift van de burgerlijke stand van de gemeente ’ [gemeente] , waaruit blijkt dat verzoekers reeds eerder een minderjarige hebben geadopteerd, te weten: [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , DRC.

2.8

[kind] is het tweede kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

2.9

De Raad heeft in voormeld rapport geadviseerd om het verzoek van verzoekers tot adoptie van [kind] toe te wijzen.

3 Verzoek

3.1

Verzoekers hebben verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. de adoptie uit te spreken van [kind] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , DRC, door verzoekers;

b. vast te stellen dat de geslachtsnaam van [kind] met de adoptie zal komen te luiden: [geslachtsnaam] ;

c. de geboortegegevens van [kind] vast te stellen, voor zover de overgelegde geboorteakte niet vatbaar is voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand [plaats] .

3.2

Mr. E.P.J. Appelman heeft namens [kind] ter zitting schriftelijk verzocht de voornaam van [kind] te wijzigen in: [voornamen] .

3.3

Ter onderbouwing van het verzoek hebben verzoekers het volgende aangevoerd. Sinds 28 januari 2018 dragen verzoekers de zorg voor [kind] . Gezien de (sterke) emotionele band tussen [kind] en verzoekers, wensen zij te komen tot zijn adoptie. [kind] heeft in de DRC met zijn biologische ouders in gezinsverband samengeleefd. Omstreeks de periode dat [kind] naar Nederland ging was er sprake van goed contact. Na zijn aankomst in Nederland heeft [kind] nog één keer contact gehad met zijn biologische ouders. Daarna is er geen contact meer geweest. Inmiddels is komen vast te staan dat zijn biologische ouders zijn overleden. [kind] heeft een aantal broers en zussen. Eén van zijn zussen, [minderjarige] werd reeds door verzoekers geadopteerd. Een broer van [kind] , [broer] , verblijft ook in Nederland bij een ander adoptiegezin. Ondanks inspanningen daartoe houdt dit gezin het contact echter af, waardoor [kind] alleen contact heeft met zijn zus [minderjarige] .

Gelet op het feit dat de biologische ouders van [kind] zijn overleden, staat vast dat hij niets meer van hen als ouders te verwachten heeft. Nu aan alle overige voorwaarden voor adoptie is voldaan, dient de adoptie te worden uitgesproken.

4 Beoordeling van het verzoek

5 Beslissing