Home

Rechtbank Midden-Nederland, 05-07-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3527, C/16/438177 / KG ZA 17-317

Rechtbank Midden-Nederland, 05-07-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3527, C/16/438177 / KG ZA 17-317

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
5 juli 2017
Datum publicatie
11 juli 2017
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2017:3527
Zaaknummer
C/16/438177 / KG ZA 17-317

Inhoudsindicatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieder vordert opheffing cessieverbod in polisvoorwaarden Zilveren Kruis, op grond van onrechtmatige daad

Uitspraak

vonnis

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/438177 / KG ZA 17-317

Vonnis in kort geding van 5 juli 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLEOFA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat: mr. C.R. Kross te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

ZILVEREN KRUIS ZORGVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaten: mrs. T.R.M. van Helmond en A.S. Fransen van de Putte te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cleofa en Zilveren Kruis genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding met 11 producties

-

de conclusie van antwoord met 38 producties

-

de mondelinge behandeling

-

wijziging van eis

-

de pleitnota van Cleofa

-

de pleitnota van Zilveren Kruis.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Cleofa houdt zich bezig met het verlenen van thuiszorg, te weten persoonlijke verzorging, verpleegkundige verzorging, 24-uurszorg, nachtzorg, waak- en slaapdiensten, ambulante ondersteuning en hulp in het huishouden. Haar doelgroep betreft voornamelijk ouderen.

2.2.

Het overgrote deel van de cliënten van Cleofa heeft een zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis. Op grond van de polisvoorwaarden wordt de door Cleofa verleende zorg door Zilveren Kruis (geheel of gedeeltelijk) aan de verzekerden vergoed. In artikel 5.4 van de polisvoorwaarden is – voor zover hier van belang – het volgende opgenomen:

“De vergoeding waar u recht op heeft, betalen wij altijd aan u (verzekeringnemer) op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. U kunt uw vordering op ons niet aan derden overdragen.”

2.3.

Cleofa is een zogenaamde niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit houdt in dat tussen Zilveren Kruis en Cleofa geen afspraken zijn gemaakt over de zorg die Cleofa verleent aan de verzekerden van Zilveren Kruis, zoals afspraken over prijs, kwaliteit en wijze van declareren.

2.4.

Zilveren Kruis biedt niet-gecontracteerde zorgaanbieders echter, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om de aan haar verzekerden verleende zorg rechtstreeks bij haar te declareren. Zij sluit daartoe, op verzoek van de zorgaanbieder, een betaalovereenkomst. Zilveren Kruis heeft op haar website vermeld op welke gronden zij een verzoek van een zorgaanbieder tot het sluiten van een betaalovereenkomst (in elk geval) zal afwijzen:

“U kunt geen betaalovereenkomst Wijkverpleging 2017 met ons afsluiten als

-

er al een overeenkomst Wijkverpleging 2017 is afgesloten voor deze zorgaanbieder;

-

er al een fraudeonderzoek loopt: onze controle vindt plaats op basis van naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de zorgverlener en de betreffende bestuurders;

-

er sprake is van een aanvraag van een individuele ZZP’-er. ZZP’-ers kunnen alleen in georganiseerd verband in aanmerking komen voor een betaalovereenkomst;

-

uw aanvraag na 1 april 2017 bij ons binnen komt (datum poststempel is bepalend).

Deze opsomming is niet-limitatief. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om ook om andere redenen het verzoek voor een betaalovereenkomst af te wijzen.”

2.5.

Voor het jaar 2016 heeft Cleofa met Zilveren Kruis een betaalovereenkomst gesloten. Cleofa heeft Zilveren Kruis op 28 december 2016 verzocht om ook voor het jaar 2017 een betaalovereenkomst te sluiten.

2.6.

Begin 2017 heeft Zilveren Kruis van haar medewerkers signalen ontvangen van mogelijk onjuist declaratiegedrag door Cleofa in 2016. Zij heeft daarop een onderzoek ingesteld naar de declaraties van Cleofa, waarbij zij allereerst nadere informatie heeft opgevraagd bij de betreffende verzekerden.

2.7.

Bij brief van 6 februari 2017 heeft Zilveren Kruis het verzoek van Cleofa om een betaalovereenkomst te sluiten voor het jaar 2017, afgewezen. Zij schrijft aan Cleofa:

“Zilveren Kruis heeft uw verzoek tot een betaalovereenkomst voor 2017 beoordeeld. Allereerst willen wij aangeven dat een betaalovereenkomst een service naar onze verzekerden is, niets meer en niets minder. Eerst aangewezen alternatief voor onze verzekerden die zorg afnemen bij ongecontracteerde aanbieders is namelijk dat zij zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden. Het verkrijgen van een betaalovereenkomst is geen recht van een ongecontracteerde zorgaanbieder.

Uw aanvraag is afgewezen omdat u niet voldoet aan één van onze criteria, namelijk de betrokkenheid van uw organisatie bij een onderzoek over de ingediende declaraties over Wijkverpleging 2016. Dat onderzoek is voor Zilveren Kruis aanleiding geweest de criteria aan te scherpen voor het in aanmerking komen voor een Betaalovereenkomst Wijkverpleging 2017 en uw aanvraag af te wijzen.

De verzekerden van Zilveren Kruis kunnen de declaratie van door uw organisatie geleverde zorg via de normale weg bij Zilveren Kruis indienen. Indien deze declaraties rechtmatig zijn, vergoeden wij deze aan de verzekerde conform het tariefpercentage voor ongecontracteerde zorg, zoals vermeld in onze polisvoorwaarden.”

2.8.

Cleofa heeft Zilveren Kruis op 24 maart 2017 in kort geding doen dagvaarden voor de kantonrechter te Utrecht. Zij heeft – kort samengevat – gevorderd primair dat het Zilveren Kruis wordt verboden een beroep te doen op het cessieverbod in de polisvoorwaarden, subsidiair dat Zilveren Kruis wordt bevolen om de kosten van de zorg die Cleofa aan haar verzekerden heeft verleend, rechtstreeks over te maken op de bankrekening van Cleofa zodra Zilveren Kruis een schriftelijk verzoek daartoe van de betreffende verzekerden heeft ontvangen. De zitting heeft plaatsgevonden op 10 april 2017. Op 26 april 2017 is vonnis gewezen. Bij dat vonnis heeft de kantonrechter zich onbevoegd verklaard van de vordering kennis te nemen (zaaknummer 5824474 UV EXPL 17-73).

2.9.

Op 8 mei 2017 bericht Zilveren Kruis aan Cleofa dat zij, naar aanleiding van de uitkomst van het vooronderzoek, een fraude-onderzoek is gestart. Zij vraagt Cleofa haar uiterlijk op 19 mei 2017 van specifieke stukken te voorzien, te weten: indicaties, zorgleefplannen en zorgrapportages van de cliënten. Ook verzoekt zij om inzage in de diplomering van de wijkverpleegkundigen en in de verloning van de zorgverleners die werkzaam zijn voor Cleofa. In reactie daarop heeft Cleofa op vrijdag 16 juni 2017 een doos met stukken bij Zilveren Kruis doen afleveren.

2.10.

Zilveren Kruis heeft Cleofa niet betaald voor de in 2017 aan haar verzekerden verleende zorg. Ook van de betreffende cliënten heeft Cleofa (nog) geen betaling ontvangen. De declaraties die de verzekerden rechtstreeks bij Zilveren Kruis hebben ingediend voor door Cleofa verleende zorg, heeft Zilveren Kruis (nog) niet aan de verzekerden vergoed.

3 Het geschil

3.1.

Cleofa vordert bij dagvaarding dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

  1. Zilveren Kruis zal verbieden om zich te beroepen op het verbod zoals opgenomen in de algemene voorwaarden (hiervoor en hierna aangeduid als polisvoorwaarden) om vorderingen die cliënten van Cleofa op haar hebben niet te mogen cederen aan Cleofa daar het verbod geen goederenrechtelijke werking heeft;

  2. dat Zilveren Kruis toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen uit hoofde van de met Cleofa gesloten Betaalovereenkomst in 2016 door haar niet te informeren dat er mogelijk onregelmatigheden zijn geconstateerd in de door haar ingediende declaratie;

  3. dat Zilveren Kruis misbruik maakt van haar bevoegdheid door zonder geldige reden geen Betaalovereenkomst met Cleofa aan te gaan;

  4. at Zilveren Kruis een dwangsom van € 10.000,00 althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Zilveren Kruis niet voldoet aan het gevorderde onder a);

  5. Zilveren Kruis zal veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.2.

Ter zitting heeft Zilveren Kruis haar oorspronkelijke eis zoals vermeld onder r.o. 3.1. onder sub a), schriftelijk gewijzigd in:

a) een zodanige voorziening treft waarbij Zilveren Kruis verzekerden van haar die van Cleofa zorg ontvangen, toestaat om hun vordering aan Cleofa te mogen cederen, onder de voorwaarde dat Cleofa binnen een door uw rechtbank gestelde termijn het cessieverbod zoals door Zilveren Kruis in haar algemene voorwaarden heeft opgenomen in een bodemprocedure aan de orde stelt.

3.3.

Zilveren Kruis voert verweer. Zij heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang voor de beoordeling, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing