Home

Rechtbank Midden-Nederland, 03-11-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5957, C/16/423995 / KL ZA 16-337

Rechtbank Midden-Nederland, 03-11-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5957, C/16/423995 / KL ZA 16-337

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
3 november 2016
Datum publicatie
9 november 2016
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2016:5957
Zaaknummer
C/16/423995 / KL ZA 16-337

Inhoudsindicatie

Betreft artikel 7:271 lid 8 BW.

Omdat een schriftelijke verklaring van partijen ter zake de huurbeëindiging ontbreekt, moet worden beoordeeld of uit de WhatsApp berichten een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de huurster blijkt dat zij instemt met de huurbeëindiging. Dit is niet het geval. Verder speelt de kwestie dat door onjuiste inschrijving in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (verhuurder had zich ook ingeschreven op woonadres huurster) de huurster het kindgebonden budget en de zorgtoeslag misloopt. Verhuurder niet veroordeelt tot betaling van deze bedragen, omdat het niet zonder meer onwaarschijnlijk wordt geacht, zoals door huurster wel was betoogd, dat de belastingdienst de ingehouden bedragen niet alsnog aan huurster zal betalen in het geval huurster, mede aan de hand van het vonnis, de onjuiste inschrijving corrigeert.

Uitspraak

vonnis

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/423995 / KL ZA 16-337

Vonnis in kort geding van 3 november 2016

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. R. Vleugel te Utrecht,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. S. Ikiz te Vaals.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 11 oktober 2016 met producties,

-

de brief van 18 oktober 2016 van [gedaagde] met producties en een aankondiging van een tegenvordering,

-

de mondelinge behandeling op 20 oktober 2016, waarbij [gedaagde] de tegenvordering heeft ingesteld en deze vervolgens verminderd heeft,

-

de pleitnota van [eiser] .

-

de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] heeft per 1 september 2015 de hem in eigendom toebehorende woning in [woonplaats] aan de [adres] in gemeubileerde staat verhuurd aan [gedaagde] voor een bedrag van € 900,-- per maand, exclusief de kosten van gas, water en elektra. De in juli 2015 gesloten huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar.

2.2.

Bij brief van 13 november 2015 is [eiser] door de advocaat van [gedaagde] aangeschreven, waarbij onder meer het verzoek is gedaan zich op het woonadres van [gedaagde] uit te schrijven. Doordat [eiser] ook op het woonadres van [gedaagde] stond ingeschreven en de belastingdienst [eiser] daardoor beschouwde als toeslagpartner van [gedaagde] , heeft [gedaagde] enige tijd het kindgebonden budget en de zorgtoeslag misgelopen.

2.3.

[eiser] heeft zich per 18 november 2015 laten uitschrijven op het woonadres van [gedaagde] en partijen hebben onderling de financiële gevolgen geregeld van de door [gedaagde] misgelopen kindgeboden budget en zorgtoeslag, door deze met de huur te verrekenen.

2.4.

Bij uitspraak van 24 maart 2016 van de huurcommissie Den Haag is, ingevolge een door [gedaagde] op 24 november 2015 ingediend verzoek, de huurprijs bepaald op € 850,-- en is het voorschotbedrag voor de servicekosten vastgesteld op € 50,--.

2.5.

Bij brieven van 25 mei 2016 en 14 juni 2016 heeft [eiser] de huurovereenkomst opgezegd per 31 augustus 2016.

2.6.

Partijen hebben elkaar WhatsApp berichten verstuurd.

2.6.1.

De door [eiser] overgelegde WhatsApp berichten van omstreeks 23 juni 2016 tot en met 26 juni 2016 luiden:

“Mevrouw [gedaagde] dat moet een wederzijds afspraak zijn! En ik ga het niet verlengen. Ik stop met u als huurder 16:20

Het is duidelijk als brief naar u verstuurd dat ik geen verdere , samenwerkingsverband met u qua huurder aanga 16:21

Alleen als beide partijen het eens zijn kon een contract een vervolg krijgen 16:21

En ik ga daar niet mee akkoord 16:22

31 08 2016 is de laatste dag 16:23

Met vriendelijke groet [eiser] 16:23

23 JUNI 2016

Goedenavond De Heer [eiser] , als je klaar bent om de brief samen gaan tekenen 20:3/

voor de woning 20:37

Kunnen wij wel afsprak maken 20:37

En komt u zelf langs maar met papier dat ik geen schuld aan u heb en ook netjes de huur heb ik betaalt iedere mand 20:39

Als u mee eens bent 20:38

Kunnen wij nu wekend alles regelen 20:39

Mak ik je woning leg 20:39

Ik heb aan andere thuis gevonden ben is hartstikke blij mee 20:40

Denk goed aan 20:40

Dan kunnen wij alles regelen en netjes tekenen 20:40

Zo heb je me belooft en als je wilt moetje doorgeven meteen anders als je niet voor 1 juli alles regelt kan ik helaas niet meer u woning leg maken. Ik ben zwanger dan ken Ik niet meer helaas?! 20:41

24 JUNI 2016

Dag mevrouw [gedaagde] goedemiddag, ik vind het heel fijn dat u een andere woning heeft gevonden. Dan zullen we zo snel mogelijk de start geven. Het enige wat u hoeft te doen een brief opstellen dat u uit mijn woning vertrekt! Als u daarin

aangeeft dat u mijn aangetekende brief heeft ontvangen en dat we de huurovereenkomst naar onderlinge overeenstemming beëindigen. En het naar mij per post opstuurt is alles in orde. Met vriendelijke groet [eiser] 14:43

26 JUNI 2016

Dag mevrouw [gedaagde] goedemiddag! Mevrouw ik ben aan het werk! Zou u mij kunnen berichten, dan reageer ik erop zo snel mogelijk! Dank u wel 16:31”

2.6.2.

De door [gedaagde] overgelegde WhatsApp berichten luiden:

“Goedenavond De heer [eiser] ,sorry als ik u stoor? 19:12

In mand juli ga ik met vakantie 7 weken,ik weter niet wat zijn je plannen? 19:13 uur

Mag ik nog blijven hier wonen of wilt u niet? 19:14

Ik zout het graag nog hier blijven wonen allen als je zegt niet?! Dan wil Ik weten want moet ik wel dingen regelen en verhuizing heeft vel tijd nodig! 19:15

Als i mag blijven wonen wij kunnen samen nieuwe huur contract maken Zonder enkele problemen graag hor ik van jou? 19:16

Met vriendelijke groet, [gedaagde] 19:17

Vrijdag

Dag mevrouw [gedaagde] goedemiddag, sorry voor m’n late reactie! Ik was enorm druk met m’n werk. Mevrouw [gedaagde] ik ben van plan om het huis in de verkoop te zetten. Daarom wil ik stoppen met huurders! En u heeft gelijk dat u alvorens moet weten om verder te kijken waar u aan toe bent. Ik stuur u binnenkort ook een brief waarin het officieel vermeld staat. Met vriendelijke groet [eiser] 12:31

Dag De Heer [eiser] eerlijk zegen had u eerder tegen mee kunnen zegen 12:32

Het is nu betje lastig tijd 12:32

Ik wet echt niet of iet zo snel kan vinden 12:33

Dat moet u ook rekening me hauden 12:33

Ik ga mij best doen 12:33

Ja mevrouw [gedaagde] , de laatste keer aan de telefoon hebben wij dat samen al besproken dat we eind augustus afscheid van elkaar zouden nemen 12:33

Maar of ik per 1 september is heb dat kan ik niet beloften 12:34Ik ga mij best doen 12:34Hop ik dat ik een thuis kan vinden 12:34

Ik hoop het ook voor u 1:34

Ook 12:34

Want ik kan ook njet zomaar in de weg gaan 12:34Als nog geen woning tot eind augustus 12:35”

2.7.

Bij brief van 27 juni 2016 heeft de advocaat van [gedaagde] aan [eiser] gemeld dat [gedaagde] de bij brief van 14 juni 2016 gedane huuropzegging niet accepteert alsook dat, wegens schending van de dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen, de opzegging nietig is.

2.8.

[eiser] heeft zich per 16 september 2016 bij de gemeente [woonplaats] (opnieuw) ingeschreven op het woonadres van [gedaagde] , waarna hij zich per 18 oktober 2016 weer heeft uitgeschreven.

3 Het geschil in conventie

3.1.

[eiser] vordert samengevat – veroordeling van [gedaagde] tot ontruiming binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis van de woning aan de [adres] te [woonplaats] , alsmede veroordeling van [gedaagde] om de woning binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ter beschikking te stellen aan [eiser] , een en ander met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

3.2.

[eiser] stelt dat [gedaagde] gehouden is de woning te ontruimen, nu [gedaagde] heeft ingestemd met de door [eiser] voorgestelde huurbeëindiging en [eiser] , mede gelet op zijn aanstaande huwelijk, de woning zelf wilt gaan bewonen. Volgens [eiser] staat het [gedaagde] niet vrij om eenzijdig op deze afspraak tot beëindiging van de huur per 1 september 2016 terug te komen. In het geval [gedaagde] alsnog bereid is de woning te verlaten, kan er gesproken worden over een ruimere ontruimingstermijn.

3.3.

[gedaagde] voert verweer, met conclusie tot afwijzing van het gevorderde en veroordeling van [eiser] in de kosten van het geschil, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing