Home

Rechtbank Haarlem, 10-06-2008, BF0928, 07/6172

Rechtbank Haarlem, 10-06-2008, BF0928, 07/6172

Gegevens

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
10 juni 2008
Datum publicatie
8 oktober 2008
ECLI
ECLI:NL:RBHAA:2008:BF0928
Zaaknummer
07/6172

Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting. Eiseres is geen ondernemer, nu zij geen ondernemersrisico loopt, ontbeert zij de noodzakelijke zelfstandigheid.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 07/6172

Uitspraakdatum: 10 juni 2008

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X, wonende te Z, eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1 Aan eiseres is met dagtekening 31 januari 2007 voor het jaar 2007 een Verklaring Arbeidsrelatie afgegeven waarin de ontvangen vergoedingen voor het geven van taaltrainingen in de Engelse taal zijn aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden (hierna: VAR/ROW).

1.2 Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 6 augustus 2007 de beschikking VAR/ROW gehandhaafd.

1.3 Eiseres heeft hiertegen een beroepschrift ingediend dat door de rechtbank is ontvangen op 12 september 2007. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4 Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 maart 2008 te Haarlem.

Eiseres is daar in persoon verschenen, tot bijstand vergezeld van haar gemachtigde

K, advocaat te G. Namens verweerder is verschenen P.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1 Met ingang van 2006 is eiseres gestart met het geven van trainingen in het gebruik van de Engelse taal aan medewerkers van bedrijven. De opdrachten van eiseres lopen via een overeenkomst van opdracht met de instellingen Q (Q) te R (R) te B.

2.2 De overeenkomst met Q is gedagtekend op 15 februari 2007. In deze overeenkomst is – voor zover van belang- het volgende tussen partijen overeengekomen:

“Artikel 1 – Opdracht

1.1 De opdrachtgever verleent opdracht aan de opdrachtnemer- gelijk de opdrachtnemer als opdracht aanvaardt van de opdrachtgever – het verrichten van de volgende werkzaamheden: (zie bijlage)

1.2 De opdrachtnemer verbindt zich de werkzaamheden persoonlijk te zullen uitvoeren, met dien verstande dat hij, indien nodig, zelf voor een gelijkwaardige vervanger moet zorgen.

(…)

Artikel 3 – Vergoeding

3.1 De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever ter zake voor de verrichte werkzaamheden een vergoeding van € 33,00 per uur (excl. BTW) of, indien er geen basistarief van toepassing is, geschiedt opdrachtvertrekking op basis van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte.

(…)

Artikel 5 – Vrijwaring

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever van schending van rechten van derden bij de uitvoering en totstandkoming van het werk.

(…)

Artikel 6 – Bijzondere bepalingen

6.1 De opdrachtnemer verklaart zelfstandig freelancer te zijn en te willen zijn.

6.2 Er bestaat geen enkele vorm van dienstverband en geen aanspraak van rechten anders dan vastgelegd in de overeenkomst van opdracht of de bijbehorende getekende bijlage.

6.3 De opdrachtnemer draagt het risico van een ondernemer.

6.4 Alleen werkelijk gewerkte uren kunnen worden gefactureerd.

6.5 Bij ziekte, rechtmatige annulering door de klant of geen werk krijgt de opdrachtnemer geen vergoeding (tenzij hij/zij zelf een verzekering heeft afgesloten).

6.6 Met betrekking tot dubieuze debiteuren is de opdrachtnemer gelijk de opdrachtgever afhankelijk van het resultaat van de incassoprocedure.

6.7 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste afdracht van belastinggelden en eventuele andere lasten.

6.8 De werknemer verklaart, dat hij voor meerdere opdrachtgevers werkt en/of pogingen daartoe doet.

(…)”.

2.3 In de bijlage bij de met Q afgesloten overeenkomst van opdracht is – voor zover van belang- het navolgende opgenomen:

“Randvoorwaarden:

- je moet in het bezit zijn van een VAR verklaring en ervoor zorgen dat wij altijd een geldige kopie daarvan hebben;

- je moet zelf zorg dragen voor het afdragen van belastingen;

- je moet zelf voor je verzekeringen zorgen: ziekte, arbeidsongeschiktheid;

- je moet zelf voor je oudedagsvoorziening zorgen.

Status van freelancer:

- je hebt een eigen boekhouding;

- je hebt tenminste drie verschillende opdrachtgevers per jaar;

- je spant je in, om zoveel mogelijk voor verschillende opdrachtgevers te werken;

- je kunt jezelf door een andere persoon, die over dezelfde kwalificaties beschikt, laten vervangen.

2.4 Eiseres heeft op 9 januari 2007 een verzoek ingediend om een Verklaring arbeidsrelatie voor wat betreft haar werkzaamheden van het geven van taaltrainingen. In het aanvraagformulier dat eiseres ter verkrijging van die verklaring heeft ingediend, staat onder meer vermeld dat eiseres zelfstandig factureert, een boekhouding voert voor haar werkzaamheden en geen aanwijzingen ontvangt.

2.5 Verweerder heeft op 31 januari 2007 aan eiseres voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een verklaring afgegeven volgens welke de voordelen die eiseres geniet als resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt.

2.6 Op 12 april 2007 heeft in het kader van het waarnemen van de actuele bedrijfsactiviteiten en het verstrekken van inlichtingen over fiscale regelgeving een bedrijfsbezoek bij eiseres plaatsgevonden.

3. Geschil en standpunten van partijen

3.1 In geschil is het antwoord op de vraag of de voordelen die eiseres geniet uit haar werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming.

3.2 Eiseres stelt zich op het standpunt dat de inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. Zij voert hiertoe het volgende aan:

- eiseres loopt debiteurenrisico en ondernemersrisico;

- eiseres is sinds 2007 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als ondernemer aangemeld.

3.3 Verweerder stelt zich op het standpunt dat de activiteiten van eiseres zijn verricht in het kader van een dienstbetrekking zodat haar inkomsten mitsdien zijn aan te merken als loon uit dienstbetrekking. Nu er echter een VAR/ROW is afgegeven, heeft verweerder besloten om het bij bezwaar ingenomen standpunt te handhaven dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden.

4. Beoordeling van het geschil

4.1 Ingevolge artikel 3.156, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet), voor zover hier van belang, kan de belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag of de voordelen die hij in een kalenderjaar geniet of zal gaan genieten uit een arbeidsrelatie waarin sprake is van hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities worden verricht, worden aangemerkt als winst uit onderneming, als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden, een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. Ingevolge het vierde lid daarvan geldt de beschikking voor een termijn van ten hoogste één jaar (tekst vanaf het jaar 2005).

4.2 Ingevolge artikel 3.8. van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 wordt onder winst uit een onderneming verstaan het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming wordt verstaan: een duurzame organisatie die erop is gericht met behulp van arbeid en kapitaal deel te nemen aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen.

4.3 Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een onderneming moet onder meer worden gelet op de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden, de beschikbare tijd, de winstverwachting, het debiteuren/ondernemersrisico, de omvang van de bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers en de bekendheid naar buiten.

4.4 De rechtbank leidt uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht af dat de werkzaamheden van eiseres met betrekking tot het geven van taaltrainingen niet als een onderneming kunnen worden aangemerkt. Hiertoe acht de rechtbank van belang dat eiseres slechts voor een tweetal opdrachtgevers werkt. Eiseres treedt niet rechtstreeks zelfstandig voor derden op. Eiseres geeft aan dat zij streeft naar continuïteit van haar onderneming, door meerdere opdrachtgevers te verwerven, maar zij heeft naast de reeds bestaande twee opdrachtgevers, nog geen nieuwe verworven. Ten aanzien van het debiteurenrisico overweegt de rechtbank dat dit risico zeer beperkt is nu de hoogte van de door eiseres van haar opdrachtgever te ontvangen vergoeding vooraf is vastgesteld. Dat eiseres bij ziekte of verlof inkomsten zal derven is op zichzelf niet voldoende voor het aannemen van ondernemerschap. Uit het voorgaande volgt dat eiseres de voor de uitoefening van een zelfstandig beroep noodzakelijke zelfstandigheid ontbeert en geen ondernemersrisico loopt.

4.5 Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat verweerder terecht de gevraagde VAR voor winst uit onderneming heeft geweigerd.

5. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

6. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 10 juni 2008 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. J.L. Bruinsma, in tegenwoordigheid van mr. O.C.H.C. Pilet, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.