Home

Rechtbank Gelderland, 22-07-2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6393, 272400

Rechtbank Gelderland, 22-07-2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6393, 272400

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22 juli 2015
Datum publicatie
18 april 2017
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2015:6393
Zaaknummer
272400

Inhoudsindicatie

In conventie stelt de rechtbank partijen in de gelegenheid nadere aktes te nemen over de vordering van eiseres in conventie inhoudende dat gedaagden in conventie onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. De rechtbank oordeelt in reconventie dat het ontwerp van een gebouw is aan te merken als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en sub 6 en 8 van de Auteurswet dat voor bescherming in aanmerking komt. Aantasting daarvan kan nadeel brengen aan de eer of goede naam van de makers als bedoeld in art. 25 sub de Auteurswet. Verweerster in reconventie dient de overeenkomst met eiseressen in reconventie na te komen en de factoren te voldoen. De beslissingen in reconventie worden aangehouden in afwachting van de beoordeling van de vordering in conventie.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/272400 / HA ZA 14-594 / 172 / 560

Vonnis van 22 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] .,

gevestigd te [woonplaats 2] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. ir. A. de Groot te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] .,

gevestigd te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 3],

gevestigd te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E.M. Mulder te Nijmegen.

Eiseres in conventie zal hierna [eiseres] worden genoemd, gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [gedaagde] , [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] worden genoemd en gezamenlijk [gedaagde] c.s.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 11 februari 2015;

-

het proces-verbaal van comparitie van 16 april 2015;

-

de akte van depot van de zijde van [gedaagde] c.s.;

-

de akte aanvullende stukken van de zijde van [gedaagde] c.s.;

-

de akte na comparitie/overlegging producties van de zijde van [eiseres] .

1.2.

Ten slotte is opnieuw vonnis bepaald.

1.3.

[eiseres] heeft bij akte na comparitie opgemerkt dat [gedaagde] c.s. op 24 april 2015 niet alleen ‘tekeningen van een bijgebouw, zoals ter comparitie op 16 april 2015 aan de rechtbank zijn getoond’ ter griffie heeft gedeponeerd, zoals in de akte van 24 april 2015 is opgenomen, maar bovendien vier boekwerkjes met de titels ‘schetsontwerp terrein en gebouwanalyse’, ‘schetsontwerp realisatie modeatelier’, ‘ [adres 1] foto’s en analyse’ en ‘Bizniz confectie materialisering’. Deze stukken zijn volgens [eiseres] ter comparitie niet getoond en niet besproken. [eiseres] verzoekt de rechtbank daarop geen acht te slaan (akte na comparitie ‘vooraf’).

1.4.

Aangezien de vier boekwerkjes tijdens de comparitie inderdaad niet zijn getoond en niet zijn besproken, terwijl [gedaagde] c.s. ook niet in de gelegenheid zijn gesteld deze stukken in het geding te brengen, behoren deze niet tot de processtukken.

1.5.

Op 11 mei 2015 hebben [gedaagde] c.s. via een B-formulier bezwaar gemaakt tegen overlegging door [eiseres] van de producties 45, 54 en 59 bij akte na comparitie. Zij hebben daartoe het volgende aangevoerd. De producties 45 en 54 hebben volgens hen geen betrekking op “schriftelijke klachten en verzoeken om uitleg (...) over de financiële projectadministratie van [betrokken partij] ” en zijn dus overgelegd in strijd met de opdracht ter comparitie. Productie 59 is volgens [gedaagde] c.s. een geantedateerde brief. Uit de sticker op de envelop, overgelegd als productie 59-4, leiden zij af dat de brief, voorzien van de datum 27 februari 2013, is verstuurd op 6 maart 2013. [eiseres] heeft via een B-formulier op 13 mei 2015 betwist dat de brief geantedateerd is, waartoe zij betoogt dat de datum op de sticker niet de dag van aanbieding aanduidt maar die van retourzending.

1.6.

Naar het oordeel van de rechtbank bevatten de producties 45 en 54 elementen die kunnen worden beschouwd als schriftelijke klachten en verzoeken om uitleg over de financiële projectadministratie. Deze producties zullen daarom niet worden geweigerd. Voorts leidt de rechtbank uit de datum op de sticker op de envelop niet af dat de brief van 27 februari 2013 is geantedateerd. Ook deze brief wordt daarom niet als productie geweigerd.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] houdt zich bezig met de exploitatie van een mode-atelier. Zij heeft in 2011 een voormalige boerderij aan de [adres 1] te [woonplaats 3] gekocht, met de bedoeling deze ingrijpend te verbouwen en geschikt te maken als bedrijfspand. Eigenaar en bestuurder van [eiseres] is J.M.C. [eigenaar en bestuurder van eiseres] (hierna: [eigenaar en bestuurder van eiseres] ).

2.2.

[gedaagde] is architect en bouwtechnoloog. Hij is enig aandeelhouder en bestuurder van [gedaagde sub 2] , die op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder is van [gedaagde sub 3] . [gedaagde sub 2] was ook enig aandeelhouder en bestuurder van [betrokken partij] (verder: [betrokken partij] ), welke vennootschap op 26 maart 2013 failliet is verklaard (zie rechtsoverweging 2.18).

2.3.

Op 28 november 2011 heeft [eiseres] aan [gedaagde sub 3] opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Uit de opdrachtbevestiging wordt geciteerd:

Korte werkomschrijving:

Het ontwerpen en begeleiden van een bouwplan voor de realisatie van een modeatelier in een voormalige boerderij.

Honorarium: - op basis van regie en conform tarieven tabel

excl. verschotten & evt. kosten constructeur.

(...)

Projectcondities: - Algemene voorwaarden: als bijlage DNR 2005 BNA

(...)

- Werkzaamhedenstaat WS.588.1101

(...)

De bovenvermelde documenten zijn onlosmakelijk verbonden met deze opdrachtbevestiging. (...)

2.4.

In de werkomschrijving WS.588.1101 worden werkzaamheden opgesomd die tot de opdracht van [gedaagde sub 3] behoren, verdeeld in tien ‘borgplanfasen’. Bij de achtste en negende daarvan staat:

8. Bouw voorbereiden

Bestek uitvoeringsgereed maken

We gaan het bouwtraject voorbereiden. Tijd om de bestektekeningen uit te werken en voor de bouwplaats gereed te maken. Ook stellen we de exacte maatvoering op en maken we extra detailtekeningen van specifieke producten of situaties.

In overleg met de uitvoerende partijen worden werktekeningen opgesteld. Alle stukken worden onderling gecontroleerd, zodat er geen problemen ontstaan tijdens de bouw. Zonodig maken we tijdens het bouwproces nog aanvullende tekeningen. Fase 8 verloopt gelijktijdig met fase 9.

Productie:

- Werktekeningen, kozijnstaten, maattekeningen.

- Vergaderingen met uitvoerende partijen

9. Bouwen

De bouw van start tot finish.

We gaan bouwen.

Optie 1 Bouwen met een traditionele aanpak

(...)

Optie 2 Bouwen met [betrokken partij]

U hebt gekozen voor uitvoering door [betrokken partij] , waarbij we uw project met onze eigen, gerenommeerde bouwpartners uitvoeren. Onze rol op de bouwplaats is nu veel groter. Naast bovenstaande werkzaamheden zorgt [betrokken partij] daadwerkelijk voor directe aansturing op de bouw. Ook regelt [betrokken partij] de complete financiële administratie, planning en kwaliteitscontrole. Bovendien vertegenwoordigt [betrokken partij] u als opdrachtgever en verdedigt daarbij altijd úw belangen. Aan het eind van het traject wordt het gebouw opgeleverd en vindt de financiële eindverantwoording plaats. Revisietekeningen en handleidingen worden overgedragen.

Productie:

- voortgangsrapportages, bouwvergaderingen, gespreksverslagen, documentatie, opleverrapporten, productiecontrole

(...)

2.5.

Uit DNR 2005 wordt geciteerd:

Artikel 11

Algemene verplichtingen van de adviseur

(...)

5

De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. De adviseur verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids) voorschriften of –beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de adviseur ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

(...)

Artikel 24

Opzegging van de opdracht zonder grond

Partijen hebben ieder het recht de opdracht zonder grond op te zeggen.

Artikel 25

Gronden voor opzegging van de opdracht

Gronden voor opzegging van de opdracht zijn:

(...)

- toerekenbaar tekortkomen;

(...)

Artikel 35

Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

1

Heeft de adviseur de opdracht zonder grond opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de adviseur naar de stand van de werkzaamheden te betalen:

(...)

2

De betalingsverplichting van de opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 1 strekt niet verder dan voorzover de werkzaamheden en de daar genoemde kosten voor de opdrachtgever van nut (kunnen) zijn.

3

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de adviseur te betalen.

4

Leidt het bepaalde in lid 3 tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 36

Auteursrecht na opzegging zonder grond door de adviseur

1

Heeft de adviseur de opdracht zonder grond opgezegd, dan heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de adviseur zich daartegen verzetten.

2

De opdrachtgever is in dat geval geen vergoeding voor het auteursrecht van de adviseur verschuldigd.

3

Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van de adviseur overigens onverlet.

Artikel 42

Auteursrecht na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

1

Heeft de adviseur opgezegd op een grond die bij de opdrachtgever is gelegen, dan mag de opdrachtgever het advies van de adviseur slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de adviseur.

2

Aan zijn toestemming kan de adviseur voorwaarden verbinden, waaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.

3

De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4

Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van de adviseur overigens onverlet.

Artikel 45

Eigendom van documenten

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

Artikel 46

Auteursrecht van de adviseur

1

De adviseur, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp (...)

Artikel 47

De uitvoering van het object

1

De opdrachtgever is verplicht het object overeenkomstig het advies en de kenbare bedoelingen van de adviseur uit te (laten) voeren en wijkt daarvan niet af dan na overleg met de adviseur. (...)

Artikel 56

Betaling van advieskosten

(...)

3

De declaratie van de adviseur is gespecificeerd en wordt op verzoek van de opdrachtgever van de nodige bewijsstukken voorzien.

(...)

2.6.

[eiseres] heeft de uitvoering van de bouwwerkzaamheden opgedragen aan [betrokken partij] volgens optie 2 uit fase 9 (‘Bouwen’) als genoemd in de opdrachtbevestiging van [gedaagde sub 3] . Daartoe hebben [betrokken partij] (als ‘dienstverlener’) en [eiseres] (als ‘opdrachtgever’) op 22 januari 2012 een overeenkomst van opdracht en volmachtverlening gesloten. Uit die overeenkomst wordt geciteerd:

De ondergetekenden:

(...)

Nemen in aanmerking:

a. opdrachtgever wenst een renovatie en verbouwing van de hofstede boerderij aan de [adres 1] te [woonplaats 3] te realiseren ten behoeve van de vestiging van een confectie bedrijf.

(...)

Partijen komen overeen:

Artikel 1. Doel van de overeenkomst

1. Opdrachtgever draagt hierbij aan dienstverlener op en dienstverlener verklaart deze opdracht te aanvaarden de volgende directiewerkzaamheden zoals nader omschreven in Bijlage 1.

2. Opdrachtgever verleent hierbij een volmacht aan dienstverlener om die rechtshandelingen te verrichten die naar het oordeel van dienstverlener noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door dienstverlener te verrichten directiewerkzaamheden. De omvang van de volmacht is nader vastgelegd in artikel 3 van deze overeenkomst.

Artikel 2. Algemene Voorwaarden

1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005), behoudend voor zover daarvan in deze overeenkomst expliciet is afgeweken.

(...)

Artikel 3. Inhoud van de opdracht en de volmachtverlening

1. Opdrachtgever verleent hierbij aan dienstverlener volmacht om namens opdrachtgever jegens derden waaronder de bouwpartners rechtshandelingen te verrichten.

2. De volmacht beperkt zich tot die rechtshandelingen die naar het oordeel van dienstverlener noodzakelijk zijn om de onderhavige opdracht te voltooien, waaronder, maar niet uitsluitend, het goedkeuren van de facturen van de door opdrachtgever voor de uitvoering van het onderhavige werk in te schakelen aannemer, het uitbetalen van die facturen van de in artikel 4 bedoelde projectrekening, het goedkeuren en/of afkeuren van het werk tijdens de oplevering, het verstrekken van meerwerkopdrachten en het onderhandelen over de prijs van eventuele bestekswijzigingen en het overeenkomen van die prijs met de bouwpartners.

Artikel 4. De projectrekening / depot

1. Dienstverlener zal ten behoeve van de betalingen aan derden waaronder de door de opdrachtgever in te schakelen bouwpartners ten behoeve van het onderhavige project, bij haar huisbankier een aparte rekening, hierna aangeduid als “projectrekening”, openen.

2. Opdrachtgever verplicht zich de begrote projectkosten conform een door dienstverlener op te stellen betalingsschema, dat als Bijlage 2 aan deze overeenkomst zal worden gehecht, op de projectrekening te storten.

(...)

6. Dienstverlener verplicht zich een inzichtelijke financiële administratie te voeren en opdrachtgever regelmatig een overzicht van de gedane betalingen en het saldo op de projectrekening te verschaffen.

Artikel 5. Beëindiging opdracht en de volmachtverlening

1. Opdrachtgever mag de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

2. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer er sprake is van gewichtige redenen.

3. Eventuele op het moment van opzegging nog openstaande declaraties of later uitgebrachte declaraties van derden, waaronder de bouwpartners, dienen in dat geval zonder tussenkomst van dienstverlener rechtstreekse door opdrachtgever te worden voldaan.

(...)

Artikel 7. Honorarium

De vaste vergoeding voor de werkzaamheden van dienstverlener door opdrachtgever bedraagt het in artikel 7.1 vermelde percentage van de uiteindelijke totale definitieve projectsom terzake van de genoemde bouwwerkzaamheden. In voorkomende gevallen kunnen voor dienstverlener aanvullende vergoedingen ontstaan door kredietbeperkingen, kwantum- en/of betalingskortingen en onderhandelingsresultaten met derden.

(...)

Indien er rechtstreeks bouwmaterialen worden ingekocht bij een groothandel en/of toeleverancier dan kunnen er aanvullende kosten berekend worden voor de administratieve afhandeling. Het is mogelijk dat deze bestellingen gecombineerd worden voor diverse projecten om zo extra inkoopvoordelen te bereiken. Er zal in die situatie een interne Proforma factuur (PRO-factuur) gemaakt worden met een 10% toeslag voor de administratieve afhandeling. De betalingen aan de toeleverancier vinden plaatsen vanaf de centrale betaalrekening van dienstverlener doormiddel van automatische incasso’s. Vanuit de projectrekeningen vinden dan storten naar die centrale betaalrekening plaats.

Het declaratie- en betaalschema luiden als volgt:

Zodra een storting is gedaan op de projectrekening dan wel een rechtstreekse betaling heeft plaatsgevonden aan een uitvoerende zal het daarover verschuldigde percentage gelijk aan het in artikel 7.1 vermelde percentage over het gestorte en/of betaalde bedrag worden gedeclareerd door dienstverlener en worden voldaan vanuit de projectrekening. De opdrachtgever wordt hierover bericht door middel van een toegezonden declaratie.

Artikel 7.1 Tarieven en BTW

Honorarium (excl. BTW): 10% van de definitieve bouwkosten exclusief de BTW. Het uurtarief (regietarief) voor werkzaamheden buiten de oorspronkelijke opdracht: € 68.07 excl. BTW. Op alle declaraties zal de verschuldigde BTW 19% worden bijgeboekt.

2.7.

Op 15 februari 2012 is [betrokken partij] met het werk begonnen.

2.8.

In of omstreeks oktober 2012 heeft [eiseres] aan [gedaagde sub 3] mondeling opdracht gegeven om een bijgebouw te ontwerpen en te tekenen. Op deze opdracht is DNR 2005 van toepassing.

2.9.

Op 30 december 2012 heeft een eerste oplevering van het pand (het hoofdgebouw) plaatsgevonden.

2.10.

Per 1 januari 2013 heeft [eiseres] het pand betrokken. Er moesten toen nog werkzaamheden worden verricht.

2.11.

Op 31 januari 2013 heeft [eigenaar en bestuurder van eiseres] aan [gedaagde] onder meer gemaild:

(...) Wanneer krijg ik de up date over financiële status, zoals vrijdag besproken? (...)

2.12.

Op 2 februari 2013 heeft [eigenaar en bestuurder van eiseres] aan [gedaagde] onder meer gemaild:

(...) Welke factuur betreffende tekenwerk heeft betrekking op de loods? (...)

2.13.

Op 26 februari 2013 heeft de laatste oplevering van het pand plaatsgevonden.

2.14.

[eiseres] heeft aan [betrokken partij] en [gedaagde sub 3] een aangetekende brief gestuurd, gedateerd 27 februari 2013. Op de envelop is door de postbezorger een sticker geplakt waarop (kennelijk) staat ‘retour afzender’ en waarop is aangekruist ‘geweigerd’. Op de sticker staat ook de datum 6 maart 2013. Uit de brief wordt geciteerd:

(...)

Ik heb recentelijk diverse pogingen ondernomen om je persoonlijk te ontmoeten maar, je hebt diverse mogelijkheden onbenut gelaten om een afspraak doorgang te laten vinden. Vandaar dat wij ons ongenoegen, in deze aangetekende brief, verwoorden.

1.

Wij hebben in diverse besprekingen en emails (...) aangegeven dat de deadline van 15.12.2012 niet gerealiseerd is (...)

2.

Door Bizniz confectie BV zijn een aantal werkzaamheden bovenmatig c.q. ten onrechte betaald. (...)

3.

Wij hebben met [betrokken partij] BV een overeenkomst gesloten met 10% honorarium. In de praktijk blijkt dat U deze afspraak schendt (...)

4.

De facturen betreffende “Douwe Routers” zijn ten onrechte ten laste gebracht van de projectrekening (...)

5.

(...)

6.

(...) Wij stellen dan ook vast dat het vertrouwen, wat wij in U hadden bij het aangaan van de overeenkomst, in zeer ruime mate is geschonden, door Uw financiële ‘creatieve’ werkwijze. Wij eisen dan ook opheldering en kopie facturen van de uitgave welke betrekking hebben op het project PR 588.1101.

De openstaande facturen van [betrokken partij] BV en [betrokken partij] Architecten en ingenieurs BV worden niet voldaan, totdat er door U duidelijkheid is geschept over de werkelijke kosten van de verbouwing aan de [adres 1] , te [woonplaats 3] .

2.15.

Op 28 februari 2013 heeft [gedaagde] aan [eigenaar en bestuurder van eiseres] een e-mail gestuurd met het onderwerp: ‘stopzetting opdracht [betrokken partij] Architecten en [betrokken partij] ’. Die e-mail luidt:

(...)

Tot mijn grote teleurstelling heb ik vandaag, na herhaaldelijke betalingsverzoeken, moeten besluiten wegens het uitblijven van de diverse betalingen, de overeenkomst van [betrokken partij] op te zeggen en de regiewerkzaamheden van [betrokken partij] Architecten stop te zetten. Er zullen vanaf heden geen werkzaamheden meer worden verricht binnen dit project.

De reeds gemaakte diverse kosten aan derden t.b.v. de advies- en uitvoeringswerkzaamheden zullen worden overlegd en verrekend.

Dit heeft diverse consequenties voor het verdere verloop en de afhandeling van het project en hierover volgt nog een afzonderlijk schrijven zodra we alle recent ontvangen stukken hebben verwerkt. We streven ernaar dit zo spoedig mogelijk te doen.

Hoewel ik teleurgesteld ben over deze afloop zullen we ons in blijven zetten voor een correcte administratieve afhandeling.

Als bijlage bij deze e-mail zijn twee brieven gevoegd, een van [gedaagde sub 3] en een van [betrokken partij] . Uit de brief van [gedaagde sub 3] wordt geciteerd:

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat er ondanks diverse herinneringen de openstaande declaraties zonder opgave van redenen tot op vandaag 28 februari 2013 niet zijn voldaan.

Ik heb besloten conform de DNR 2005 onze werkzaamheden voor Bizniz Confectie BV per vandaag te beëindigen. De openstaande declaraties blijven onverminderd van kracht en ik zie alsnog de betaling daarvan graag tegemoet. (...)

Uit de brief van [betrokken partij] wordt geciteerd:

(...) Overeenkomstig artikel 5.2 van de door u op 22-10-2012 ondertekende overeenkomst van opdracht- en volmachtverlening zegt [betrokken partij] BV per vandaag deze overeenkomst op. Er is sprake van gewichtige redenen op het moment dat de financiële verplichtingen door de opdrachtgever niet worden nagekomen. (...)

2.16.

Bij brief van 18 maart 2013 van zijn toenmalige raadsman mr. D.D. Senders (ARAG Rechtsbijstand) heeft [eiseres] [gedaagde sub 3] en [gedaagde] aangesproken op tekortkomingen en onrechtmatige handelingen en hen in de gelegenheid gesteld deze binnen drie dagen na dagtekening ongedaan te maken, bij gebreke waarvan [eiseres] haar rechten heeft voorbehouden. [gedaagde sub 3] en [gedaagde] hebben daar niet aan voldaan.

2.17.

Op 18 maart 2013 hebben [eigenaar en bestuurder van eiseres] en [eiseres] een klacht ingediend tegen [gedaagde] bij het College van Toezicht BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Het College heeft bij uitspraak van 20 november 2013 (verzonden 9 januari 2014) de klachten deels gegrond verklaard en aan [gedaagde] de maatregel van berisping opgelegd. Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld bij de Raad van Beroep BNA. Bij uitspraak van 12 december 2014 heeft de Raad de uitspraak van het College bekrachtigd.

2.18.

Bij vonnis van 26 maart 2013 van deze rechtbank is [betrokken partij] op eigen verzoek failliet verklaard met benoeming van mr. T. van der Meeren als curator.

2.19.

Uit een brief van 10 oktober 2013 van [gedaagde sub 3] aan [eiseres] wordt geciteerd:

U hebt [betrokken partij] Architecten & Ingenieurs B.V. (hierna: “ [betrokken partij] AI”) in 2011 opdracht gegeven tot het ontwerp van een bouwplan voor een modeatelier in een voormalige boerderij, en tot het begeleiden van de realisatie van dat bouwplan. Daarnaast hebt u [betrokken partij] opdracht gegeven tot het voeren van directiewerkzaamheden bij dat bouwproces. Deze opdrachten hebt u begin 2013 beëindigd voordat het bijgebouw uit het bouwplan was voltooid.

In de afgelopen week heb ik vastgesteld dat het bijgebouw gerealiseerd is. Ik heb mij verbaasd over de grootte en vorm.

Bij navraag bij de gemeente blijkt dat u het gebouw veranderd heeft zonder mijn toestemming. Daarnaast blijkt dat de firma ABC Beers onze tekeningen heeft gebruikt voor de productie van nieuwe tekeningen t.b.v. vergunningaanvraag en bouw. Bovendien zijn er meerdere aspecten van de gebouwen in afwijking van het ontwerp gerealiseerd.

Deze handelwijze vormt een regelrechte inbreuk op het auteursrecht van [betrokken partij] AI en mijn persoonlijkheidsrechten als architect.

(...)

Het door dan wel voor u gerealiseerde gebouw is een nabootsing van het gebouw zoals ik dat ontwerpen heb, dan wel bewerking in gewijzigde vorm van het gebouw dat gerealiseerd zou worden met mijn bouwtekeningen. (...)

Ik heb geconstateerd dat daarnaast op diverse punten van mijn ontwerp is afgeweken, zonder dat ik daarvoor toestemming heb verleend of daarvan vooraf op de hoogte ben gesteld. Belangrijkste punten waarop wordt afgeweken zijn de illegaal geplaatste kapellen, de gewijzigde gevelindeling, foutieve uitvoering raamdorpels, smetrand, corridor, ook is de interne maatvoering, gevelindeling en constructie aangepast. Dat is – naast de hierboven genoemde inbreuk – een schending van de aan mij als architect en feitelijk maker toekomende persoonlijkheidsrechten uit artikel 25 Auteurswet.

(...)

Gelet op het bovenstaande verzoek en zo nodig sommeer ik u om mij binnen twee weken na heden te bevestigen dat u:

1. met onmiddellijke ingang staakt en gestaakt zal houden iedere verdere inbreuk op de aan [betrokken partij] AI en/of mij toekomende auteursrechten en persoonlijkheidsrechten;

2. met onmiddellijke ingang staakt en gestaakt zal houden de verveelvoudiging of openbaar making van het ontwerp voor het gebouw, meer in het bijzonder om het ontwerp van [betrokken partij] AI en mij te realiseren in een bouwwerk of dit ontwerp anderszins te gebruiken;

3. met onmiddellijke ingang elke handeling staakt en gestaakt zal houden die een aantasting of wijziging in de zin van artikel 25 Auteurswet van het ontwerp van mij voor [eiseres] . tot gevolg heeft, meer in het bijzonder om een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door mij voor [eiseres] . is ontworpen;

4. onmiddellijk alle in uw bezit zijnde tekeningen en andere roerende zaken waarin mijn ontwerp voor [eiseres] . is vervat aan mij te [adres 2] te [woonplaats 1] per post te zenden.

Als u niet tijdig aan bovengenoemde sommaties voldoet, zal ik genoodzaakt zijn nadere rechtsmaatregelen te nemen (...)

2.20.

Op 7/10 oktober 2013 heeft [gedaagde sub 3] een rapport opgesteld over afwijkingen tussen het in eigen beheer uitgevoerde plan en het ontwerp van [gedaagde sub 3] en [gedaagde] . Uit dat rapport, voorzien van tekeningen van het ontwerp en foto’s van het uitgevoerde plan, wordt geciteerd:

(...)

3 Bijgebouw

3 Het geschil en de beoordeling in conventie

4 Het geschil en de beoordeling in reconventie

5 De beslissing