Home

Rechtbank Breda, 21-07-2011, BT6814, 653678 ov 11-1572a

Rechtbank Breda, 21-07-2011, BT6814, 653678 ov 11-1572a

Gegevens

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
21 juli 2011
Datum publicatie
6 oktober 2011
ECLI
ECLI:NL:RBBRE:2011:BT6814
Zaaknummer
653678 ov 11-1572a

Inhoudsindicatie

In tussenbeschikking verzoek tot horen betrokkene door kantonrechter te Groenlo dit in verband met woonplaats betrokkene.

Problematiek van het niet beschikbaar zijn van medische informatie mede in verband met de weigering van betrokkene om medewerking te verlenen aan het instellen en het uitvoeren van een beschermende maatregel.

Betrokkene isoleert zich volledig van buitenwereld. Zorg kinderen over welzijn moeder.

Kantonrechter ziet voldoende gronden om onderbewindstelling om te zetten in curatele met benoeming van zoon (huidig bewindvoerder) tot curator.

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer: 653678 OV VERZ 11-1572

tussenbeschikking d.d. 21 juli 2011 op een verzoek tot wijziging van een onderbewindstelling in een ondercuratelestelling

ingediend door

[verzoeker], wonende te [adres],

hierna te noemen verzoeker,

inzake:

[betrokkene], geboren op [datum],

wonende te [adres],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 24 maart 2011 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek met bijlagen;

b. de beschikking van de kantonrechter te Groenlo, van 27 juni 1991, met alle daarin vermelde stukken;

c. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene en de hierna te benoemen curator;

d. de bereidverklaring van de te benoemen curator;

e. de akkoordverklaring van de zoon van betrokkene;

f. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter zitting op 20 juli 2011.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot wijziging van de onderbewindstelling in een ondercuratelestelling over betrokkene.

3. De beoordeling

3.1 Bij voormelde beschikking d.d. 27 juni 1991 heeft door de kantonrechter te Groenlo een bewind ingesteld over bank- en girorekeningen welke op dat moment op naam stonden en te eniger tijd op naam van rechthebbende (thans betrokkene) zouden komen te staan.

3.2 In verband met de woonplaats van de bewindvoerder (thans verzoeker) heeft de kantonrechter te Bergen op Zoom sinds 2003 het toezicht uitgeoefend over de wijze van uitvoering van dit (beperkte) beschermingsbewind.

3.3 In bovengenoemde instellingsbeschikking staat vermeld: “dat de rechthebbende als gevolg van (zijn) haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn (haar) vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.” Met deze omschrijving blijft onduidelijk wat er precies aan de hand was/is.

3.4 Deze onduidelijkheid klemt te meer nu in bovengenoemd verzoekschrift ook geen melding wordt gemaakt van de gronden voor onderbewindstelling in het verleden, alsmede van de gronden om dit (beperkte) beschermingsbewind nu om te zetten in een ondercuratelestelling.

3.5 Tijdens de mondelinge behandeling van 20 juli 2011 bleek betrokkene -hoewel deugdelijk opgeroepen- niet te zijn verschenen. Betrokkene heeft ook niet op een andere wijze gereageerd op de aan haar toegezonden oproepbrief.

3.6 Verzoeker verklaart desgevraagd ter zitting hierover dat het hem niet verbaast dat zijn moeder (betrokkene) niet ter zitting is verschenen. Zij ziet volgens hem de noodzaak hiervan niet in.

3.7 Wat betreft het ontbreken van medische informatie met betrekking tot betrokkene verklaart verzoeker het navolgende. Zijn moeder is volgens hem al sinds 1980 het spoor bijster. Er ligt voor zover hij weet echter niets vast op dit punt. Zij woont nog steeds zelfstandig in een huurwoning. Wel volledig geïsoleerd. Zij sluit zich af van de buitenwereld. Zij staat ook niet onder behandeling van een arts en heeft ook geen medicatie. Wel is er enige tijd geleden sprake geweest van een incident waarbij de politie en de GGZ betrokken zijn geweest. Zijn moeder bleek -voor zover hij weet- toen ernstig in de war maar detailinformatie ontbreekt. Zijn moeder is zelf ervan overtuigd dat haar niets mankeert. Zij hoort al jarenlang stemmen, isoleert zich, maar een medische diagnose met betrekking tot haar persoon is nooit gesteld. Zij bleek ook niet verzekerd te zijn voor ziektekosten.

Onlangs is hij gebeld door zijn broer omdat deze geen (telefonisch) contact kon krijgen met zijn moeder. Hij is toen zelf naar [adres] (woonplaats van betrokkene) gegaan en toen bleek dat zijn moeder ziek op bed lag. Beide broers (woonachtig in respectievelijk [woonplaats] en [woonplaats]) zeggen geen grip te hebben op de situatie rond hun moeder.

Verzoeker deelt nog mede dat een broer van betrokkene een psychiatrisch verleden kent.

De familie van zijn moeder is van Indische afkomst. Zijn moeder is zelf ook in Soerabaja (voormalig Nederlands Indië) geboren. Ook administratief gezien gaan allerlei zaken fout.

Er ligt inmiddels een loonbeslag op de AOW-uitkering van betrokkene. Onduidelijk is wat er nog allemaal aan de hand is op dit punt. Verzoeker en zijn broer vrezen dat het binnen niet al te lange tijd echt “fout zal gaan” met hun moeder. Om die reden verzoeken zij om instelling van curatele teneinde ernstige gevolgen te voorkomen.

3.8 De kantonrechter heeft ter zitting aan verzoeker medegedeeld, dat alvorens hij kan beslissen in deze zaak behoefte heeft aan nadere informatie over de persoon van betrokkene. Gebruikelijk is ook dat in het kader van dit soort verzoekschriftprocedures betrokkene zelf wordt gehoord.

3.9 Nu betrokkene te ver verwijderd woont, zal de kantonrechter het verhoor opdragen aan zijn collega-kantonrechter van de woonplaats van betrokkene. Nu betrokkene woonachtig is in [adres] zal de kantonrechter dit rogatoire verzoek richten aan de kantonrechter te Groenlo (Postadres: Rechtbank Zutphen. Sector Kanton Oost-Gelre, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen, zittingslocatie: Maliebaan 8, 7141 GC Groenlo).

3.10 Verzoeker heeft kenbaar gemaakt dat hij bij dit verhoor aanwezig wenst te zijn.

Op deze wijze kan ook worden voorkomen, dat de kantonrechter te Groenlo bij een bezoek op het huisadres van betrokkene mogelijk niet binnen wordt gelaten c.q. voor een gesloten deur komt te staan.

3.11 In afwachting van de ontvangst van het proces-verbaal van verhoor in het kader van het rogatoir verzoek houdt de kantonrechter iedere verdere beslissing aan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

draagt de kantonrechter te Groenlo op en/of verzoekt deze om betrokkene te horen betreffende het bij de kantonrechter te Bergen op Zoom ingediende verzoek tot wijziging van het bestaande beschermingsbewind in curatele en dit gehoor vast te leggen in een proces-verbaal van gehoor;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 juli 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: