Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 24-10-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:258, Cur2018001142

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 24-10-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:258, Cur2018001142

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
24 oktober 2018
Datum publicatie
29 oktober 2018
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2018:258
Zaaknummer
Cur2018001142

Inhoudsindicatie

Afgifte bescheiden na bewijsbeslag. Het resultaat van de digitale selectie moet worden ontdaan van bijvangst.

Uitspraak

VONNIS

in de zaak van:

1. HET LAND CURAÇAO (‘het Land’),

en

2. REFINERIA DI KÒRSOU N.V. (‘RdK’),

beide te Curaçao,

eisers,

gemachtigden: mrs. C.A.D. Jänsch en W. Princée,

tegen

[GEDAAGDE],

te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigden: mrs. E. Kleist en S.S.J. Vierbergen.

1 Het verdere procesverloop

1.1

Bij het vonnis van 31 mei 2018 is onder meer beslist dat de deurwaarder, bij gebreke van overeenstemming over de selectie van de Beslagen Gegevens, voorafgaand aan de afgifte de goedkeuring van de rechter behoeft voor de selectie van de Beslagen Gegevens.

1.2

Bij e-mailbericht van 26 juni 2018 heeft de rechter de deurwaarder een handgeschreven aangepaste en voor akkoord geparafeerde lijst van zoektermen doen toekomen, met de toevoeging dat de deurwaarder in geval van onduidelijkheden contact kan opnemen met de rechter.

1.3

Bij e-mail van 14 oktober 2018 heeft mr. Kleist kritische opmerkingen geplaatst bij de het selectieproces. Mr. Jänsch heeft daarop gereageerd, waarna de rechter enige vragen en later nadere vragen heeft voorgelegd aan ICT-deskundige Van der Werff. Mrs. Kleist en Jänsch hebben hier vervolgens weer op gereageerd.

1.4

Alle e-mails zijn in kopie naar de gemachtigden van partijen, de ICT-deskundige en de deurwaarder gestuurd.

2 de verdere beoordeling

2.1

De gevoerde correspondentie heeft betrekking op de uitvoering van de onder 5.3 van het vonnis van 31 mei 2018 gegeven beslissing over de selectie van de Beslagen Bescheiden, waartoe in die beslissing en in de e-mail van de rechter van 26 juni 2018 de ruimte is gegeven. De omstandigheid dat hoger beroep is ingesteld, staat daaraan niet in de weg, nu ook de betreffende beslissing 5.3 uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

2.2

Zoals in het vonnis van 31 mei 2018 is benadrukt, gaat het in deze zaak uitsluitend om gegevens over het project en het MDPT, staat de vertrouwelijkheid van de andere gegevens en het belang van de waarborging daarvan niet ter discussie en zal die vertrouwelijkheid ook bij de afwikkeling van het beslag voorop moeten staan. Met de te nemen beslissingen is beoogd daarin te voorzien.

2.3

Uit de door de deskundige gegeven toelichting volgt dat de geautomatiseerde selectie heeft plaatsgevonden conform de zoektermenlijst van 26 juni 2018.

2.4

Aannemelijk is echter geworden dat sprake is van onbedoelde bijvangst: treffers die weliswaar aan de ingevoerde zoektermen voldoen, maar die geen betrekking hebben op het project of het MDPT. Het feit dat de top 3 van de zoektermen wordt gevormd door de zoektermen “DD”, “Du” en “Lu” (die staan voor “Due Diligence” en bestanddelen van achternamen van personen) duidt erop dat deze termen veel meer treffers hebben opgeleverd dan relevant is voor deze zaak. Die bijvangst behoort niet tot de Beslagen Bescheiden en het is zaak dat die bijvangst, door een nadere filtering (geautomatiseerd of handmatig), uit de initiële treffers wordt gehaald. Het is niet de bedoeling dat dit wordt overgelaten aan (de onderzoekers van) eisers: het uitfilteren van bijvangst behoort tot de selectie van de Beslagen Bescheiden. Alleen de Beslagen Bescheiden zijn voor (de onderzoekers van) eisers bestemd.

2.5

Partijen, de deurwaarder en de ICT-deskundige zullen zich kunnen beraden over de vraag hoe de (nadere) selectie zodanig (en onder geheimhouding) kan plaatsvinden dat uitsluitend treffers resteren die betrekking hebben op het project of het MDPT. Als dat (technisch of handmatig) niet doenlijk is, zullen er wellicht zoektermen moeten vervallen. Partijen zullen de deurwaarder en de ICT-deskundige binnen veertien dagen na heden voorstellen kunnen doen om tot een nadere selectie te komen. Bij vragen of geschilpunten kunnen de deurwaarder en de ICT-deskundige zich weer per e-mail tot de rechter wenden.

3 Beslissing

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

3.1

bepaalt dat de selectie van de Beslagen Gegevens dient plaats te vinden aan de hand van de bij het e-mailbericht van de rechter aan de deurwaarder van 26 juni 2018 gevoegde lijst van zoektermen;

3.2

bepaalt dat partijen binnen veertien dagen na heden suggesties aan de deurwaarder en de ICT-deskundige kunnen doen om de na de reeds uitgevoerde geautomatiseerde selectie verkregen resultaten te ontdoen van bijvangst;

3.3

bepaalt dat de deurwaarder en de ICT-deskundige zich bij eventuele nadere vragen of geschilpunten per e-mail tot de rechter kunnen wenden;

3.4

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2018.