Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-10-2021, ECLI:NL:OGEAA:2021:520, AUA201904466

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-10-2021, ECLI:NL:OGEAA:2021:520, AUA201904466

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
6 oktober 2021
Datum publicatie
11 november 2021
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2021:520
Zaaknummer
AUA201904466

Inhoudsindicatie

Civiel, overeenkomst van opdracht, onrechtmatig, risico-aansprakelijk, schade.

Uitspraak

Vonnis van 6 oktober 2021

Behorend bij AUA201904466

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [Eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. R.J. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

S.E.L. MADURO & SONS (Aruba) N.V.,

te Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Maduro,

gemachtigde: mr. J. Saade.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het inleidend verzoekschrift d.d. 27 december 2019;

-

de conclusie van antwoord d.d. 27 mei 2020;

-

de conclusie van repliek d.d. 24 juni 2020;

-

de conclusie van dupliek d.d. 30 september 2020 tevens verzoek om pleidooi;

-

de akte uitlating producties d.d. 28 oktober 2020.

1.2

Maduro heeft na de conclusiewisseling desgevraagd aan de griffie medegedeeld geen pleidooi meer te wensen. Vonnis is vervolgens bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

Eiseres] heeft eind 2015 vier zogenaamde prefab woningen in China besteld en deze van China naar Aruba laten verschepen. De woningen dienden na aankomst in Aruba te worden gemonteerd. In de factuur van de leverancier (cva, prod. 2) is vermeld dat de woningen US$ 2.500,00 per stuk kostten. Tegelijk met de wooneenheden zijn er nog andere losse goederen besteld, die samen met de wooneenheden aan [eiseres] werden geleverd.

2.2 [

Eiseres] is met Maduro overeengekomen dat Maduro na aankomst van de container in de haven van Aruba de inklaring van de goederen bij de douane zou verzorgen en vervolgens het transport van de goederen van de haven naar een perceel te [plaats].

2.3

Na aankomst van de container in Aruba op 1 februari 2016, heeft de douane op 6 februari 2016 de goederen in de container ingeklaard. Tijdens de werkzaamheden door de douane in verband met de inklaring, dienden de wandpanelen van de prefab woon-eenheden uit de container te worden gehaald, zodat de douane de overige inhoud van de container goed kon inventariseren. Nadat de panelen door Maduro buiten de container waren geplaatst, zijn deze omgevallen. Daarbij zijn een aantal panelen beschadigd.

2.4

Door Maduro is terstond na het ongeval [deskundige 1] (hierna te noemen: [deskundige 1]) ingeschakeld om het bedrag van de schade aan de panelen te begroten. In zijn rapport van 8 april 2016 begroot [deskundige] de kosten van herstel van de panelen en vervanging van gebroken ramen op een totaalbedrag van Afl. 4.827,22 (verzoekschrift, prod. 2 en cva, prod. 2).

2.5

In een offerte van 23 mei 2016 van I.C.R. Services aan [eiseres], biedt I.C.R. Services aan om de panelen te herstellen voor Afl. 58.291,20.

2.6 [

Eiseres] heeft de schade laten begroten door de heer [deskundige 2]. Deze concludeert in zijn rapport van 8 januari 2017 (verzoekschrift, prod. 3):

“Het bovenstaande in acht nemende kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde geprefabriceerde panelen na de val niet meer naar hun oorspronkelijke staat zullen kunnen worden gerepareerd en/of aangebracht en dat er gekozen zal moeten worden voor het bestellen van vier compleet nieuwe geprefabriceerde woningen.

Voor de bestelling van vier compleet nieuw geprefabriceerde woningen (…) wordt een bedrag van Awg. 55.000,= (…) geraamd.”

2.7

In een door dit gerecht in kort geding gewezen vonnis d.d. 5 oktober 2016 is Maduro veroordeeld om ter zake van door [eiseres] geleden schade een bedrag van Afl. 4.827,22 aan [eiseres] te vergoeden (verzoekschrift, prod. 8). In verband met de aansprakelijkheid van Maduro heeft de rechter in kort geding onder meer overwogen:

“4.1 Dat de constructie met acht wanden omgevallen is door een plotselinge windvlaag, zoals SEL Maduro betoogt, is in kort geding niet aannemelijk gemaakt.”

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Eiseres] verzoekt dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. a) voor recht verklaart dat Maduro tekort is geschoten in de overeenkomst van opdracht met [eiseres], althans dat zij jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gehandeld, en/of risico-aansprakelijk is voor de schade van [eiseres] op grond van artikel 6:170 BW;

b) Maduro veroordeelt om aan [eiseres] te betalen het bedrag van AWG 365.292,98;

c) Maduro te veroordelen tot vergoeding van de toekomstige schade van [eiseres], bestaande uit winstderving gerekend vanaf de datum van de indiening van dit verzoekschrift, althans vanaf 1 januari 2020, nader te bepalen bij staat;

d) de bedragen onder b) en onder c) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 februari 2016 tot de dag van de algehele voldoening;

e) althans een andere beslissing neemt die het gerecht billijk voorkomt;

f) met veroordeling van Maduro in de proceskosten.

3.2

Aan haar vordering legt [eiseres] het volgende ten grondslag. Bij het lossen van de panelen door Maduro uit de container zijn deze panelen door een fout van (de werknemers van) Maduro omgevallen en beschadigd. Maduro is hierdoor tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst en is gehouden om de schade die [eiseres] daardoor heeft geleden, te vergoeden. Deze schade bestaat uit vervangingskosten van de beschadigde panelen, gederfde winst omdat [eiseres] de prefab woningen niet heeft kunnen verhuren, alsmede uit onnodig extra gemaakte kosten voor transport en opslag. Deze posten bedragen in totaal AWG 365.292,98.

3.3

Maduro voert hiertegen verweer en stelt daartoe het volgende. Er is sprake van een gemengde overeenkomst van opdracht en vervoer. De schade is ontstaan tijdens het vervoer, zodat het geschil moet worden beoordeeld aan de hand van de toepasselijke regels van het vervoersrecht. Maduro heeft, gezien de aldus toepasselijke norm, de overeenkomst zorgvuldig uitgevoerd. Dat de panelen zijn omgevallen en er daardoor schade aan die panelen is ontstaan, is het gevolg van een onverwachte windvlaag en dus van overmacht. Maduro is om die reden niet tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst en is dus ook niet schadeplichtig. Voor zover Maduro wel aansprakelijk zou zijn voor de schade, heeft te gelden dat de afzonderlijke schadeposten door [eiseres] te hoog zijn begroot.

4 DE BEOORDELING

5 DE UITSPRAAK