Home

Hoge Raad, 18-01-2019, ECLI:NL:HR:2019:52, 16/05359

Hoge Raad, 18-01-2019, ECLI:NL:HR:2019:52, 16/05359

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18 januari 2019
Datum publicatie
18 januari 2019
ECLI
ECLI:NL:HR:2019:52
Zaaknummer
16/05359

Inhoudsindicatie

Notarieel tuchtrecht. Procesrecht. Herzieningsverzoek na oplegging tuchtmaatregel; hof heropent behandeling tuchtzaak in hoger beroep. Ontvankelijkheid cassatieberoep; uitsluiting van rechtsmiddelen tegen beslissingen in hoger beroep in notariële tuchtzaken (art. 94 lid 1 Wna). Samenhang met 15/03129 en 17/03575.

Uitspraak

18 januari 2019

Eerste Kamer

16/05359

EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. [verzoeker 1],wonende te [woonplaats],

2. [verzoekster 2],wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaten: aanvankelijk mr. D.M. de Knijff en mr. R.L. Bakels, thans mr. D.M. de Knijff,

t e g e n

[verweerder],wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als verzoekers en verweerder.

1 Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beslissing in de zaak 200.183.956/01 NOT van het gerechtshof Amsterdam van 6 september 2016.

De beslissing van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen de beslissing van het hof hebben verzoekers beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Verweerder heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De zaak is voor verweerder toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van verzoekers in hun cassatieberoep.

3 Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

-

i) Verweerder is op 15 juli 2012 gedefungeerd als notaris.

-

ii) Naar aanleiding van door verzoekers tegen verweerder ingediende klachten, heeft de kamer voor het notariaat in het ressort Amsterdam bij beslissing van 15 april 2014 verweerder opgelegd de maatregel van berisping en waarschuwing (meermalen).

-

iii) Het gerechtshof Amsterdam heeft in het hoger beroep bij beslissing van 12 mei 2015 aan verweerder de maatregel opgelegd van ontzetting uit het ambt met ingang van 18 mei 2015.

3.2.1

Verweerder heeft het gerechtshof Amsterdam verzocht de tuchtrechtelijke beslissing van 12 mei 2015 te herzien, omdat in het kader van de door verzoekers ingestelde civiele procedure feiten aan het licht zijn gekomen die, indien zij in de tuchtzaak bekend zouden zijn geweest, tot een andere beslissing hadden kunnen leiden.

3.2.2

Het hof heeft het herzieningsverzoek bij beslissing van 6 september 2016 gegrond verklaard en de behandeling van het hoger beroep van verweerder tegen de beslissing van de kamer van 15 april 2014 heropend.

3.3

Tegen deze beslissing van het hof hebben verzoekers cassatieberoep ingesteld.

3.4.1

Ingevolge art. 94 lid 1 Wna wordt de tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in eerste aanleg uitgeoefend door de kamers voor het notariaat en in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam. Tegen beslissingen van het gerechtshof is geen hogere voorziening toegelaten. Deze regel strekt zich uit tot alle beslissingen inhoudende tuchtrechtspraak over notarissen, zodat hij ook van toepassing is op beslissingen betreffende de herziening van in hoger beroep door het gerechtshof gewezen tuchtrechtelijke uitspraken.

3.4.2

Verzoekers kunnen daarom niet worden gevolgd in hun betoog dat de regel van art. 94 lid 1 Wna bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep buiten aanmerking moet blijven. Op de gronden die zijn vermeld in de onderdelen 3.9 tot en met 3.11 van de conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal brengt deze bepaling mee dat verzoekers in hun beroep niet kunnen worden ontvangen.

4 Beslissing