Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-01-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:101, 21/00060

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-01-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:101, 21/00060

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
4 januari 2022
Datum publicatie
14 januari 2022
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:101
Formele relaties
Zaaknummer
21/00060

Inhoudsindicatie

IB/PVV. Specifieke zorgkosten.

Uitspraak

locatie Leeuwarden

nummer 21/00060

uitspraakdatum: 4 januari 2022

Uitspraak van de zeventiende enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[belanghebbende] te [woonplaats] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 9 december 2020, nummer LEE 19/3745, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Arnhem (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Aan belanghebbende is voor het jaar 2017 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 27.006. Bij beschikking is belastingrente vergoed.

1.2.

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd, de aanslag verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 26.976, de belastingrente dienovereenkomstig verminderd en de Inspecteur gelast het griffierecht te vergoeden.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De Inspecteur heeft verweer gevoerd.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 november 2021. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende is volgens de Basisregistratie Personen het hele jaar 2017 ingeschreven op het adres aan de [adres] te [woonplaats] . Hij is niet gehuwd.

2.2.

Op 16 maart 2018 is de aangifte in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) voor het jaar 2017 ingediend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 9.642. In de aangifte zijn specifieke zorgkosten in aftrek genomen. Deze zijn als volgt gespecificeerd:

Kosten medicijnen

€ 285

Uitgaven voor hulpmiddelen

€ 1.590

Uitgaven voor vervoer in verband met ziekte of invaliditeit

€ 6.263

Dieetkosten

€ 900

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

€ 300

Grondslag specifieke zorgkosten

€ 9.338

Verhoging specifieke zorgkosten

€ 10.552

Totaal uitgaven voor specifieke zorgkosten

€ 19.890

Drempel

-/- € 479

Totaal aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten

€ 19.411

2.2.

Bij brief van 11 december 2018 heeft de Inspecteur belanghebbende onder andere gevraagd de aftrek van specifieke zorgkosten te onderbouwen en de onderliggende stukken aan hem vóór 27 december 2018 toe te sturen.

2.3.

Nadat belanghebbende om uitstel had verzocht en gekregen, heeft hij op 15 januari 2019 een specificatie van de kosten, alsmede facturen en bonnen opgestuurd. De kosten zijn als volgt gespecificeerd:

Medicijnen op voorschrift huisarts

284,56

Extra kleding en beddengoed

300,00

Batterijen gehoortoestellen (twee stuks)

356,25

Wettelijke aansprakelijkheid verzekering rolstoel

48,15

Oplaadkosten elektrische rolstoel

100,00

Inkt patronen fax/kantoor art.

84,95

Fax vanwege gehoorgestoordheid extra nummer

30,00

Internet om spraak om te zetten in tekst

524,44

Noodoproep [naam1] /112

445,56

Dieet COPD

850,00

Eigen vervoer 1 [het ziekenhuis]

4007,50

Eigen vervoer 2 Psychiatrie

1247,61

Eigen vervoer 3 Bl-do-the/bew-the

441,00

Eigen vervoer 4 H&VZ/KNO-Audi/COPD

271,46

Eigen vervoer 5 Huisarts/apotheek

294,84

2.4.

Op 17 januari 2019 heeft de Inspecteur schriftelijk laten weten dat hij van plan was af te wijken van de aangifte. De aftrek van dieetkosten van € 900 en van de extra uitgaven van kleding en beddengoed van € 300 heeft de Inspecteur toegestaan. De aftrek van de andere opgevoerde uitgaven voor ziekte of invaliditeit is geschrapt. De aftrek van specifieke zorgkosten heeft de Inspecteur blijkens voormelde brief bepaald op € 2.047, waarbij een verhoging van € 1.356 en de drempel van € 479 zijn toegepast. In de aanslag in de IB/PVV voor het jaar 2017 is het belastbare inkomen uit werk en woning vastgesteld op € 27.006.

2.5.

Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur het bezwaar van belanghebbende afgewezen.

2.6.

De Rechtbank heeft het daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd, de aanslag verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 26.976 en de belastingrente dienovereenkomstig verminderd. Dit houdt verband met een door de Inspecteur bij het opleggen van de aanslag gemaakte rekenfout; de uitgaven voor specifieke zorgkosten dienen € 2.077 te bedragen in plaats van € 2.047.

3 Geschil

3.1.

In geschil is of de Inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken bij zijn verweerschrift in eerste aanleg heeft gevoegd. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend, de Inspecteur bevestigend.

3.2.

Ook in geschil is of de Inspecteur een hogere aftrek van specifieke zorgkosten moet verlenen dan hij heeft gedaan, welke vraag door belanghebbende bevestigend en door de Inspecteur ontkennend wordt beantwoord.

3.3.

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en van die van de Inspecteur en tot vermindering van de aanslag tot een, naar het Hof begrijpt, berekend naar een overeenkomstig zijn aangifte opgenomen belastbaar inkomen uit werk en woning van € 9.642.

3.4.

De Inspecteur heeft de standpunten van belanghebbende gemotiveerd betwist. Hij concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing