Home

Gerechtshof Amsterdam, 02-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:267, 23-001956-18

Gerechtshof Amsterdam, 02-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:267, 23-001956-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
2 februari 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:267
Zaaknummer
23-001956-18

Inhoudsindicatie

Inhoudsopgave volgt z.s.m.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001956-18

datum uitspraak: 2 februari 2021

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Amsterdam van 17 mei 2018 in de strafzaak onder parketnummer 13-994045-16 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1972,

adres: [adres 1] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

26 november 2020, 19 januari 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv), naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in het hoger beroep

Feit 7 - deelname criminele organisatie

De verdachte is door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 7 is ten laste gelegd. De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep medegedeeld dat het hoger beroep niet is gericht tegen deze in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak en heeft gevorderd dat het openbaar ministerie ten aanzien van het hier tenlastegelegde niet-ontvankelijk wordt verklaard in het hoger beroep dan wel dat de verdachte voor dit feit ook in hoger beroep wordt vrijgesproken.

Gelet op het standpunt van de advocaat-generaal en nu ook overigens niet is gebleken van enig rechtens te respecteren belang dat is gediend met enig onderzoek ten aanzien van het hier bedoelde tenlastegelegde feit zal het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard in het hoger beroep ten aanzien van dit feit, mede gelet op het bepaalde in artikel 416, derde lid, Sv.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – voor zover in hoger beroep aan de orde – tenlastegelegd dat:

1.hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te Kootwijk in de gemeente Barneveld en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk twee, althans een wildzwijn(en) behorende tot een beschermde inheemse diersoort heeft gedood;

2.hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te Kootwijk in de gemeente Barneveld en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als degene die niet voorzien was van een jachtakte, (telkens) in het veld op of nabij de [adres 2] , een geweer of een gedeelte van een geweer heeft gedragen, door toen en aldaar met een geweer op een en/of twee wildzwijn(en) te schieten, terwijl hij niet uit andere hoofde tot het gebruik van een geweer ter plaatse gerechtigd was;

3.hij op één of meer tijdstippen tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk,

- in de periode van 27 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te Otterlo en/of te Wekerom , gemeente Ede, en/of elders in Nederland (telkens) ((een) product(en) van) (een) wildzwijn(en) (zaaksdossier 20) en/of

- op of omstreeks 17 mei 2015 te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren, en/of elders in Nederland 35, althans een of meer eieren van ganzen en/of één of meer eieren van krakeenden en/of één of meer eieren van wilde eenden (zaaksdossier 29), althans van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde diersoort, heeft vervoerd en/of onder zich heeft gehad;

4.hij op of omstreeks 17 mei 2015 te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk ongeveer 35, althans een aantal eieren van ganzen en/of van krakeenden en/of van wilde eenden, althans van dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort heeft gezocht en/of geraapt en/of uit het nest genomen;

5.hij in of omstreeks de periode van 27 mei 2015 tot en met 17 augustus 2015 te Otterlo, gemeente Ede, in elk geval in Nederland,

-één wapen van categorie III onder 1, te weten één enkelloops (kogel)geweer (merk Rheinmetal, type semi-automatisch, kaliber .22 en voorzien van het serienummer [nummer] ) en/of

-munitie van categorie III, te weten 57, althans één of meer, patronen voorhanden heeft gehad;

6.hij op of omstreeks 17 augustus 2015 te Otterlo, gemeente Ede, in elk geval in Nederland, een wapen van categorie I, onder 3, te weten een geluiddemper voor een vuurwapen voorhanden heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen – zal worden vernietigd, omdat het hof tot andere beslissingen komt.

Vrijspraak

Feit 1 en 2 – doodschieten wild zwijn en dragen van geweer op 5 juni 2015

Met de advocaat generaal is het hof van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat de verdachte op 5 juni 2015 een wild zwijn heeft doodgeschoten en een geweer heeft gedragen. Uit de tapgesprekken van 5 juni 2015 volgt weliswaar dat de verdachte spreekt over ‘het binnen hebben van de buit’, een ‘stekkerdoos’ en het rijden over de ‘ [adres 2] ’ maar de daaruit mogelijk te trekken conclusie dat hij een wild zwijn met een geweer heeft doodgeschoten wordt niet ondersteund door andere bewijsmiddelen. Gelet hierop zal het hof de verdachte vrijspreken van het doden van het tweede zwijn op 5 juni 2015 (feit 1) en het dragen van een geweer en daarmee schieten op het tweede zwijn op 5 juni 2015 (feit 2).

Verhouding Flora- en faunawet (Ffw) en de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Opzet

De advocaat-generaal stelt dat – anders dan de rechtbank heeft overwogen – bij de vervanging van de Ffw door de Wnb geen sprake is geweest van een gewijzigd inzicht van de wetgever ten aanzien van het opzet, zodat de Ffw moet worden toegepast. Volgens haar hoeft op grond van de Wnb ten aanzien van artikel 3.10 en 3.38 Wnb (voorheen de artikelen 9 en 13 Ffw) geen sprake te zijn van “boos opzet” in plaats van “kleurloos opzet”. Wel heeft de wetswijziging tot gevolg dat niet opzettelijke handelingen (overtredingen) niet langer strafbaar zijn onder de Wnb, aldus de advocaat-generaal.

Ten tijde van de ten laste gelegde feiten was de Ffw van toepassing. De strafbaarstelling van de in de artikelen 9, 12, 13, 16 en 72, vijfde lid, Ffw neergelegde verboden was in 2015 als volgt geregeld. Een overtreding van artikel 9 Ffw (doden en vangen van inheemse beschermde diersoorten) was strafbaar gesteld in artikel 1a, aanhef en onder 2° van de Wet op de economische delicten (hierna: WED). Overtreding van artikel 13, eerste lid, Ffw (bezit van en handel in beschermde inheemse en uitheemse diersoorten) en artikel 12 Ffw (rapen van eieren van dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort) was strafbaar gesteld in artikel 1a, aanhef en onder 1° WED. Voor zover zij opzettelijk waren begaan, waren deze economische delicten op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, WED misdrijven. Overtreding van het in artikel 16 Ffw neergelegde verbod (dragen van een geweer tenzij degene daartoe gerechtigd was) en overtreding van het verbod van artikel 72, vijfde lid, Ffw (vangen/doden van dieren met niet toegelaten middelen) was strafbaar gesteld in artikel 1a, aanhef en onder 3° van de WED. Op grond van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, WED waren die delicten overtredingen.

De Ffw is per 1 januari 2017 vervangen door – voor zover voor deze zaak van belang – de Wnb. Ten aanzien van wat strafbaar was gesteld in de artikelen 9, 12, 13, 16 en 72, vijfde lid, Ffw is het volgende van belang.

De Wnb kent drie beschermingsregimes, te weten:

-

vogels (artikel 3.1-3.4 Wnb),

-

diersoorten, genoemd in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (artikel 3.5-3.9 Wnb) en

-

nationale diersoorten opgenomen in bijlage 1, onderdeel A bij de Wnb (artikel 3.10-3.11 Wnb).

Het verbod van doden en vangen van artikel 9 Ffw is ondergebracht in artikel 3.1, eerste lid, Wnb (vogels), 3.5 eerste lid, Wnb (diersoorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn) en 3.10, eerste lid, aanhef en onder a Wnb (nationale diersoorten van bijlage 1 van de Wnb). Het verbod op het rapen van eieren van artikel 12 Ffw en het onder zich hebben van eieren van artikel 13 Ffw zijn thans opgenomen in artikel 3.1, derde lid, Wnb. Het verbod van bezit en handel van artikel 13 Ffw (met uitzondering van het verbod op het onder zich hebben van eieren) is ondergebracht in artikel 3.2, eerste en zesde lid, Wnb (vogels), artikel 3.6, eerste en tweede lid, Wnb (diersoorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn) en artikel 3.38 Wnb juncto artikel 3.25 Besluit natuurbescherming (diersoorten opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit).

Het verbod op het dragen van een geweer tenzij degene daartoe gerechtigd was van artikel 16 Ffw is thans opgenomen in artikel 3.27 Wnb. Tot slot is het verbod van artikel 72, vijfde lid, Ffw, juncto artikel 7 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, het verbod op het vangen of doden van dieren met andere dan de bedoelde middelen of in strijd met de toestemming of regels, opgenomen in artikel 3.26 Wnb juncto artikel 3.13, vierde lid, Besluit natuurbescherming.

In de artikelen 3.1 (met uitzondering van het derde lid: het verbod op rapen en onder zich hebben van eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid van dat artikel), 3.5 en 3.10 van de Wnb, de bepalingen met betrekking tot het doden en vangen van alle voornoemde diersoorten, is “opzettelijk” opgenomen in de delictsomschrijvingen. Deze artikelen zijn thans strafbaar gesteld in artikel 1a, aanhef en onder 1° WED. Voor zover zij opzettelijk zijn begaan, zijn deze economische delicten op grond van artikel 2, eerste lid, WED misdrijven. Nu opzet in de delictsomschrijvingen is opgenomen, is niet opzettelijk handelen in strijd met deze bepalingen niet langer strafbaar. Dit blijkt ook uit de memorie van toelichting, die inhoudt dat alleen opzettelijke handelingen zijn verboden. Anders gezegd is de overtredingsvariant in de nieuwe wet niet meer strafbaar. Ten aanzien hiervan is dan ook sprake van een gewijzigd inzicht van de wetgever, maar ten aanzien van de misdrijfvariant niet.

In de artikelen 3.1, derde lid, 3.2, eerste en zesde lid, 3.6, eerste en tweede lid, 3.26, 3.27 en 3.38 Wnb en de artikelen 3.13, vierde lid, en 3.25 van het Besluit natuurbescherming, is opzet – net als in de Ffw – niet opgenomen in de delictsomschrijvingen. Schending van deze artikelen is strafbaar gesteld in artikel 1a, aanhef en onder 1°, 2° en 3° WED. Voor de economische delicten onder 1° en 2° geldt op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, WED dat zij misdrijven zijn voor zover zij opzettelijk zijn begaan. Voor de economische delicten onder 3° geldt dat zij overtredingen zijn op grond van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, WED. Voor deze feiten blijft zowel de overtredingsvariant als de misdrijfvariant dus strafbaar en is geen sprake van gewijzigd inzicht van de wetgever ten aanzien van de strafbaarheid.

Vervolgens is de vraag aan de orde of het woord “opzettelijk” in de voornoemde bepalingen de betekenis heeft van “boos opzet”, zoals de rechtbank heeft overwogen, of van “kleurloos opzet”.

De onderhavige delicten zijn economische delicten. Dit brengt mee dat voor het bewijs van opzet “kleurloos opzet” voldoende is. Hieronder wordt verstaan opzet op de ten laste gelegde gedraging. Opzet op de wederrechtelijkheid behoeft slechts te bestaan indien in de tenlastelegging is opgenomen dat de verdachte “opzettelijk wederrechtelijk” heeft gehandeld. Dat is in deze zaak niet ten laste gelegd. Er is geen aanwijzing dat de wetgever heeft beoogd bij de invoering van de Wnb van dit systeem af te wijken. Integendeel, in de memorie van toelichting is opgemerkt dat aansluiting is gezocht bij de internationale wetgeving, dat niet opzettelijke handelingen niet langer strafbaar zijn, maar dat geen sprake is van een breuk met de systematiek van de overige milieudelicten in de WED.

Strafbaarheid “vervoeren” en “onder zich hebben”

De advocaat-generaal stelt voorts dat het enkele “vervoeren” en “onder zich hebben” van uit het wild afkomstige dieren nog altijd strafbaar is. Het oordeel van de rechtbank op dit punt acht zij dan ook onjuist.

Zoals hiervoor overwogen kent de Wnb drie beschermingsregimes. Waar het gaat om vogels en de diersoorten opgenomen in de bijlage IV bij de Habitatrichtlijn is in de artikelen 3.2, zesde lid, en 3.6, tweede lid, Wnb ook het vervoeren en onder zich hebben strafbaar gesteld. Ten aanzien van de andere soorten bedoeld in artikel 3.38 Wnb staat in artikel 3.25 Besluit natuurbescherming dat het verboden is uit het wild afkomstige dieren van de soorten genoemd in bijlage 1 bij dit besluit onder zich te hebben of te verhandelen. In artikel 1.1 van de Wnb wordt een definitie gegeven van “verhandelen”. Hieronder wordt eveneens verstaan het vervoeren. Daarmee is het vervoeren en onder zich hebben van uit het wild afkomstige dieren nog altijd strafbaar. In zoverre is het inzicht van de wetgever dus niet gewijzigd, zodat op deze feiten de Ffw van toepassing is.

Conclusie

De conclusie luidt dat de wetgever met de invoering van de Wnb ten aanzien van het doden en vangen van de verschillende categorieën diersoorten blijk heeft gegeven van een gewijzigd inzicht in de strafwaardigheid van het niet opzettelijk verrichten van deze handelingen. Overigens is, voor wat in deze zaak aan de orde is, het inzicht niet gewijzigd. Nu het hof, zoals straks zal blijken, de opzet van de verdachte bewezen zal verklaren, dienen de bepalingen van de Ffw te worden toegepast.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.hij omstreeks 27 mei 2015 te Kootwijk, opzettelijk een wildzwijn heeft gedood;

2.hij omstreeks 27 mei 2015 te Kootwijk als degene die niet voorzien was van een jachtakte, nabij de [adres 2] , een geweer heeft gedragen door toen en daar met een geweer op een wildzwijn te schieten, terwijl hij niet uit anderen hoofde tot het gebruik van een geweer ter plaatse gerechtigd was;

3.hij opzettelijk,

- in de periode van 27 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te Otterlo producten van een wildzwijn en

- op 17 mei 2015 te Loosdrecht, tezamen en in vereniging met een ander, eieren van ganzen en van krakeenden en van wilde eenden, heeft vervoerd en onder zich heeft gehad;

4.hij op 17 mei 2015 te Loosdrecht tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk eieren van ganzen en van krakeenden en van wilde eenden heeft geraapt;

5.hij in de periode van 27 mei 2015 tot en met 17 augustus 2015 te Otterlo, één wapen van categorie III onder 1, te weten één enkelloops kogelgeweer (merk Rheinmetal, type semiautomatisch, kaliber .22 en voorzien van het serienummer [nummer] ) en munitie van categorie III, te weten 57 patronen, voorhanden heeft gehad;

6.hij op 17 augustus 2015 te Otterlo een wapen van categorie I, onder 3, te weten een geluiddemper voor een vuurwapen voorhanden heeft gehad.

Hetgeen onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, opgenomen in dit arrest.

Bewijsmiddelen

Het hof acht het onder 1 tot en met 6 laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de navolgende bewijsmiddelen zijn vervat.

Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3

1 Een proces-verbaal van terechtzitting in eerste aanleg van 17 en 18 april 2015.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring van de verdachte:

U bevraagt mij naar feit 1 en 2. Ik heb een wild zwijn geschoten in mei 2015. Het ene zwijn wat in de vriezer lag is het zwijn wat ik heb geschoten.

2 Een proces-verbaal van bevindingen schieten en verwerken wild varken met nummer

09RMT14013/10.AMB.02 van 24 juli 2015, inclusief bijlage tapgesprekken, in de

wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] , doorgenummerde pagina’s 3747 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van voornoemde verbalisant:

Wild binnenhalen:

Op 27 mei 2015, te 22:28 uur, belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] . Uit dit gesprek 85946

blijkt dat:

- [verdachte] op de [adres 2] staat.

- [verdachte] vraagt of [medeverdachte 1] wil komen met de bus, want er moet zo ingeladen worden.

- [verdachte] daar samen is met [naam 1] .

- [verdachte] aangeeft de [adres 2] af te rijden en wat hij binnen kan halen binnen haalt.

Varken geschoten:

Op 28 mei 2015, te 14:40 uur, belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] . Uit dit gesprek 86011

blijkt dat:

- [medeverdachte 1] vraagt of [verdachte] gisteren nog wat had.

- [verdachte] aangeeft een varken te hebben geschoten van ongeveer 35 kilo.

- [verdachte] aangeeft dat het varken in de koeling hangt.

Ophalen varken:

Op 02 juni 2015, te 14:12 uur, belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] .

Uit dit gesprek 91857 blijkt dat:

- [verdachte] vraagt wanneer [medeverdachte 1] dat ding komt ophalen.

- [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] gaat bellen, dat is mooi kort bij.

Donderdag varken opqehaald en geslacht:

Op 02 juni 2015, te 14:20 uur, belt [medeverdachte 1] naar NNman [medeverdachte 2] .

Uit dit gesprek 91864 blijkt dat:

-NNman noemt zijn naam.. [medeverdachte 2] .

- [medeverdachte 1] aangeeft nog een varkentje te hebben.

- [medeverdachte 1] aangeeft dat hij gisteravond de huid er af heeft gehaald.

-NNman [medeverdachte 2] donderdagavond tijd heeft en vraagt of [medeverdachte 1] om kwart nog belt.

Op 02 juni 2015, te 14:54 uur, belt [medeverdachte 1] naar NNman.

Uit dit gesprek 91934blijkt dat:

NNman vraagt of je hem in de koeling heeft.

[medeverdachte 1] vertelt dat hij gelijk de koeling in gegaan is en gisteravond uit de huid gegaan is.

[medeverdachte 1] vertelt dat het een dingetje is van 30 kilo en schoon 20 kilo.

[medeverdachte 1] en NNman maken een afspraak voor donderdagavond om een uur of zeven half acht.

[medeverdachte 1] vertelt dat het eigenlijk een verkeerde is, hij is een beetje mager.

Op 02 juni 2015, te 14:56 uur, belt [medeverdachte 1] naar [verdachte] .

Uit dit gesprek 91935 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] aangeeft donderdag dat komt ophalen en doet [medeverdachte 2] even slachten.

- [medeverdachte 1] aangeeft hij super koel hangt.

- [verdachte] misschien wel mee rijdt.

Op 3 juni 2015, te 12:11 uur, belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] .

Uit dit gesprek 93195 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] vraagt of hij morgenavond rond zeven uur half acht naar [naam 2] wil komen.

- [medeverdachte 2] aangeeft dan heb je die rotzooi ook niet thuis.

- [medeverdachte 1] aangeeft dat ze dan ook mooi een vacuümapparaat er bij hebben.

Op 3 juni 2015, te 13:40 uur, belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] .

Uit dit gesprek 93430 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] aangeeft dat [verdachte] morgen bij [naam 2] moet wezen, doe ie daar effe alles slachten.

- [medeverdachte 1] maakt de afspraak om zeven uur, half acht of zo daar.

Op 4 juni 2015, te 15:34 uur, belt [medeverdachte 3] met [medeverdachte 1] .

Uit dit gesprek 95910 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] aangeeft dat [medeverdachte 2] om half acht een varken komt slachten.

Op 4 juni 2015, te 16:21 uur, belt [medeverdachte 1] met [verdachte] .

Uit dit gesprek 96259 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] en [verdachte] een afspraak maken om zeven uur bij [naam 2] te zijn.

- [medeverdachte 1] vraagt of hij [verdachte] moet helpen beuren.

Op 4 juni 2015, te 20:51 uur, belt [medeverdachte 1] met [naam 3] .

Uit dit gesprek 96499 blijkt dat:

- [medeverdachte 1] vertelt tegen [naam 3] dat hij een varken aan het slachten is bij [naam 2] .

Genoemde tapgesprekken zijn als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

Observatie op donderdag 4 juni 2015:

Uit proces-verbaal 01.OBS.12 blijkt dat:

[medeverdachte 1] op 4 juni 2015, te

- [medeverdachte 1] op 4 juni 2015, te 19:30 uur, zijn voertuig parkeerde op het parkeerterrein van het café het [café] te Wekerom.

- [verdachte] op 4 juni 2015, te 19:50 uur, een grote zware zak vanaf zijn woning in zijn voertuig heeft geladen.

- [verdachte] op 4 juni 2015, te 20:00 uur, met hetzelfde voertuig arriveerde bij het café het [café] te Wekerom. Vervolgens werd dit voertuig nabij de achteringang van het café geparkeerd.

-Op 4 juni 2015, te 20:10 uur, werd een onbekende man in het café waargenomen die in gesprek

was met [verdachte] en [medeverdachte 1] .

Heetweq:

De locatie waar het varken kennelijk geschoten is ligt aan de [adres 2] te Kootwijk in de gemeente Barneveld. De [adres 2] loopt tussen grote bosgebieden door van Staatsbosbeheer. Betreft een weg die loopt vanaf de Provincialeweg N310 naar het dorp Kootwijk.

Geen jachtakte:

Uit navraag in systeem VERONA blijkt dat genoemde [medeverdachte 1] , [verdachte] en [naam 1] geen geldige jachtakte hebben en/of een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Derhalve niet gerechtigd zijn om inheemse beschermde diersoorten te doden, bemachtigen en of onder zich te hebben.

3 Een proces-verbaal van bevindingen onderzoek ingevroren goederen afkomstig uit

pand L met nummer 09RMT14013/10.AMB.06 van 19 augustus 2015, inclusief

bijlages, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3] , doorgenummerde pagina’s 3816 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van voornoemde verbalisanten:

Wij, verbalisanten, onderzochten en fotografeerden de ingevroren goederen die op

17 augustus 2015 op het adres [adres 1] (het hof begrijpt de woning van de verdachte; zie bewijsmiddel 8) in beslag zijn genomen.

Deze goederen worden hieronder nader beschreven:

2) Eén zak met vlees en met opschrift 'nekfilet 08-06-15'

3) Eén zak met vlees en met opschrift 'voorschouder'

4) Eén zak met vlees en met opschrift 'biefstuk 08-06-15'

6) Eén zak met vlees en met opschrift 'nekfilet 08-06-15'

7) Eén zak met vlees en met opschrift 'biefstuk 08-06-15'

8) Eén zak met vlees en met opschrift 'voor/achter poot'

9) Eén zak met vlees en met opschrift 'voor/schouder poot 08-06-15'

10) Eén zak met vlees en met opschrift 'voorschouder'

11) Eén zak met vlees en met opschrift 'voorschouder 08-06-15'

12) Eén zak met vlees en met opschrift 'spare ribs 08-06-15'

13) Eén zak met vlees en met opschrift 'baklap 08-06-15'

14) Eén zak met vlees en met opschrift 'schouder 08-06-15'

Ten aanzien van de feiten 3 en 4

4. Een proces- verbaal ter terechtzitting in eerste aanleg van 17 en 18 april 2015.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring van de verdachte:

U vraagt of ik betrokken ben geweest bij het rapen van eieren (feit 3 en 4). Uiteindelijk hebben

we onderweg de eieren geraapt.

5 Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 09RMT14013/10.VE.04 van

6 Een proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 1] met nummer 09RMT14013 / 01.VE.24