Home

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

Geldig vanaf 19 oktober 2018
Geldig vanaf 19 oktober 2018

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

Opschrift

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Partnerschaps-en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek van Singapore, anderzijds

Partnerschaps-en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek van Singapore, anderzijds

Preambule

de Europese Unie, hierna „de Unie” genoemd,

en

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden, en

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” genoemd,

enerzijds, en

de Republiek Singapore,

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,

Gezien de traditionele vriendschapsbanden tussen de partijen en de nauwe historische, politieke en economische banden die hen verenigen;

Gezien het bijzondere belang dat de partijen hechten aan het alomvattende karakter van hun wederzijdse betrekkingen;

Overwegende dat de partijen van mening zijn dat deze overeenkomst deel uitmaakt van bredere en samenhangende betrekkingen tussen hen, die tot stand zijn gekomen door overeenkomsten waarbij beide zijden partij zijn;

Bevestigend dat de partijen gehecht zijn aan de eerbiediging van de democratische beginselen en de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere toepasselijke internationale mensenrechteninstrumenten waarbij zij partij zijn;

Bevestigend dat de partijen gehecht zijn aan de beginselen van de rechtsstaat en goed bestuur en streven naar economische en sociale vooruitgang ten bate van hun bevolking, rekening houdende met de beginselen van duurzame ontwikkeling en de noodzaak tot bescherming van het milieu;

Bevestigend dat de partijen streven naar betere samenwerking op het gebied van internationale stabiliteit, justitie en veiligheid als een fundamentele voorwaarde om duurzame sociale en economische ontwikkeling te bevorderen, armoede uit te bannen en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties te verwezenlijken;

Verklarend dat zij zich er volledig toe verbinden alle vormen van terrorisme te bestrijden en effectieve internationale instrumenten te ontwikkelen om terrorisme uit te bannen overeenkomstig de desbetreffende instrumenten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad), in het bijzonder Resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad;

Overwegende dat de Unie in 2001 een breed actieplan inzake terrorismebestrijding heeft goedgekeurd en in 2004 heeft herzien en bijgevolg een breed scala aan maatregelen heeft getroffen, dat de Europese Raad op 25 maart 2004 na de aanslagen in Madrid een belangrijke verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme heeft afgelegd, en dat de Unie tevens in december 2005 haar goedkeuring heeft gehecht aan een strategie inzake terrorismebestrijding;

Bevestigend dat de ernstigste misdrijven die de gehele internationale gemeenschap aangaan, niet ongestraft mogen blijven en dat de effectieve vervolging ervan moet worden gewaarborgd door maatregelen op nationaal niveau te nemen en de wereldwijde samenwerking te intensiveren;

Overwegende dat de onpartijdige en onafhankelijke werking van het Internationaal Strafhof een belangrijke ontwikkeling voor vrede en internationale gerechtigheid is;

Aangezien de Europese Raad de verspreiding van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen daarvoor heeft aangemerkt als een ernstige bedreiging voor de internationale veiligheid, en op 12 december 2003 een strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens heeft goedgekeurd, dat de Raad van de Europese Unie reeds op 17 november 2003 Uniebeleidsmaatregelen had goedgekeurd om non-proliferatiebeleid te integreren in de Uniebetrekkingen met derde landen, dat de door de gehele internationale gemeenschap aangegane verbintenis om de proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor te bestrijden ten grondslag ligt aan de aanneming, bij consensus, van Resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad, en dat deze verbintenis van de internationale gemeenschap opnieuw is bevestigd door de aanneming van Resolutie 1673 en Resolutie 1810 van de VN-Veiligheidsraad;

Overwegende dat de Europese Raad van oordeel is dat handvuurwapens en lichte wapens (SALW) een groeiende bedreiging voor de vrede, de veiligheid en de ontwikkeling vormen en op 16 december 2005 zijn goedkeuring heeft gehecht aan een strategie tot bestrijding van de illegale accumulatie van handvuurwapens en lichte wapens en van munitie daarvoor. In deze strategie benadrukte de Europese Raad de noodzaak om een alomvattende en consistente aanpak van het veiligheids- en ontwikkelingsbeleid te verzekeren;

Het belang erkennend van de samenwerkingsovereenkomst van 7 maart 1980 tussen de Europese Economische Gemeenschap en Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand, lidstaten van de ASEAN (de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten) en de daaropvolgende toetredingsprotocollen;

Erkennende dat de versterking van de betrekkingen tussen de partijen van groot belang is ter stimulering van hun samenwerking, en zich bewust van hun gemeenschappelijke streven om de betrekkingen op gebieden van wederzijds belang te consolideren, te verdiepen en te diversifiëren, op basis van gelijkwaardigheid, met inachtneming van het milieu en wederzijds tot voordeel strekkend;

Bevestigend dat de partijen in volledige overeenstemming met de in regionaal verband ondernomen activiteiten, de samenwerking tussen de Unie en de Republiek Singapore willen verdiepen, op grond van gemeenschappelijke waarden en tot wederzijds voordeel;

Bevestigend dat de partijen ernaar streven om meer begrip te kweken tussen Azië en Europa op basis van gelijkheid, respect voor elkaars culturele en politieke normen, en met aanvaarding van meningsverschillen;

Bevestigend dat de partijen ernaar streven om de handelsrelaties te versterken door het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst;

Opmerkende dat de bepalingen van deze overeenkomst die binnen het toepassingsgebied van het derde deel, titel V, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen binden, en niet als deel van de Europese Unie, totdat de Unie tezamen met het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland Singapore ervan in kennis heeft gesteld dat het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland gebonden zijn als deel van de Europese Unie, overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht. Indien het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland niet langer gebonden is als deel van de Unie overeenkomstig artikel 4 bis van Protocol nr. 21, moet de Unie tezamen met het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland Singapore onmiddellijk in kennis stellen van iedere wijziging in hun positie; in dat geval blijven zij op persoonlijke titel gebonden door de bepalingen van deze overeenkomst. Hetzelfde geldt voor Denemarken, overeenkomstig Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan die verdragen is gehecht,

Zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. AARD EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Algemene beginselen [Nog niet in werking]

Artikel 2. Doel van de samenwerking [Nog niet in werking]

TITEL II. BILATERALE, REGIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Artikel 3. Samenwerking in regionale en internationale organisaties [Nog niet in werking]

Artikel 4. Regionale en bilaterale samenwerking [Nog niet in werking]

TITEL III. SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN INTERNATIONALE STABILITEIT, JUSTITIE, VEILIGHEID EN ONTWIKKELING

Artikel 5. Samenwerking bij terrorismebestrijding [Nog niet in werking]

Artikel 6. Uitvoering van internationale verplichtingen met het oog op de bestraffing van ernstige misdrijven waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd [Nog niet in werking]

Artikel 7. Bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens [Nog niet in werking]

Artikel 8. Handvuurwapens en lichte wapens [Nog niet in werking]

TITEL IV. SAMENWERKING INZAKE HANDEL EN INVESTERINGEN

Artikel 9. Algemene beginselen [Nog niet in werking]

Artikel 10. Sanitaire en fytosanitaire kwesties [Nog niet in werking]

Artikel 11. Kwesties die verband houden met technische handelsbelemmeringen [Nog niet in werking]

Artikel 12. Douane [Nog niet in werking]

Artikel 13. Investeringen [Nog niet in werking]

Artikel 14. Mededingingsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 15. Diensten [Nog niet in werking]

Artikel 16. Bescherming van intellectuele eigendom [Nog niet in werking]

TITEL V. SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID

Artikel 17. Rechtsstaat en wettelijke samenwerking [Nog niet in werking]

Artikel 18. Gegevensbescherming [Nog niet in werking]

Artikel 19. Migratie [Nog niet in werking]

Artikel 20. Bestrijding van georganiseerde misdaad [Nog niet in werking]

Artikel 21. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme [Nog niet in werking]

Artikel 22. Samenwerking op het gebied van de bestrijding van illegale drugs [Nog niet in werking]

TITEL VI. SAMENWERKING IN ANDERE SECTOREN

Artikel 23. Samenwerking inzake mensenrechten [Nog niet in werking]

Artikel 24. Samenwerking inzake financiële dienstverlening [Nog niet in werking]

Artikel 25. Dialoog inzake het economisch beleid [Nog niet in werking]

Artikel 26. Samenwerking op fiscaal gebied [Nog niet in werking]

Artikel 27. Industriebeleid en samenwerking inzake het midden- en kleinbedrijf [Nog niet in werking]

Artikel 28. Informatiemaatschappij [Nog niet in werking]

Artikel 29. Samenwerking op het gebied van de audiovisuele sector en de media [Nog niet in werking]

Artikel 30. Wetenschappelijke en technologische samenwerking [Nog niet in werking]

Artikel 31. Energie [Nog niet in werking]

Artikel 32. Vervoer [Nog niet in werking]

Artikel 33. Onderwijs en cultuur [Nog niet in werking]

Artikel 34. Milieu en natuurlijke hulpbronnen [Nog niet in werking]

Artikel 35. Werkgelegenheid en sociale zaken [Nog niet in werking]

Artikel 36. Gezondheid [Nog niet in werking]

Artikel 37. Statistiek [Nog niet in werking]

Artikel 38. Maatschappelijk middenveld [Nog niet in werking]

TITEL VII. VORMEN VAN SAMENWERKING

Artikel 39. Middelen voor samenwerking [Nog niet in werking]

Artikel 40. Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van derde landen [Nog niet in werking]

TITEL VIII. INSTITUTIONEEL KADER

Artikel 41. Gemengd Comité [Nog niet in werking]

TITEL IX. SLOTBEPALINGEN

Artikel 42. Aanpassingsclausule [Nog niet in werking]

Artikel 43. Andere overeenkomsten [Nog niet in werking]

Artikel 44. Niet-uitvoering van de overeenkomst [Nog niet in werking]

Artikel 45. Faciliteiten [Nog niet in werking]

Artikel 46. Territoriaal toepassingsgebied [Nog niet in werking]

Artikel 47. Definitie van de partijen [Nog niet in werking]

Artikel 48. Bekendmaking van informatie [Nog niet in werking]

Artikel 49. Inwerkingtreding en duur [Nog niet in werking]

Artikel 50. Verklaringen en begeleidend schrijven [Nog niet in werking]

Artikel 51. Kennisgevingen [Nog niet in werking]

Artikel 52. Authentieke teksten [Nog niet in werking]

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 44

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 52

Begeleidend schrijven