Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele en intellectuele betrekkingen

Geldig van 22 december 1947 tot 10 augustus 1964
Geldig van 22 december 1947 tot 10 augustus 1964

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele en intellectuele betrekkingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-12-1947 tot 10-08-1964]

Preambule

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

ter eenre, en

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Regent in naam van Zijne Majesteit den Koning der Belgen,

ter andere,

Bezield door den gelijken wensch het tusschen beide landen den 26sten October 1927 gesloten Verdrag betreffende intellectueele toenadering uit te breiden en aan te passen aan de veranderde omstandigheden;

Hebben besloten te dien einde een nieuw Verdrag te sluiten betreffende de cultureele en intellectueele betrekkingen tusschen beide landen en hebben tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten:

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Regent in naam van Zijne Majesteit den Koning der Belgen:

Zijne Excellentie den Heer Léon Nemry, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België te 's-Gravenhage;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Zijne Excellentie Dr. J. H. van Royen, Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche Zaken;

Die, na wederzijdsche overlegging van hun respectievelijke volmachten, dewelke in orde bevonden zijn, zijn overeengekomen nopens de volgende bepalingen:

Artikel 1

Het Verdrag heeft ten doel, door bestendig contact tusschen de beide Partijen, de goede betrekkingen tusschen beide landen op het gebied van onderwijs, wetenschap en kunst op een hechte basis te grondvesten en te ontwikkelen.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16