Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

Geldig vanaf 1 december 1974
Geldig vanaf 1 december 1974

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-1974]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden, en

De Spaanse Staat,

Wensende de bestaande betrekkingen tussen Nederland en Spanje op het gebied van de sociale zekerheid aan te passen aan de ontwikkelingen welke sedert de ondertekening van het Verdrag inzake sociale zekerheid op 17 december 1962 te Madrid, in hun beider wetgevingen hebben plaatsgevonden;

Besloten hebbende een verdrag te sluiten ter vervanging van dat Verdrag;

Zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

TITEL II. Bepalingen ter vaststelling van de van toepassing zijnde wetgeving

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

TITEL III. Bijzondere bepalingen omtrent de verschillende soorten uitkeringen

HOOFDSTUK 1. Ziekte en moederschap

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17

HOOFDSTUK 2. Invaliditeit

Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22

HOOFDSTUK 3. Ouderdom en overlijden

AFDELING 1. Bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de Spaanse wettelijke regeling
Artikel 23
Artikel 24
AFDELING 2. Bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de Nederlandse wettelijke regelingen
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
AFDELING 3. Begrafenisuitkering
Artikel 30

HOOFDSTUK 4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33

HOOFDSTUK 5. Werkloosheid

Artikel 34
Artikel 35

HOOFDSTUK 6. Gezinsbijslagen

Artikel 36
Artikel 37

TITEL IV. Diverse bepalingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

TITEL V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

SLOTPROTOCOL

Preambule

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

Preambule

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4.

Artikel 5

Artikel 6

TITEL II. Bijzondere bepalingen

HOOFDSTUK 1. Prestaties bij ziekte en moederschap

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27

HOOFDSTUK 2. Uitkeringen bij invaliditeit

Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34

HOOFDSTUK 3. Uitkeringen hij ouderdom en overlijden

Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40

HOOFDSTUK 3. Uitkeringen hij ouderdom en overlijden

Betaalbaarstellingen van de uitkeringen
Artikel 41
Artikel 42

HOOFDSTUK 4. Prestaties bij arbeidsongeval en beroepsziekte (toepassing van de Spaanse wettelijke regeling)

Artikel 43

HOOFDSTUK 5. Werkloosheid

Artikel 44

HOOFDSTUK 6. Gezinsbijslagen

Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47

TITEL III. Diverse bepalingen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Protocol

Preambule

Convenio entre el Reino de los Países Bajos y el Estado Español sobre Seguridad Social

Convenio entre el Reino de los Países Bajos y el Estado Español sobre Seguridad Social

Preambule

TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

TÍTULO II. Disposiciones que determinan la legislación aplicable

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

TÍTULO III. Disposiciones particulares sobre las diferentes clases de prestaciones

CAPÍTULO 1. Enfermedad y maternidad

Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17

CAPÍTULO 2. Invalidez

Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22

CAPÍTULO 3. Vejez, muerte y supervivencia

SECCIÓN 1. Disposiciones particulares relativas a la aplicación de la legislación española
Artículo 23
Artículo 24
SECCIÓN 2. Disposiciones particulares relativas a la aplicación de la legislación neerlandesa
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
SECCIÓN 3. Subsidio de defunción
Artículo 30

CAPÍTULO 4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33

CAPÍTULO 5. Desempleo

Artículo 34
Artículo 35

CAPÍTULO 6. Prestaciones familiares

Artículo 36
Artículo 37

TÍTULO IV. Disposiciones diversas

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

TÍTULO V. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

PROTOCOLO FINAL

Preambule