Home

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Geldig van 1 juni 2015 tot 1 februari 2017
Geldig van 1 juni 2015 tot 1 februari 2017

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2015 tot 01-02-2017]

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds

Preambule

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het Verdrag betreffende de Europese Unie, hierna „lidstaten” genoemd, en

de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

enerzijds, en

Bosnië en Herzegovina,

anderzijds,

hierna „de partijen” genoemd,

Gelet op de sterke banden tussen de partijen en de waarden die zij gemeen hebben, hun wens deze banden nog te versterken en op wederkerigheid en wederzijds belang gebaseerde nauwe en langdurige betrekkingen tot stand te brengen die Bosnië en Herzegovina in staat moeten stellen de betrekkingen met de Gemeenschap te versterken en uit te breiden;

Gelet op het belang van deze overeenkomst, als onderdeel van het stabilisatie- en associatieproces met de landen van Zuidoost-Europa, voor de totstandbrenging en handhaving van een op samenwerking gebaseerde stabiele orde in Europa, waarvan de Europese Unie een steunpilaar is, en als onderdeel van het Stabiliteitspact;

Gezien de bereidheid van de Europese Unie om Bosnië en Herzegovina zo volledig mogelijk te integreren in de politieke en economische hoofdstroom van Europa, en gezien de status van het land als een potentiële kandidaat voor het EU-lidmaatschap op basis van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna „EU-Verdrag” genoemd) en het feit dat het voldoet aan de door de Europese Raad in juni 1993 gedefinieerde criteria en de voorwaarden in het kader van het stabilisatie- en associatieproces, een en ander onder voorbehoud van de succesvolle tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, met name wat betreft regionale samenwerking;

Gelet op het Europees Partnerschap met Bosnië en Herzegovina, waarin de prioriteiten zijn vastgesteld voor acties ter ondersteuning van de inspanningen die het land doet voor een nauwere aansluiting bij de Europese Unie;

Gelet op de verbintenis van de partijen dat zij met alle mogelijke middelen zullen bijdragen tot politieke, economische en institutionele stabilisatie in Bosnië en Herzegovina en in de gehele regio, door de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en door democratisering, institutionele opbouw en hervorming van het openbaar bestuur, regionale handelsintegratie en versterkte economische samenwerking, alsmede door samenwerking op veel uiteenlopende gebieden, waaronder justitie en binnenlandse zaken, en versterking van de nationale en regionale veiligheid;

Gelet op de verbintenis van de partijen om de politieke en economische vrijheden te stimuleren als grondslag van deze overeenkomst, de mensenrechten te eerbiedigen en de rechtsstaat te handhaven, inclusief de rechten van leden van nationale minderheden, alsmede de democratische beginselen, op basis van een meerpartijenstelsel met vrije en eerlijke verkiezingen;

Gelet op de verbintenis van de partijen om volledig uitvoering te geven aan alle beginselen en bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, de OVSE, met name die van de Slotakte van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (hierna „Slotakte van Helsinki” genoemd), de slotdocumenten van de conferenties van Madrid en Wenen, het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa, en te voldoen aan hun verplichtingen op grond van het vredesakkoord van Dayton/Parijs en het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa, teneinde bij te dragen tot regionale stabiliteit en samenwerking tussen de landen van de regio;

Gelet op de gehechtheid van de partijen aan de beginselen van de vrijemarkteconomie en de bereidheid van de Gemeenschap om aan de economische hervormingen in Bosnië en Herzegovina bij te dragen, alsmede gelet op de gehechtheid van de partijen aan de beginselen van duurzame ontwikkeling;

Gelet op het belang dat de partijen hechten aan vrijhandel, overeenkomstig de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het WTO-lidmaatschap, en aan transparante en niet-discriminerende toepassing daarvan;

Gelet op de wens van de partijen om de regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale vraagstukken van wederzijds belang verder te ontwikkelen, met inbegrip van regionale aspecten, rekening houdend met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie;

Gelet op de verbintenis van de partijen om de georganiseerde misdaad te bestrijden en beter samen te werken in de strijd tegen terrorisme, op basis van de verklaring van de Europese Conferentie van 20 oktober 2001;

Overtuigd dat de Stabilisatie- en associatieovereenkomst (hierna „deze overeenkomst” genoemd) een nieuw klimaat zal scheppen voor hun onderlinge economische betrekkingen, in het bijzonder voor de ontwikkeling van handel en investeringen, factoren van cruciaal belang voor de economische herstructurering en modernisering van Bosnië en Herzegovina;

Gelet op de toezegging van Bosnië en Herzegovina om zijn wetgeving op de relevante terreinen aan te passen aan die van de Gemeenschap en om die daadwerkelijk ten uitvoer te leggen;

Rekening houdend met de bereidheid van de Gemeenschap om doorslaggevende steun te verlenen voor de tenuitvoerlegging van hervormingen en daartoe gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten voor samenwerking en technische, financiële en economische bijstand, op een brede, indicatieve meerjarige basis;

Bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst die binnen de toepassingssfeer van deel III, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna „EG-Verdrag” genoemd) vallen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland binden als afzonderlijke verdragsluitende partijen, en niet als lidstaat van de Gemeenschap, totdat het Verenigd Koninkrijk of Ierland (al naargelang van het geval) Bosnië en Herzegovina ervan in kennis stelt dat het Verenigd Koninkrijk respectievelijk Ierland is gebonden als deel van de Gemeenschap overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag is gehecht. Hetzelfde geldt voor Denemarken, overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken dat aan die verdragen is gehecht;

Wijzend op de top van Zagreb, waarop werd opgeroepen tot verdere consolidatie van de betrekkingen tussen de landen die deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces en de Europese Unie, alsmede tot intensievere samenwerking in de regio;

Eraan herinnerend dat de top van Thessaloniki het stabilisatie- en associatieproces heeft bevestigd als het beleidskader voor de betrekkingen van de Europese Unie met de landen op de westelijke Balkan en dat die landen naargelang van hun individuele voortgang en prestaties met betrekking tot de hervormingen uitzicht hebben op toetreding tot de Europese Unie;

Wijzend op de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst, die op 19 december 2006 in Boekarest werd ondertekend, als middel om de regio beter in staat te stellen investeringen aan te trekken en haar integratie in de wereldeconomie te bevorderen;

Zijn het volgende overeengekomen1:

Artikel 1

1.

Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds.

2.

Deze associatie heeft ten doel:

  1. de inspanningen van Bosnië en Herzegovina te ondersteunen om de democratie en de rechtsstaat te versterken;

  2. bij te dragen aan de politieke, economische en institutionele stabiliteit in Bosnië en Herzegovina, alsmede aan de stabilisatie van de regio;

  3. een passend kader voor de politieke dialoog tot stand te brengen, zodat nauwe politieke betrekkingen tussen de partijen kunnen ontstaan;

  4. de inspanningen van Bosnië en Herzegovina voor de ontwikkeling van de economische en internationale samenwerking te ondersteunen, onder meer door de aanpassing van de wetgeving aan die van de Gemeenschap;

  5. de inspanningen van Bosnië en Herzegovina te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien;

  6. harmonieuze economische betrekkingen te bevorderen en geleidelijk een vrijhandelszone tussen de Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina tot stand te brengen;

  7. de regionale samenwerking op alle gebieden die onder deze overeenkomst vallen te bevorderen.

TITEL I. ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

TITEL II. POLITIEKE DIALOOG

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

TITEL III. REGIONALE SAMENWERKING

Artikel 14

Artikel 15. Samenwerking met andere landen die een Stabilisatie- en associatieovereenkomst hebben ondertekend

Artikel 16. Samenwerking met andere bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken landen

Artikel 17. Samenwerking met kandidaat-lidstaten van de EU die niet bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn

TITEL IV. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 18

TITEL IV. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

HOOFDSTUK I. INDUSTRIEPRODUCTEN

Artikel 19. Definitie
Artikel 20. Concessies van de Gemeenschap voor industrieproducten
Artikel 21. Concessies van Bosnië en Herzegovina voor industrieproducten
Artikel 22. Rechten en beperkingen op uitvoer
Artikel 23. Versnelde verlaging van het douanerecht

HOOFDSTUK II. LANDBOUW EN VISSERIJ

Artikel 24. Definitie
Artikel 25. Verwerkte landbouwproducten
Artikel 26. Afschaffing van kwantitatieve beperkingen voor landbouw- en visserijproducten
Artikel 27. Landbouwproducten
Artikel 28. Vis en visserijproducten
Artikel 29. Herzieningsclausule
Artikel 30
Artikel 31. Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen anders dan wijn en gedistilleerde dranken

HOOFDSTUK III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 32. Toepassingsgebied
Artikel 33. Gunstiger concessies
Artikel 34. Standstill
Artikel 35. Verbod op fiscale discriminatie
Artikel 36. Douanerechten van fiscale aard
Artikel 37. Douane-unies, vrijhandelsgebieden, regelingen voor grensverkeer
Artikel 38. Dumping en subsidiëring
Artikel 39. Algemene vrijwaringsclausule
Artikel 40. Tekortclausule
Artikel 41. Staatsmonopolies
Artikel 42. Oorsprongsregels
Artikel 43. Toegestane beperkingen
Artikel 44. Niet-verlening van administratieve medewerking
Artikel 45. Financiële aansprakelijkheid
Artikel 46

TITEL V. BEWEGING VAN WERKNEMERS, VESTIGING, VERLENEN VAN DIENSTEN, KAPITAALVERKEER

HOOFDSTUK I. BEWEGING VAN WERKNEMERS

Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49

HOOFDSTUK II. VESTIGING

Artikel 50. Definitie
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56

HOOFDSTUK III. VERLENEN VAN DIENSTEN

Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59

HOOFDSTUK IV. BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62

HOOFDSTUK V. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69

TITEL VI. AANPASSING VAN WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN MEDEDINGINGSREGELS

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72. Overheidsondernemingen

Artikel 73. Intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten

Artikel 74. Overheidsopdrachten

Artikel 75. Normalisatie, metrologie, accreditering en conformiteitsbeoordeling

Artikel 76. Consumentenbescherming

Artikel 77. Arbeidsomstandigheden en gelijke kansen

TITEL VII. JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID

Artikel 78. Institutionele versterking en de rechtsstaat

Artikel 79. Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 80. Visa, grensbeheer, asiel en migratie

Artikel 81. Preventie en controle van illegale immigratie; overname

Artikel 82. Witwassen van geld en financiering van terrorisme

Artikel 83. Samenwerking op het gebied van drugs

Artikel 84. Voorkoming en bestrijding van georganiseerde misdaad en andere illegale activiteiten

Artikel 85. Bestrijding van terrorisme

TITEL VIII. SAMENWERKINGSBELEID

Artikel 86

Artikel 87. Economisch beleid en handelspolitiek

Artikel 88. Statistische samenwerking

Artikel 89. Bank- en verzekeringswezen en andere financiële diensten

Artikel 90. Samenwerking op het gebied van audit en financiële controle

Artikel 91. Stimulering en bescherming van investeringen

Artikel 92. Industriële samenwerking

Artikel 93. Midden- en kleinbedrijf

Artikel 94. Toerisme

Artikel 95. De landbouw en de agro-industriële sector

Artikel 96. Visserij

Artikel 97. Douane

Artikel 98. Belastingen

Artikel 99. Samenwerking op sociaal gebied

Artikel 100. Onderwijs en opleiding

Artikel 101. Samenwerking op cultureel gebied

Artikel 102. Samenwerking op audiovisueel gebied

Artikel 103. Informatiemaatschappij

Artikel 104. Netwerken en diensten voor elektronische communicatie

Artikel 105. Informatie en communicatie

Artikel 106. Vervoer

Artikel 107. Energie

Artikel 108. Milieu

Artikel 109. Samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling

Artikel 110. Regionale en plaatselijke ontwikkeling

Artikel 111. Hervorming van het openbaar bestuur

TITEL IX. FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

TITEL X. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135. Interimovereenkomst

Protocol 1. betreffende de handel tussen de gemeenschap en Bosnië en Herzegovina in verwerkte landbouwproducten

Artikel 2

Artikel 3

Protocol 2. betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking in verband met de toepassing van deze overeenkomst tussen de gemeenschap en Bosnië en Herzegovina

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

TITEL II. DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2. Algemene voorwaarden

Artikel 3. Cumulatie in de Gemeenschap

Artikel 4. Cumulatie in Bosnië en Herzegovina

Artikel 5. Geheel en al verkregen producten

Artikel 6. Toereikende bewerking of verwerking

Artikel 7. Ontoereikende bewerking of verwerking

Artikel 8. Determinerende eenheid

Artikel 9. Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Artikel 10. Stellen en assortimenten

Artikel 11. Neutrale elementen

TITEL III. TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12. Territorialiteitsbeginsel

Artikel 13. Rechtstreeks vervoer

Artikel 14. Tentoonstellingen

TITEL IV. TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15. Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

TITEL V. BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16. Algemene voorwaarden

Artikel 17. Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 18. Afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 19. Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 20. Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Artikel 21. Gescheiden boekhouding

Artikel 22. Opstellen van een factuurverklaring

Artikel 23. Toegelaten exporteurs

Artikel 24. Geldigheid van bewijzen van oorsprong

Artikel 25. Overlegging van bewijzen van oorsprong

Artikel 26. Invoer in deelzendingen

Artikel 27. Vrijstelling van bewijs van oorsprong

Artikel 28. Bewijsstukken

Artikel 29. Bewaring van bewijzen van oorsprong en andere bewijsstukken

Artikel 30. Verschillen en vormfouten

Artikel 31. Bedragen in euro

TITEL VI. RGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32. Wederzijdse bijstand

Artikel 33. Controle van bewijzen van oorsprong

Artikel 34. Beslechting van geschillen

Artikel 35. Sancties

Artikel 36. Vrije zones

TITEL VII. CEUTA EN MELILLA

Artikel 37. Toepassing van dit protocol

Artikel 38. Bijzondere voorwaarden

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 39. Wijziging van dit protocol

Protocol 3. 12 betreffende vervoer over land

Artikel 1. Doel

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Definities

INFRASTRUCTUUR

Artikel 4. Algemene bepaling

Artikel 5. Planning

Artikel 6. Financiële aspecten

VERVOER PER SPOOR EN GECOMBINEERD VERVOER

Artikel 7. Algemene bepaling

Artikel 8. Bijzondere aspecten met betrekking tot de infrastructuur

Artikel 9. Ondersteunende maatregelen

Artikel 10. Rol van de spoorwegen

VERVOER OVER DE WEG

Artikel 11. Algemene bepalingen

Artikel 12. Markttoegang

Artikel 13. Belastingen, tol en andere heffingen

Artikel 14. Afmetingen en gewichten

Artikel 15. Milieu

Artikel 16. Sociale aspecten

Artikel 17. Bepalingen betreffende het verkeer

Artikel 18. Verkeersveiligheid

VEREENVOUDIGING VAN FORMALITEITEN

Artikel 19. Vereenvoudiging van formaliteiten

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Verruiming van het toepassingsgebied

Artikel 21. Tenuitvoerlegging

Protocol 4. betreffende staatssteun voor de ijzer- en staalindustrie

Protocol 5. betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Artikel 2. Toepassingsgebied

Artikel 3. Bijstand op verzoek

Artikel 4. Ongevraagde bijstand

Artikel 5. Afgifte van documenten/Kennisgeving van besluiten

Artikel 6. Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

Artikel 7. Behandeling van verzoeken

Artikel 8. Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt

Artikel 9. Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

Artikel 10. Uitwisseling van gegevens en geheimhoudingsplicht

Artikel 11. Deskundigen en getuigen

Artikel 12. Kosten van de bijstand

Artikel 13. Tenuitvoerlegging

Artikel 14. Andere overeenkomsten

Protocol 6. betreffende beslechting van geschillen

HOOFDSTUK I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Doelstellingen

Artikel 2. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK II. PROCEDURES VOOR GESCHILLENBESLECHTING

AFDELING I. ARBITRAGEPROCEDURE

Artikel 3. Inleiding van de arbitrageprocedure
Artikel 4. Samenstelling van het arbitragepanel
Artikel 5. Uitspraken van het arbitragepanel

AFDELING II. NALEVING

Artikel 6. Naleving van de uitspraak van het arbitragepanel
Artikel 7. Redelijke termijn voor naleving
Artikel 8. Herziening van maatregelen getroffen tot naleving van de uitspraak van het arbitragepanel
Artikel 9. Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving
Artikel 10. Herziening van maatregelen tot naleving getroffen na de opschorting van voordelen

AFDELING III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 11. Openbare hoorzittingen
Artikel 12. Inlichtingen en technisch advies
Artikel 13. Interpretatiebeginselen
Artikel 14. Besluiten en uitspraken van het arbitragepanel

HOOFDSTUK III. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15. Lijst van scheidsrechters

Artikel 16. Relatie tot WTO-verplichtingen

Artikel 17. Termijnen

Artikel 18. Reglement van orde, gedragscode en wijziging van dit protocol

Protocol 7. betreffende wederzijdse preferentiële concessies voor bepaalde wijnen, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van benamingen van wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen

Artikel 2

Slotakte

Gemeenschappelijke verklaringen

Verklaring van de Gemeenschap