Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 1 maart 2009
Geldig vanaf 1 maart 2009

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2009]

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Japan on Social Security

Preambule

The Kingdom of the Netherlands,

and

Japan

Being desirous of regulating their mutual relations in the field of social security,

Have agreed as follows:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

Article 2. Matters Covered

Article 3. Persons Covered

Article 4. Equality of Treatment

Article 5. Payment of Benefits Abroad

PART II. PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 6. General Provisions

Article 7. Special Provisions

Article 8. Employees on Board a Sea-Going Vessel

Article 9. Members of Diplomatic Missions, Members of Consular Posts and Civil Servants

Article 10. Exceptions to Articles 6 to 9

Article 11. Accompanying Spouse and Children

Article 12. Compulsory Coverage

Article 13. Residence in the Netherlands

PART III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

CHAPTER 1. PROVISIONS CONCERNING THE NETHERLANDS’ BENEFITS

Article 14. Disablement Benefit
Article 15. Old-age Benefit
Article 16. Survivors’ Benefit

CHAPTER 2. PROVISIONS CONCERNING JAPANESE BENEFITS

Article 17. Totalization
Article 18. Special Provisions concerning Disability Benefits and Survivors’ Benefits
Article 19. Calculation of the Amount of Benefits
Article 20. Period of Coverage
Article 21. Exception to Article 4

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 22. Administrative Collaboration

Article 23. Charges or Fees and Legalization

Article 24. Communication

Article 25. Confidentiality of Information

Article 26. Submission of Applications, Appeals and Declarations

Article 27. Payment of Benefits

Article 28. Resolution of Disagreement

Article 29. Headings

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 30. Events and Decisions prior to the Entry into Force

Article 31. Entry into Force

Article 32. Duration and Termination

Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Japan on Social Security

Preambule

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

Article 2. Liaison Agencies

PART II. PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 3. Coverage of Employed and Self-employed Persons

PART III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

Article 4. Applications, Appeals and Declarations

Article 5. Medical Information Concerning the Disability of an Applicant or Beneficiary

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 6. Exchange of Statistics

Article 7. Forms and Detailed Procedures

Article 8. Entry into Effect

Nr. I

Nr. II

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Betaling van uitkeringen in het buitenland

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene bepalingen

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

Artikel 8. Werknemers aan boord van zeeschepen

Artikel 9. Leden van diplomatieke zendingen, leden van consulaire posten en ambtenaren

Artikel 10. Uitzonderingen op de artikelen 6 tot en met 9

Artikel 11. Echtgenote en kinderen

Artikel 12. Verplichte verzekering

Artikel 13. Woonplaats in Nederland

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. BEPALINGEN INZAKE NEDERLANDSE UITKERINGEN

Artikel 14. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 15. Ouderdomspensioen
Artikel 16. Nabestaandenuitkering

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN INZAKE JAPANSE UITKERINGEN

Artikel 17. Samentelling
Artikel 18. Bijzondere bepalingen inzake arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen
Artikel 19. Berekening van het bedrag van uitkeringen
Artikel 20. Verzekeringstijdvak
Artikel 21. Uitzondering op artikel 4

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22. Administratieve samenwerking

Artikel 23. Kosten of heffingen en legalisering

Artikel 24. Communicatie

Artikel 25. Vertrouwelijk karakter van inlichtingen

Artikel 26. Indiening van aanvragen, beroepschriften en verklaringen

Artikel 27. Betaling van uitkeringen

Artikel 28. Geschillenregeling

Artikel 29. Kopjes

DEEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 30. Gebeurtenissen en besluiten voorafgaand aan de inwerkingtreding

Artikel 31. Inwerkingtreding

Artikel 32. Duur en beëindiging

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Verbindingsorganen

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 3. Verzekering van werknemers en zelfstandigen

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

Artikel 4. Aanvragen, beroepschriften en verklaringen

Artikel 5. Geneeskundige inlichtingen betreffende arbeidsongeschiktheid van aanvrager of rechthebbende

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 6. Uitwisseling van statistieken

Artikel 7. Formulieren en nadere procedures

Artikel 8. Inwerkingtreding

Nr. I

Nr. II