Home

Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

Geldig vanaf 6 april 1981
Geldig vanaf 6 april 1981

Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-04-1981]

Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

Preambule

De ondergetekenden:

De Nederlandse Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

enerzijds,

De Belgische Minister van Sociale Voorzorg

anderzijds,

zijn ter uitvoering van de artikelen 12 en 16, eerste lid, van het 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage tussen Nederland en België ondertekende Verdrag betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, mede gelet op de Europese Interimovereenkomst betreffende de sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen betreffende ouderdom, invaliditeit en overlijden, het navolgende overeengekomen:

Artikel 1

Op de werknemers en gepensioneerden en hun gezinsleden die rechten op verstrekkingen verwerven bij toepassing van het Verdrag van 29 augustus 1947 tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering worden voor zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze toegepast:

  1. de bepalingen inzake verstrekkingen van Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen en loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (E.E.G.) nr. 574/72;

  2. het Akkoord van 24 december 1980 inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Artikel 2