Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Geldig van 15 juni 2005 tot 20 mei 2006
Geldig van 15 juni 2005 tot 20 mei 2006

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-05-2006]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Chili,

hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Gelet op het belang van een juiste vaststelling van de douanerechten en andere belastingen die bij invoer of uitvoer worden geïnd en van het waarborgen van een juiste handhaving van verboden, beperkingen en controlemaatregelen;

Overwegende dat inbreuken op de douanewetgeving hun economische, fiscale, sociale en culturele belangen en hun volksgezondheids- en handelsbelangen schaden;

Overwegende dat de grensoverschrijdende handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, gevaarlijke stoffen, bedreigde diersoorten en giftig afval een gevaar voor de samenleving vormt;

Erkennende de noodzaak van internationale samenwerking ter zake van aangelegenheden die verband houden met de toepassing en handhaving van hun douanewetgeving;

Ervan overtuigd dat het optreden tegen inbreuken op de douanewetgeving doeltreffender kan worden door middel van nauwe samenwerking tussen hun douaneadministraties op basis van duidelijke wettelijke bepalingen;

Gelet op de van belang zijnde instrumenten van de Internationale Douaneraad, tegenwoordig bekend als de Wereld Douane Organisatie, in het bijzonder de Aanbeveling inzake wederzijdse administratieve bijstand van 5 december 1953;

Tevens gelet op verdragen die verboden, beperkingen en bijzondere controlemaatregelen met betrekking tot bepaalde goederen bevatten;

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

Artikel 2 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. REIKWIJDTE VAN DE BIJSTAND

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IV. BIJZONDERE VORMEN VAN BIJSTAND

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK V. INFORMATIE

Artikel 9 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VI. DESKUNDIGEN EN GETUIGEN

Artikel 10 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VII. TOEZENDING VAN VERZOEKEN

Artikel 11 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VIII. UITVOERING VAN VERZOEKEN

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IX. VERTROUWELIJK KARAKTER VAN INFORMATIE

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK X. ONTHEFFING

Artikel 16 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK XI. KOSTEN

Artikel 17 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK XII. UITVOERING VAN HET VERDRAG

Artikel 18 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK XIII. TOEPASSING

Artikel 19 [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK XIV. INWERKINGTREDING EN BEËINDIGING

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21 [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Nog niet in werking]