Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Geldig vanaf 1 juni 2007
Geldig vanaf 1 juni 2007

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2007]

Convention on social security between the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Having established reciprocity in the field of social security by means of the Convention on Social Security between the United Kingdom and the Kingdom of the Netherlands, signed at The Hague on 11 August 1954;

Wishing to consolidate the above Convention and its extension and modification into a single document;

Wishing to extend and modify the scope of that reciprocity and to take account of changes in their legislation;

Have agreed as follows:

Part I. General Provisions

Article 1. Definitions

Article 2. Persons Covered

Article 3. Scope of Legislation

Article 4. Equal Treatment

Article 5. Refugees and Stateless Persons

Article 6. Provisions for the Export of Benefit

Part II. Provisions which determine the legislation applicable concerning contribution liability

Article 7. General Provisions

Article 8. Detached Workers

Article 9. Travelling Personnel

Article 10. Mariners and others employed on board a ship or vessel

Article 11. Diplomats, Government Servants and other Consular Employees

Article 12. Treated as Ordinarily Resident

Article 13. Modification Provisions

PART III. SPECIAL PROVISIONS FOR THE UNITED KINGDOM

Article 14. Conversion Formulae

PART IV. BENEFIT PROVISIONS

SECTION 1. PROVISIONS FOR SICKNESS, MATERNITY, INVALIDITY AND UNEMPLOYMENT

Article 15. Sickness Benefit and Maternity Allowance
Article 16. Invalidity Benefit
Article 17. Unemployment Benefit

SECTION 2. RETIREMENT PENSION AND SURVIVOR'S BENEFIT

Article 18. General Provisions
Article 19. Pro-Rata Pensions
Article 20. Insurance Periods to be taken into Account
Article 21. Overlapping Periods
Article 22. Benefits to be excluded
Article 23. Non-Simultaneous Entitlement
Article 24. Survivor’s Benefit

SECTION 3. BENEFITS FOR INDUSTRIAL ACCIDENTS AND INDUSTRIAL DISEASES

Article 25. General Provisions

SECTION 4

Article 26. Child Benefits

PART V. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 27. Recovery of Advance Payments and Overpayments of Benefit

Article 28. Arrangements for Administration and Co-operation

Article 29. Submission of Claim or Appeal

Article 30. Currency and Method of Payment

Article 31. Resolution of Disputes

PART VI. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 32. Prior Acquisition of Rights – old Convention replaced by new convention Persons covered by this Convention

Article 33. Prior Acquisition of Rights – old Convention replaced by new Convention – Persons excluded from this Convention

Article 34. Entry into Force

Article 35. Duration of the Convention

Article 36. Rights on Termination of this Convention not replaced by another

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Preambule

Deel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Personen op wie dit Verdrag van toepassing is

Artikel 3. Reikwijdte van de wetgeving

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Vluchtelingen en staatlozen

Artikel 6. Bepalingen inzake de export van uitkeringen

Deel II. Bepalingen inzake de wetgeving die van toepassing is op verschuldigde premies of bijdragen

Artikel 7. Algemene bepalingen

Artikel 8. Gedetacheerde werknemers

Artikel 9. Ambulant personeel

Artikel 10. Zeelieden en overige personen werkzaam aan boord van een schip of vaartuig

Artikel 11. Diplomaten, ambtenaren en overige consulair medewerkers

Artikel 12. Behandeld als gewoonlijk wonend

Artikel 13. Bepalingen betreffende wijzigingen

DEEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 14. Omrekeningsformules

DEEL IV. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

Afdeling 1. Bepalingen inzake ziekte, moederschap, invaliditeit en werkloosheid

Artikel 15. Ziekteuitkering en moederschapsuitkering
Artikel 16. Invaliditeitsuitkering
Artikel 17. Werkloosheidsuitkering

Afdeling 2. Ouderdomspensioen en nabestaandenuitkering

Artikel 18. Algemene bepalingen
Artikel 19. Pro-ratapensioenen
Artikel 20. In aanmerking te nemen verzekeringstijdvakken
Artikel 21. Samenloop van tijdvakken
Artikel 22. Uitsluiting van uitkeringen
Artikel 23. Niet-gelijktijdige aanspraak
Artikel 24. Nabestaandenuitkering

Afdeling 3. Uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 25. Algemene bepalingen
Artikel 26. Kinderbijslagen

DEEL V. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 27. Terugvordering van voorschotten en te veel betaalde uitkeringen

Artikel 28. Regelingen inzake administratie en samenwerking

Artikel 29. Indiening van een aanvraag of beroepschrift

Artikel 30. Valuta en betalingswijze

Artikel 31. Beslechting van geschillen

DEEL VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 32. Eerder verworven rechten – vervanging oud Verdrag door nieuw Verdrag – personen die onder dit Verdrag vallen

Artikel 33. Eerder verworven rechten – vervanging oud Verdrag door nieuw Verdrag – personen die van dit Verdrag worden uitgesloten

Artikel 34. Inwerkingtreding

Artikel 35. Duur van het Verdrag

Artikel 36. Rechten bij beëindiging van dit Verdrag indien het niet door een ander verdrag wordt vervangen