Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Geldig van 1 juni 2008 tot 1 oktober 2022
Geldig van 1 juni 2008 tot 1 oktober 2022

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2008 tot 01-10-2022]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek ten Oosten van de Uruguay,

teneinde hun betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid te regelen,

zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Betaling van prestaties

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regel

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

Artikel 8. Uitzonderingen

TITEL III. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT PENSIOENUITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. SAMENTELLING

Artikel 9. Samentelling van verzekeringstijdvakken

HOOFDSTUK 2. RECHT OP EN BETALING VAN PENSIOENEN

Artikel 10. Pensioenuitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid, en voor nabestaanden
Artikel 11. Beoordeling van arbeidsongeschiktheid

HOOFDSTUK 3. TOEPASSING VAN DE WETGEVING VAN URUGUAY

Artikel 12. Stelsel van pensioenuitkeringen
Artikel 13. Beoordeling van het recht op en betaling van pensioenen
Artikel 14. Samentelling van tijdvakken van betaling van premie of bijdrage in bijzondere of verbeterde stelsels
Artikel 15. Aanpassing van pensioenuitkeringen

HOOFDSTUK 4. TOEPASSING VAN DE WETGEVING VAN NEDERLAND

Artikel 16. Ouderdom- en nabestaandenpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

TITEL IV. OVERIGE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 17. Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 18. Rechtsgevolgen van de afgifte van documenten
Artikel 19. Administratieve bijstand
Artikel 20. Vrijstelling van belastingen, rechten en verzoeken om certificering
Artikel 21. Formaliteiten en waarborgen inzake pensioenuitkeringen
Artikel 22. Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten
Artikel 23. Beslechting van geschillen
Artikel 24. Taal

HOOFDSTUK 2. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 25. Berekening van aan de inwerkingtreding van dit Verdrag voorafgaande tijdvakken
Artikel 26. Gebeurtenissen en tijdvakken voorafgaand aan de inwerkingtreding

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Duur van dit Verdrag
Artikel 28. Goedkeuring en inwerkingtreding
Artikel 29. Territoriale toepassing
Artikel 30. Opzegging

Administratief akkoord voor de uitvoering van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Preambule

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Bevoegde organen

HOOFDSTUK II. TOEPASSING VAN TITEL II VAN HET VERDRAG

Artikel 3. Verbindingsorganen

Artikel 4. Gedetacheerde werknemers

Artikel 5. Verlenging van de detachering

HOOFDSTUK III. BEPALINGEN INZAKE PENSIOENUITKERINGEN

Artikel 6. Indienen van een aanvraag

HOOFDSTUK IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 7. Formulieren en procedures

Artikel 8. Identificatie

Artikel 9. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 10. Verificatie van inlichtingen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 11. Uitwisseling van statistieken

Artikel 12. Inwerkingtreding