Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

Geldig vanaf 1 december 2003
Geldig vanaf 1 december 2003

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica, hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen;

Met de bedoeling om de betrekkingen op het terrein van de sociale zekerheid tussen de twee landen te verbeteren, en

Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen teneinde de controle van socialezekerheidsuitkeringen van het ene land in het andere land te waarborgen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  1. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot Costa Rica het toepassingsgebied zoals omschreven in de artikelen 5 en 6 van de Politieke Grondwet van de Republiek Costa Rica, in beide gevallen in overeenstemming met het internationale recht;

  2. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Costa Rica, het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid;

  3. „uitvoeringsorgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c: het „Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen", en voor wat betreft de onderdelen van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e en f: de „Sociale verzekeringsbank", en voor wat betreft de wetgeving met betrekking tot sociale bijstand: de gemeentelijke autoriteiten of de instanties bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door de genoemde organen worden uitgeoefend. Met betrekking tot de Republiek Costa Rica, de „Caja Costarricense del Seguro Social" (Sociale Zekerheidskas van Costa Rica) en de „Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" (Nationale Pensioendirectie van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid), of elk lichaam bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door genoemde organen worden uitgeoefend;

  4. „autoriteit", iedere organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van, onder andere, de bevolkingsregisters, belastingautoriteiten, registers van de burgerlijke stand, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie en gevangeniswezen, immigratiekantoren en het nationale register;

  5. „wetgeving", de wetgeving genoemd in artikel 2;

  6. „uitkering", elke uitkering of elk pensioen in geld ingevolge de wetgeving;

  7. „uitkeringsgerechtigde", iedere persoon die aanspraak maakt of recht heeft op een uitkering;

  8. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend in de wetgeving;

  9. „wonen", gewoonlijk wonen;

  10. „verblijven", tijdelijk wonen.

2.

De andere termen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 4. Export van uitkeringen [Nog niet in werking]

Artikel 5. Identificatie [Nog niet in werking]

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen [Nog niet in werking]

Artikel 7. Verificatie van informatie in geval van ziekte en invaliditeit [Nog niet in werking]

Artikel 8. Erkenning van administratieve beslissingen [Nog niet in werking]

Artikel 9. Weigering om te betalen, opschorting en intrekking [Nog niet in werking]

Artikel 10. Bescherming van gegevens [Nog niet in werking]

Artikel 11. Uitvoering van het Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 12. Taal [Nog niet in werking]

Artikel 13. Geschillenbeslechting [Nog niet in werking]

Artikel 14. Inwerkingtreding van dit Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 15. Toepassing van het Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 16. Opzegging van het Verdrag [Nog niet in werking]