Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

Geldig vanaf 1 april 2004
Geldig vanaf 1 april 2004

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2004]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van Canada,

hierna te noemen „Partijen”,

vastbesloten de relaties tussen de beide landen op het terrein van de sociale zekerheid verder te versterken, en

in achtnemende de wijzigingen in hun onderscheiden sociale zekerheidswetgeving sedert de ondertekening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada te 's-Gravenhage op 26 februari 1987,

zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel I. Definities

Artikel II. Materiële werkingssfeer

Artikel III. Personele werkingssfeer

Artikel IV. Gelijkheid van behandeling

Artikel V. Export van uitkeringen

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel VI. Regels met betrekking tot de dekking

Artikel VII. Definitie van bepaalde periodes van wonen met betrekking tot de Canadese wetgeving

Artikel VIII. Definitie van bepaalde periodes van wonen met betrekking tot de Nederlandse wetgeving

TITEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. UITKERINGEN KRACHTENS DE CANADESE WETGEVING

Artikel IX. Samentellen van verzekeringstijdvakken
Artikel X. Uitkeringen krachtens de Wet op de Ouderdomsverzekering
Artikel XI. Uitkeringen krachtens het Canada Pensioen Plan

HOOFDSTUK 2. UITKERINGEN KRACHTENS DE NEDERLANDSE WETGEVING

Artikel XII. Uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel XIII. Hoogte van de uitkeringen

Artikel XIV. Uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet

Artikel XV. Uitkeringen krachtens de Algemene Nabestaandenwet

Artikel XVI. Hoogte van de uitkeringen

Artikel XVII. Uitkeringen krachtens de Algemene Kinderbijslagwet

HOOFDSTUK 3. INKOMENSAFHANKELIJKE UITKERINGEN VOOR ECHTGENOTEN EN PARTNERS

Artikel XVIII. Hoogte van de uitkeringen

TITEL IV. ADMINISTRATIEVE EN DIVERSE BEPALINGEN

Artikel XIX. Uitwisseling van informatie en wederzijdse bijstand

Artikel XX. Administratief Akkoord

Artikel XXI. Vrijstelling of vermindering van belastingen, leges en kosten

Artikel XXII. Taal

Artikel XXIII. Aanvragen, mededelingen of beroepschriften

Artikel XXIV. Betaling van uitkeringen

Artikel XXV. Oplossing van geschillen

Artikel XXVI. Overeenkomsten met een provincie van Canada

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel XXVII. Overgangsbepalingen

Artikel XXVIII. Beëindiging van het voorgaande Verdrag

Artikel XXIX. Duur en beëindiging

Artikel XXX. Inwerkingtreding

Protocol inzake wederzijdse bijstand behorend bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

Preambule

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Wederzijdse bijstand

Artikel 3. Beheer

Artikel 4. Kosten

Artikel 5. Interpretatie en toepassing

Artikel 6. Duur en beëindiging van het Protocol

Artikel 7. Inwerkingtreding

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada ondertekend te Brantford op 27 juni 2001

Preambule

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Verbindingsorganen

Artikel 3. Bevoegd orgaan

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 4

TITEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

Artikel 5. Behandeling van een aanvraag

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 6. Medische onderzoeken

Artikel 7. Formulieren en procedures

Artikel 8. Uitwisseling van statistieken

Artikel 9. Inwerkingtreding