Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Arabische Republiek Egypte

Geldig vanaf 1 september 2005
Geldig vanaf 1 september 2005

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Arabische Republiek Egypte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2005]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Arabische Republiek Egypte

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Arabische Republiek Egypte

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Arabische Republiek Egypte,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere en ter waarborging van een gelijke behandeling van de onderdanen van beide landen,

Zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Export van uitkeringen

DEEL II. VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regels

Artikel 7. Werknemers

Artikel 8. Zelfstandigen

Artikel 9. Gedetacheerde werknemers

Artikel 10. Bemanningsleden aan boord van schepen

Artikel 11. Personeel van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

Artikel 12. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 7 tot en met 11

DEEL III. HANDHAVING

Artikel 13. Identificatie

Artikel 14. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 15. Geneeskundig onderzoek

Artikel 16. Erkenning van beslissingen en uitspraken

Artikel 17. Terugvordering van onverschuldigde betalingen en administratieve boetes

Artikel 18. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 19. Bescherming van gegevens

Artikel 20. Uitvoering van het Verdrag

Artikel 21. Taal

Artikel 22. Valuta

Artikel 23. Beslechting van geschillen

DEEL V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Inwerkingtreding

Artikel 25. Territoriale toepassing

Artikel 26. Beëindiging