Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Litouwen inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

Geldig vanaf 1 augustus 2004
Geldig vanaf 1 augustus 2004

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Litouwen inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2004]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Litouwen inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Litouwen inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Litouwen,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens betrekkingen tot stand te brengen op het gebied van sociale zekerheid;

Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen om de toepassing van de wetgeving van het ene land in het andere te waarborgen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 1. wordt verstaan onder „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Litouwen: het grondgebied van de Republiek Litouwen;

 2. wordt verstaan onder „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Litouwen: de Minister van Sociale Zekerheid en Arbeid;

 3. wordt verstaan onder „bevoegd orgaan":

  wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c bedoelde takken van sociale zekerheid: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f bedoelde takken van sociale zekerheid: de Sociale Verzekeringsbank;

  wat de Republiek Litouwen betreft: de Directie Internationale Uitkeringen van de Raad van het staatsfonds sociale verzekeringen;

  of een lichaam dat bevoegd is tot uitvoering van taken die thans worden uitgevoerd door voornoemde autoriteiten;

 4. wordt verstaan onder „instantie": een lichaam dat betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, en omvat onder andere de bevolkingsregisters, de geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus, scholen en andere opleidingsinstituten, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiebureaus;

 5. wordt verstaan onder „wetgeving": de wetgeving die betrekking heeft op de in artikel 2 bedoelde takken van sociale zekerheid;

 6. wordt verstaan onder „uitkering": een uitkering of pensioen ingevolge de wetgeving;

 7. wordt verstaan onder „rechthebbende": een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

 8. wordt verstaan onder „gezinslid": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de wetgeving;

 9. wordt verstaan onder „woonplaats": gewone woonplaats;

 10. wordt verstaan onder „verblijfplaats": tijdelijke verblijfplaats.

2.

Andere termen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan krachtens de toegepaste wetgeving wordt toegekend.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Identificatie

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 7. Medisch onderzoek

Artikel 8. Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen

Artikel 9. Verhaal van onverschuldigde betalingen en administratieve boeten

Artikel 10. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 11. Gegevensbescherming

Artikel 12. Uitvoering van het Verdrag

Artikel 13. Taal

Artikel 14. Beslechting van geschillen

Artikel 15. Inwerkingtreding

Artikel 16. Territoriale toepassing

Artikel 17. Beëindiging