Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Geldig vanaf 1 november 2002
Geldig vanaf 1 november 2002

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2002]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

Roemenië,

hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens betrekkingen tot stand te brengen op het gebied van sociale zekerheid;

Geleid door de wens de samenwerking tussen de beide Staten te regelen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 1. „grondgebied":

  met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  met betrekking tot Roemenië: het gehele grondgebied van de Staat Roemenië, met inbegrip van de territoriale zee en het luchtruim boven het grondgebied en de territoriale zee waar Roemenië zijn soevereiniteit uitoefent, alsmede de aangrenzende zone, het continentaal plat en de exclusieve economische zone waarin Roemenië soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent, in overeenstemming met zijn wetgeving en met de regels en beginselen van het internationale recht;

 2. „wetgeving", de wetten en andere van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

 3. „bevoegde autoriteit",

  wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  wat Roemenië betreft: het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit;

 4. „bevoegd orgaan",

  wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft:

  met betrekking tot de takken van sociale verzekering genoemd in artikel 2, tweede lid, onder de letters a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a GAK Nederland BV;

  met betrekking tot de takken van sociale verzekering genoemd in artikel 2, tweede lid, onder de letters d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank;

  wat Roemenië betreft: het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit, het Nationale Huis voor Pensioen- en andere Socialeverzekeringsrechten;

  of elk orgaan bevoegd tot het uitvoeren van taken die momenteel worden uitgevoerd door voornoemde organen;

 5. „uitkering", elke uitkering in geld ingevolge de wetgeving;

 6. „uitkeringsgerechtigde": een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

 7. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

 8. „woonplaats", gewone woonplaats;

 9. „verblijf", tijdelijke woonplaats;

 10. „informatie", gegevens met betrekking tot identiteit, adres, gezinssituatie, werk, het volgen van scholing, inkomen, gezondheidstoestand, overlijden en hechtenis of andere gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van dit Verdrag;

 11. „instantie", elk orgaan dat betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder andere bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, belastingautoriteiten, huwelijksregisters, handelsregisters, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen, immigratiediensten en notarissen.

2.

Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingsfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Identificatie

Artikel 6. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 7. Geneeskundig onderzoek

Artikel 8. Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen

Artikel 9. Terugvordering

Artikel 10. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 12. Uitvoering van het Verdrag

Artikel 13. Gebruik van officiële taal

Artikel 14. Beslechting van geschillen

Artikel 15. Inwerkingtreding

Artikel 16. Territoriale toepassing

Artikel 17. Beëindiging