Home

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 1 april 2003
Geldig vanaf 1 april 2003

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2003]

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Australia on Social Security

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of Australia,

Wishing to strengthen the existing friendly relations between their two countries,

Resolved to continue the cooperation in the field of social security, and

Wishing to extend and modify the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Australia on Social Security of 4 January 1991 (the 1991 Agreement);

Have agreed as follows:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

Article 2. Legislative Scope

Article 3. Personal Scope

Article 4. Equality of Treatment

Article 5. Payment of benefits abroad

PART II. PROVISIONS ON COVERAGE

SECTION A. Provisions relating to the superannuation guarantee legislation of Australia and to Netherlands' legislation

Article 6. Purpose of Section A
Article 7. Application of Section A
Article 8. Provisions on coverage
Article 9. Exception agreements

SECTION B. Provisions relating to Australian legislation (other than that relating to the superannuation guarantee) and to Netherlands' legislation

Article 10. Partner or Children of Seconded Employees Temporary Absence from Australia
Article 11. Application of Netherlands Legislation to the Partner or Children of Seconded Employees

PART III. PROVISIONS RELATING TO AUSTRALIAN BENEFITS

Article 12. Residence or Presence in the Netherlands or a Third State

Article 13. Partner related Australian benefits

Article 14. Totalisation for Australia

Article 15. Calculation of Australian Benefits

Article 16. Exclusion of specified Netherlands' payments from the Australian income test

PART IV. PROVISIONS RELATING TO THE NETHERLANDS BENEFITS

Article 17. Benefits under the General Old Age Pensions Act

Article 18. Benefits under the invalidity insurance for employees and the self-employed

Article 19. Refusal to pay, suspension, withdrawal

PART V. COMMON PROVISIONS

Article 20. Common Provisions for the Calculation of Benefits

PART VI. MISCELLANEOUS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 21. Lodgement of Documents

Article 22. Recovery of overpayments

Article 23. Payments of Benefits

Article 24. Exchange of Information and Mutual Assistance

Article 25. Administrative Arrangement

Article 26. Review of the Agreement

PART VII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 27. Commencement of Benefits

Article 28. Transitional Provisions

Article 29. Entry Into Force and Termination

Administrative Arrangement for the implementation of the Agreement on Social Security between the government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Australia

Preambule

PART I. GENERAL PROVISIONS

Section 1. Definitions

Section 2. Liaison agencies

PART II. PROVISIONS CONCERNING SECONDMENT

Section 3

PART III. PROVISIONS CONCERNING CLAIMS AND APPEALS

Section 4

Section 5. Verification of claims and payments

Section 6. Identification

Section 7

Section 8. Verification of medical information

Section 9. Claims under other Agreements

Section 10. Exchange of information

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 11. Forms and Procedures

Section 12. Language

Section 13. Statistics

Section 14. Correspondence

Section 15. Operation

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Betaling van uitkeringen in het buitenland

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE TOEPASSELIJKHEID

AFDELING A. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE AUSTRALISCHE WETGEVING INZAKE PENSIOENGARANTIES EN TOT DE NEDERLANDSE WETGEVING

Artikel 6. Doel van Afdeling A
Artikel 7. Toepassing van Afdeling A
Artikel 8. Bepalingen inzake toepasselijkheid
Artikel 9. Uitzonderingsbepalingen

AFDELING B. BEPALINGEN BETREFFENDE DE AUSTRALISCHE WETGEVING (ANDERS DAN MET BETREKKING TOT PENSIOENGARANTIES) EN BETREFFENDE DE NEDERLANDSE WETGEVING

Artikel 10. Tijdelijke afwezigheid uit Australië van partner of kinderen van uitgezonden werknemers
Artikel 11. Toepassing van de Nederlandse wetgeving op de partner of kinderen van uitgezonden werknemers

DEEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE AUSTRALISCHE UITKERINGEN

Artikel 12. Wonen of verblijf in Nederland of in een derde staat

Artikel 13. Australische partneruitkeringen

Artikel 14. Samentelling van tijdvakken voor Australië

Artikel 15. Berekening van Australische uitkeringen

Artikel 16. Uitsluiting van bepaalde Nederlandse uitkeringen bij de Australische inkomenstoets

DEEL IV. BEPALINGEN BETREFFENDE NEDERLANDSE UITKERINGEN

Artikel 17. Uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet

Artikel 18. Uitkeringen uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers en zelfstandigen

Artikel 19. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

DEEL V. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 20. Gemeenschappelijke bepalingen voor de berekening van uitkeringen

DEEL VI. OVERIGE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 21. Indiening van documenten

Artikel 22. Terugvordering van te veel betaalde uitkeringen

Artikel 23. Betaling van uitkeringen

Artikel 24. Uitwisseling van inlichtingen en wederzijdse bijstand

Artikel 25. Administratief akkoord

Artikel 26. Herziening van het Verdrag

DEEL VII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Ingang van uitkeringen

Artikel 28. Overgangsbepalingen

Artikel 29. Inwerkingtreding en beëindiging

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1. Begripsomschrijvingen

Afdeling 2. Verbindingsorganen

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE UITZENDING

Afdeling 3

DEEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE AANVRAGEN EN BEROEPSCHRIFTEN

Afdeling 4

Afdeling 5. Verificatie van aanvragen en betalingen

Afdeling 6. Identificatie

Afdeling 7

Afdeling 8. Verificatie van medische inlichtingen

Afdeling 9. Aanvragen uit hoofde van andere verdragen

Afdeling 10. Uitwisseling van inlichtingen

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Afdeling 11. Formulieren en procedures

Afdeling 12. Taal

Afdeling 13. Statistieken

Afdeling 14. Correspondentie

Afdeling 15. Inwerkingtreding