Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen

Geldig vanaf 1 september 2002
Geldig vanaf 1 september 2002

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2002]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Tsjechische Republiek,

hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

Wensend de rechtmatige betaling van hun uitkeringen terzake van sociale zekerheid in elkaars landen toe te staan,

Verlangend de samenwerking tussen de twee Staten te regelen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 1. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa naar internationaal recht;

 2. „wetgeving": de wetten, voorschriften en bestuursrechtelijke regelingen die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde stelsels van sociale zekerheid;

 3. „bevoegde autoriteit",

  met betrekking tot de Tsjechische Republiek: het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de Tsjechische Republiek;

  met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland;

 4. „bevoegd orgaan"

  met betrekking tot de Tsjechische Republiek: de „Česká správa sociálního zabezpečení" (Tsjechische instelling voor sociale zekerheid) of haar rechtsopvolger;

  met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a Gak Nederland BV of zijn rechtsopvolger en betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank;

 5. „uitkering": elke uitkering of elk pensioen krachtens de in artikel 2 bedoelde wetgeving;

 6. „uitkeringsgerechtigde": elke persoon die recht heeft op een uitkering;

 7. „gezinslid": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de door het bevoegde orgaan toegepaste wetgeving.

2.

Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Export van uitkeringen

Artikel 5. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 6. Identificatie

Artikel 7. Verificatie van informatie in geval van ziekte en invaliditeit

Artikel 8. Terugvordering van onverschuldigde betalingen terzake van sociale zekerheid en inning van premies terzake van sociale zekerheid

Artikel 9. Weigering te betalen, opschorting, intrekking

Artikel 10. Oplossing van geschillen

Artikel 11. Bekrachtiging, inwerkingtreding en toepassing van het Verdrag

Artikel 12. Duur van het Verdrag