Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Geldig vanaf 7 maart 2002
Geldig vanaf 7 maart 2002

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Opschrift

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Federatieve Republiek Brazilië,

hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens bepalingen vast te stellen die de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van sociale zekerheid regelen,

Vastbesloten een Verdrag inzake sociale zekerheid te sluiten onder de hierna bepaalde voorwaarden:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Nog niet in werking]

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 4. Gelijke behandeling [Nog niet in werking]

Artikel 5. Export van uitkeringen [Nog niet in werking]

TITEL II. REGELINGEN INZAKE TOEPASSELIJKE WETGEVING

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 6. Algemene bepalingen inzake het grondbeginsel van verzekering [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. UITZONDERINGEN OP DE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 7. Ambtenaren [Nog niet in werking]
Artikel 8. Werknemers [Nog niet in werking]
Artikel 9. Personeel van internationale luchttransportondernemingen [Nog niet in werking]
Artikel 10. Bemanningsleden aan boord van schepen [Nog niet in werking]
Artikel 11. Personeel van diplomatieke en consulaire zendingen [Nog niet in werking]
Artikel 12. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 6 tot en met 11 [Nog niet in werking]

TITEL III. UITKERINGEN

HOOFDSTUK I. BEPALINGEN INZAKE BRAZILIË

Artikel 13. Samentelling van de verzekeringstijdvakken [Nog niet in werking]
Artikel 14. Berekening van de betaling van uitkeringen [Nog niet in werking]
Artikel 15. Behoud van status [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. Bepalingen met betrekking tot nederland

Artikel 16. Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen [Nog niet in werking]

TITEL IV. HANDHAVING

Artikel 17. Verificatie van aanvragen en betalingen [Nog niet in werking]

Artikel 18. Verificatie van inlichtingen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

Artikel 19. Weigering te betalen, schorsing, intrekking [Nog niet in werking]

Artikel 20. Identificatie [Nog niet in werking]

TITEL V. OVERIGE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK I OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21. Taken van de bevoegde autoriteiten [Nog niet in werking]
Artikel 22. Administratieve samenwerking tussen de bevoegde organen [Nog niet in werking]
Artikel 23. Dienstverlening en afgifte van documenten en hun rechtsgevolgen [Nog niet in werking]
Artikel 24. De gemengde commissie [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 25. Beoordeling van aan de inwerkingtreding van dit Verdrag voorafgaande tijdvakken en vaststelling van aan de inwerkingtreding van dit Verdrag voorafgaande oorspronkelijke rechten [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN

Artikel 26. Bekrachtiging en inwerkingtreding [Nog niet in werking]
Artikel 27. Toepassing van het Verdrag [Nog niet in werking]