Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid

Geldig vanaf 1 april 1997
Geldig vanaf 1 april 1997

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1997]

Convention between The Kingdom of the Netherlands and The Kingdom of Norway on social security

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

The Kingdom of Norway

Taking into account the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992, (hereinafter referred to as the “EEA Agreement"), Article 29, Annex VI, No. 1 and 2;

Having regard to Article 8 of Regulation (EEC) No 1408/71;

Taking into account the need to reconsider their relations in the field of social security particularly concerning persons not covered by the said Regulation;

Have agreed to conclude the following Convention, which shall replace the Convention between the two States on social security of 13 April 1989:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

Article 2. Material Scope

Article 3. Personal Scope

Article 4. Equality of treatment

Article 5. Prevention of overlapping of benefits

PART II. DETERMINATION OF THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 6. General rule

Article 7. Workers on the Continental shelf

Article 8. Family members of posted workers

PART III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING ENTITLEMENT TO BENEFITS

Article 9. Entitlement to benefits

Article 10. Dependent children and orphans

Article 11. Payment of benefits abroad

Article 12. Unemployment benefits

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 13. Administrative arrangements

Article 14. Mutual assistance

Article 15. Disputes

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 16. Transitional provisions relating to benefits

Article 17. Annulment of former Convention

Article 18. Denunciation

Article 19. Entry into force

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Artikel 5. Vermijding van samenloop van uitkeringen

DEEL II. VASTSTELLING VAN DE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 6. Algemene regel

Artikel 7. Werknemers op het continentale plat

Artikel 8. Gezinsleden van gedetacheerde werknemers

DEEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET RECHT OP PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP, INVALIDITEITS- EN OUDERDOMSPENSIOENEN, PENSIOENEN AAN NAGELATEN BETREKKINGEN, OVERLIJDENSUITKERINGEN EN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Artikel 9. Recht op prestaties

Artikel 10. Kinderen die ten laste komen en wezen

Artikel 11. Betaling van uitkeringen in het buitenland

Artikel 12. Werkloosheidsuitkeringen

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 13. Administratieve akkoorden

Artikel 14. Wederzijdse bijstand

Artikel 15. Geschillen

DEEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 16. Overgangsbepalingen met betrekking tot uitkeringen

Artikel 17. Vervallenverklaring van eerder Verdrag

Artikel 18. Opzegging

Artikel 19. Inwerkingtreding