Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Geldig vanaf 1 maart 2016
Geldig vanaf 1 maart 2016

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2016]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Wensend de verhouding tussen de beide landen op het terrein van de sociale zekerheid te regelen,

zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Artikel 4. Gelijke behandeling

Artikel 5. Export van uitkeringen

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 6. Algemene regel

Artikel 7. Personen die gelijktijdig werkzaamheden in beide Staten verrichten

Artikel 8. Gedetacheerde werknemers

Artikel 9. Zeelieden en luchtvaartpersoneel

Artikel 10. Diplomatiek en overheidspersoneel

Artikel 11. Woonplaats op het grondgebied van Nederland

Artikel 12. Uitzonderingen

TITEL III

HOOFDSTUK 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 13. Samenstelling van tijdvakken
Artikel 14. Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP CHILI

Artikel 15. Uitkeringen
Artikel 16. Prestaties bij ziekte voor pensioengerechtigden

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP NEDERLAND

Artikel 17. Vaststelling van het recht op uitkeringen
Artikel 18. Uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidswetten
Artikel 19. Berekening van uitkeringen
Artikel 20. Ouderdomspensioen
Artikel 21. Nabestaandenpensioen
Artikel 21A. Kinderbijslag
Artikel 21B. Uitkeringen bij ziekte

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22. Administratief akkoord en verbindingsorganen

Artikel 23. Wederzijdse hulp

Artikel 24. Verificatie van aanvragen en betalingen

Artikel 25. Identificatie

Artikel 26. Terugvordering van onverschuldigde betalingen

Artikel 27. Premie-inning

Artikel 28. Termijn voor het indienen van aanvragen, beroepschriften en andere documenten

Artikel 29. Indienen van aanvragen

Artikel 30. Vrijstelling van betaling

Artikel 31. Taal

Artikel 32. Koersen

Artikel 33. Geschillenbeslechting

Artikel 34. Aanvullende verdragen

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 35. Erkenning van eerdere tijdvakken en gebeurtenissen

Artikel 36. Inwerkingtreding en kennisgeving

Artikel 37. Opzegging

Administratief Akkoord voor de toepassing van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Verbindingsorganen

DEEL II. TOEPASSING VAN TITEL II VAN HET VERDRAG

Artikel 3. Toepasselijke wetgeving

DEEL III. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG

Artikel 4. Bevoegd orgaan

Artikel 5. Aanvraag om uitkeringen

Artikel 6. Gegevens met betrekking tot tijdvakken van arbeid of van verzekering

Artikel 7. Betaling van uitkeringen

Artikel 8. Medische onderzoeken en administratieve controles

Artikel 9. Prestaties bij ziekte voor pensioengerechtigden

Artikel 10. Mededeling van de beslissing en inlichtingen over een pensioenaanvraag

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 11. Bijstand en informatie

Artikel 12. Slotbepalingen

Convenio sobre seguridad social el Reino de Los Países Bajos y la Republica de Chile

Convenio sobre seguridad social el Reino de Los Países Bajos y la Republica de Chile

Preambule

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I. Definiciones

Artículo 2. Ambito de aplicación material

Artículo 3. Ambito de aplicación personal

Artículo 4. Igualdad de trato

Artículo 5. Exportación de beneficios

TITULO II. DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE

Artículo 6. Regla general

Artículo 7. Las personas que realicen actividades laborales en ambos Estados

Artículo 8. Trabajadores destinados

Artículo 9. Trabajadores a bordo de naves y aeronaves

Artículo 10. Personal diplomático y funcionarios públicos

Artículo 11. Domicilio en el territorio de los Países Bajos

Artículo 12. Excepciones

TITULO III

CAPITULO 1. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 13. Totalización de períodos
Artículo 14. Determinación de la incapacidad de trabajo

CAPITULO 2. DISPOSICIONES APLICABLES A CHILE

Artículo 15. Beneficios
Artículo 16. Prestaciones de salud para los pensionados

CAPITULO 3. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PAISES BAJOS

Artículo 17. Determinación del derecho a beneficios
Artículo 18. Beneficios en virtud de las leyes sobre incapacidad de trabajo
Artículo 19. Cálculo de los beneficios
Artículo 20. Pensión de vejez
Artículo 21. Pensión de sobrevivencia
Artículo 21A. Asignaciones familiares
Artículo 21B. Prestaciones de enfermedad

TITULO IV. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 22. Acuerdo administrativo y Organismos de Enlace

Artículo 23. Asistencia mutua

Artículo 24. Verificación de solicitudes y pagos

Artículo 25. Identificación

Artículo 26. Recuperación de pagos indebidos

Artículo 27. Cobro de cotizaciones

Artículo 28. Plazo para le presentación de solicitudes, apelaciones y otros documentos

Artículo 29. Presentación de solicitudes

Artículo 30. Exención de pago

Artículo 31. Idioma

Artículo 32. Moneda de pago

Artículo 33. Solución de controversias

Artículo 34. Convenios complementarios

TITULO V. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 35. Reconocimiento de hechos y períodos anteriores

Artículo 36. Entrada en vigencia y notificaciones

Artículo 37. Denuncia

Acuerdo Administrativo para la aplicacion del convenio sobre seguridad social entre el Reino de Los Países Bajos y la República de Chile

Preambule

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definiciones

Artículo 2. Organismos de Enlace

PARTE II. APLICACION DEL TITULO II DEL CONVENIO

Artículo 3. Legislación aplicable

PARTE III. APLICACION DEL TITULO III DEL CONVENIO

Artículo 4. Institución Competente

Artículo 5. Solicitud de prestaciones

Artículo 6. Información relativa a los períodos de trabajo o de seguro

Artículo 7. Pago de prestaciones

Artículo 8. Exámenes médicos y controles administrativos

Artículo 9. Prestaciones de salud para pensionados

Artículo 10. Comunicación de la decisión e información sobre una solicitud de pensión

PARTE IV. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 11. Asistencia e información

Artículo 12. Disposiciones finales