Home

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Den Ham 2021

Geldig van 8 januari 2022 tot 18 januari 2022
Geldig van 8 januari 2022 tot 18 januari 2022

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Den Ham 2021

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-01-2022 tot 18-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 18-01-2022]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 64, eerste lid, 65, eerste lid, en 71, eerste lid, van verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidwetgeving’) (PbEU 2016, L 84), de artikelen 21, eerste lid, 25, eerste lid, 27, eerste en tweede lid, en 42 van gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174) en de artikelen 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 6.3, tweede lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beschermingszone: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • bewakingszone: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

 • commercieel gehouden vogels: pluimvee of in gevangenschap levende vogels die worden gekweekt of gehouden met de bedoeling geld te verdienen;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • loopvogels: Struthioniformes (struisvogels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen en emoes) en Apterygiformes (kiwi's);

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • sierwatervogels: watervogels die worden gehouden met een ander doel dan de productie van vlees of eieren;

 • verordening (EU) nr. 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekte en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidwetgeving’) (PbEU 2016, L 84);

 • verordening (EU) nr. 2020/687: gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174);

 • vervoermiddel: voertuig en materieel, met inbegrip van een combinatie van een voertuig en één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw, met uitzondering van woonruimte, waar vogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van vogels is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen;

 • watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns.

2.
 • De definities, opgenomen in de volgende bepalingen, zijn van toepassing:

  • artikel 4 van verordening (EU) nr. 2016/429;

  • bijlage I bij verordening (EG) 853/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

  • artikel 2 van verordening (EU) nr. 2020/687.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en bewakingszone

1.

Aangewezen worden:

 1. als beschermingszone het gebied, aangeduid in bijlage 1;

 2. als bewakingszone het gebied, beschreven in bijlage 2.

2.

In de beschermingszone en de bewakingszone zijn de artikelen 4 tot en met 29 van toepassing, tenzij dit in een bepaling of een onderdeel daarvan anders is bepaald.

3.

De artikelen 12 tot en met 18 zijn mede van toepassing op de verplaatsing van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een inrichting binnen de beschermingszone of de bewakingszone naar een inrichting buiten die gebieden.

4.

Voor zover in de zones, bedoeld in het eerste lid, uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 3. Verplaatsingen

Hoofdstuk 2. Regels over verplaatsingen

§ 2.1. Regels ter uitvoering van Europese voorschriften

Artikel 4. Verplaatsen vogels

Artikel 5. Verplaatsen broedeieren

Artikel 6. Verplaatsen vers vlees van vogels

Artikel 7. Verplaatsen vleesproducten van vogels

Artikel 8. Verplaatsen eieren bestemd voor menselijke consumptie

Artikel 9. Verplaatsen mest en strooisel van vogels

Artikel 10. Verplaatsen huiden, vellen of veren van vogels

Artikel 11. Doorvoer

§ 2.2. Aanvullende nationale verboden

Artikel 12. Vervoer kadavers

Artikel 13. Verplaatsen anderen dieren dan vogels en daarvan afkomstige dierlijke producten

Artikel 14. Vervoer diervoeders

Artikel 15. Vervoer mest landzoogdieren

Artikel 16. Verzamelen en verplaatsen van monsters

Artikel 17. Verplaatsen broedeieren naar een inrichting

Artikel 18. Verplaatsing vervoermiddel

Hoofdstuk 3. Andere regels

§ 3.1. Regels ter uitvoering van Europese voorschriften

Artikel 19. Afschermplicht vogels

Artikel 20. Melding toename ziekte of sterfte of afname productie

Artikel 21. Ontsmettingsvoorzieningen

Artikel 22. Bezoekverbod

Artikel 23. Registratieplicht

Artikel 24. Verwijdering kadavers

Artikel 25. Samenbrengen vogels

Artikel 26. Heruitzetten wilde vogels

§ 3.2. Aanvullende nationale voorschriften

Artikel 27. Ophokplicht commercieel gehouden vogels

Artikel 28. Op een plaats houden mest

Artikel 29. Verbod jagen en doden van wild

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel b