Home

Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

Geldig van 23 januari 2021 tot 18 februari 2021
Geldig van 23 januari 2021 tot 18 februari 2021

Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-01-2021 tot 18-02-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-06-2021]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart en artikel 24 van de Luchtvaartwet BES;

BESLUIT:

Artikel 1. (begripsomschrijving)

In deze regeling wordt verstaan onder Covid-19: ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus.

Artikel 2. (verbod uitoefening burgerluchtverkeer)

1.

Om redenen van openbare orde en veiligheid is ter bescherming van de volksgezondheid de uitoefening van burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Nederland en in het luchtruim boven Bonaire, Sint Eustatius en Saba verboden voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft, met luchthavens gelegen op respectievelijk Nederlands grondgebied en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als plaats van bestemming.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het luchtverkeer afkomstig uit de volgende landen die een hoog-risico vormen bij de verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt:

 1. het Verenigd Koninkrijk;

 2. Zuid-Afrika;

 3. Dominicaanse Republiek;

 4. Brazilië;

 5. Argentinië;

 6. Bolivia;

 7. Kaapverdië;

 8. Chili;

 9. Colombia;

 10. Ecuador;

 11. Frans-Guyana;

 12. Guyana;

 13. Panama;

 14. Paraguay;

 15. Peru;

 16. Suriname;

 17. Uruguay;

 18. Venezuela.

3.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

 1. a.

  repatriëring van EU- of Schengeningezetenen, waarbij voor:

  1. het Europese deel van Nederland niet-Nederlands ingezetenen een aantoonbare doorreis hebben,

  2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet-BES ingezetenen een aantoonbare doorreis hebben,

 2. c.

  het vervoer van medisch personeel of patiënten wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland respectievelijk op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 3. d.

  het vervoer van zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen met uitzondering van zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.

 4. e.

  het vervoer van personeel werkzaam in de luchtvaartsector en daarvoor reist in uitoefening van hun beroep.

Artikel 3. (inwerkingtreding)

1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 januari 2021, 00:01 uur plaatselijke tijd.

2.

Deze regeling geldt tot 22 februari 2021, 23:59 uur plaatselijke tijd, tenzij de Minister voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van deze regeling heeft besloten.

Artikel 4. (citeertitel)